PROJEKT BUDOWLANY

with Brak komentarzy
co powinien zawierać projekt budowlanyCo powinien zawierać projekt budowlany? Co to jest projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany?
 
 
Projekt budowlany powinien zawierać (art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego):
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
Powinien on obejmować: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
2. Projekt architektoniczno – budowlany.
Szczegółowy zakres i forma tego projektu określona jest w rozporządzeniu. Nie będziemy go tutaj szczegółowo omawiać, gdyż o prawidłową zawartość projektu powinni zadbać projektanci. Projekt musi być sporządzony przez projektantów różnych branż, powinien zawierać część architektoniczną, konstrukcyjną oraz instalacyjną (m.in. instalacje sanitarne, elektryczne). Projektanci muszą posiadać uprawnienia do projektowania w danej specjalności oraz być wpisani na listę członków właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.
Jeżeli decydujesz się na zakup tzw. typowego (gotowego) projektu to jest to właśnie projekt architektoniczno-budowlany. Jednak nie spełnia on wymagań obowiązujących przepisów i nie możesz go w takiej formie w jakiej go zakupiłeś złożyć do urzędu. Musi zostać wcześniej dostosowany do miejscowych warunków, w taki sposób żeby spełnił zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy. Dostosowaniem projektu do warunków miejscowych (tzw. adaptacją projektu typowego) zajmą się projektanci poszczególnych branż.

3. Niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi.
O niektórych opiniach i uzgodnieniach pisaliśmy w tekście „Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego – od czego zacząć„.
Ich rodzaj i ilość zależy m.in. od miejsca inwestycji i rodzaju obiektu budowlanego. Nie sposób wskazać i wymienić wszystkich przypadków. Niezbędne dokumenty wskaże Ci projektant.
4. Aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenia projektantów poszczególnych branż o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Jeśli zakupiłeś tzw. projekt typowy to do projektu trzeba dołączyć zaświadczenia projektantów „adaptujących” ten projekt, gdyż w świetle obowiązujących przepisów to oni są projektantami Twojego budynku.
Warto na etapie projektowania zastanowić się czy będziesz chciał oprócz domu wybudować inne obiekty. Można je uwzględnić od razu w projekcie. Unikniesz wtedy kolejnych procedur, np. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, odrębnych pozwoleń lub zgłoszeń.
W świetle obowiązujących przepisów zjazd na działkę również wymaga pozwolenia na budowę i warto objąć go wnioskiem razem z budynkiem. W takiej sytuacji Twój projekt budowlany będzie również musiał zawierać projekt zjazdu sporządzony przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.
 
Aktualizacja
Część informacji zawartych powyżej jest nieaktualna. Sprawdź, co teraz powinien zawierać projekt budowlany i jakie zjazdy wymagają pozwolenia.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz