ROZBIÓRKA – wymagane dokumenty

with Brak komentarzy
rozbiórka dokumentyW jaki sposób przeprowadzić w urzędzie formalności (pozwolenie i zgłoszenie) związane z rozbiórką budynku? Kiedy można rozebrać obiekt przed przeprowadzeniem formalności w urzędzie?
 
 
W poprzednim tekście pisaliśmy o tym, kiedy rozbiórka budynku wymaga uzyskania pozwolenia, a kiedy wystarczy tylko zgłoszenie. Dzisiaj zajmujemy się tylko formalnościami. W jaki sposób je przeprowadzić? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?
 

Zgłoszenie rozbiórki

W zgłoszeniu rozbiórki musisz określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót. Zgłoszenia dokonujesz przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót możesz przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Tyle na ten temat mówi prawo budowlane.
Do zgłoszenia rozbiórki nie musisz dołączać żadnych rysunków, jednak niejednokrotnie urzędy żądają, aby je dostarczyć. Zasadne wydaje się dołączenie kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji) z zaznaczonym obiektem do rozbiórki oraz wskazanymi odległościami od granic działki (ewentualnie rysunek przedstawiający powyższe).

Przepisy również nie określają wzoru takiego zgłoszenia, jednak urzędy często mają przygotowane odpowiednie druki, które ułatwiają dokonanie zgłoszenia – wystarczy je jedynie wypełnić. Możesz wykorzystać przykładowe zgłoszenie, które pokazaliśmy w poście „zgłoszenie – wzór”, odpowiednio je modyfikując – tak by zamieścić następujące informacje:
 • rodzaj (nazwa) obiektu podlegającego rozbiórce,
 • lokalizacja obiektu (numer działki i miejscowość),
 • wysokość obiektu,
 • jego odległość od granic działki,
 • przewidywany termin rozpoczęcia robót (nie wcześniejszy niż 30 dni od dokonania zgłoszenia),
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.
Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów wymagających zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
Właściwy organ może także żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Pozwolenie na rozbiórkę

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę został określony przepisami – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę musisz dołączyć:
 • zgodę właściciela obiektu,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

w zależności od rodzaju zamierzenia budowlanego może być również konieczne dołączenie:

 • projektu rozbiórki obiektu,
 • pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi (np. pozwolenie konserwatora zabytków).
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe możesz rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book dla wszystkich, którzy chcą znać prawo budowlane, to prawdopodobnie jedyne na rynku tak aktualne opracowanie. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ