BUDOWA PRZYŁĄCZY – zgłoszenie czy bez zgłoszenia

budowa przyłączyKiedy budowa przyłączy wymaga zgłoszenia, a kiedy można je zrealizować bez formalności w urzędzie?
Zgodnie z prawem budowlanym inwestor może wybrać sposób budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Ma do wyboru: zgłoszenie lub bez zgłoszenia. Może skorzystać z wyboru niezależnie od tego czy przyłącza związane będą z obiektem, czy też będą realizowane na niezabudowanej działce. Pozwolenie na budowę nie jest potrzebne, choć można o nie wystąpić.

Budowa przyłączy bez zgłoszenia

Jeśli zdecydujesz się na budowę przyłączy bez zgłoszenia, będziesz musiał zlecić sporządzenie planu sytuacyjnego. Plan ten może wykonać projektant z odpowiednimi uprawnieniami. Sporządza go na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – w zależności od rodzaju przyłącza – Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Budowa przyłączy na podstawie zgłoszenia

Jeśli zdecydujesz się na budowę przyłącza na podstawie zgłoszenia, będziesz musiał przygotować kilka dokumentów.
W zgłoszeniu powinieneś określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musisz dołączyć:
Zgłoszenia powinieneś dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych możesz przystąpić, jeżeli w terminie 30 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Zachęcamy do zapoznania się z postami dot. zgłoszenia, gdzie szczegółowo omawiamy jak wykonać takie zgłoszenie, przedstawiamy też przykładowy wzór zgłoszenia.
Myślisz, że może przydać się Twoim znajomym? Udostępnisz? Dzięki!

Prześlij komentarz