BUDOWA / INSTALOWANIE REKLAMY – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

budowa instalowanie reklamyPrawidłowa kwalifikacja reklam oraz konieczność uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia budzi wiele wątpliwości i była przedmiotem rozstrzygnięć wielu (niejednokrotnie sprzecznych ze sobą) wyroków sądów. Przedstawione poniżej informacje są zgodne z poglądem ukształtowanym w większości orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. sygn. akt. II OSK 514/10, II OSK 427/10, II OSK 249/09).

Prawo budowlane rozróżnia – nie wprost – dwa rodzaje urządzeń reklamowych:
  • wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, czyli budowle, na wykonanie których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • tablice i urządzenia reklamowe, przed zainstalowaniem których wystarczy dokonać zgłoszenia (nie dotyczy tych usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków).
Pojęcia “instalacji” i “trwałego związania z gruntem” nie zostały zdefiniowane w prawie budowlanym, były jednak wielokrotnie wyjaśniane w przywołanym wcześniej orzecznictwie.
Instalowanie urządzenia reklamowego polega na wykonaniu szeregu czynności montażowych prowadzących do umieszczenia tego urządzenia w określonym miejscu (także poza budynkiem), jednak zachodzi różnica pomiędzy budową i instalacją dokonywanymi na gruncie. Pojęcie instalacji nie mieści się w zakresie pojęcia “budowa”. Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, czyli budowli w postaci urządzenia reklamowego, będzie budową wymagającą pozwolenia na budowę.
Cecha “trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce. O tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, nie decyduje metoda i sposób związania z gruntem (okoliczność posiadania przez obiekt fundamentów, czy też wielkość zagłębienia w gruncie). Istotne jest czy wielkość konkretnego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania z gruntem.
Myślisz, że może przydać się Twoim znajomym? Udostępnisz? Dzięki!

Komentarz

  1. Anonimowy
    | Odpowiedz

    ;))

Prześlij komentarz