ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI

with 18 komentarzy
zmiana sposobu użytkowaniaPlanujesz zmienić strych nieużytkowy na poddasze mieszkalne? Garaż, budynek gospodarczy lub letniskowy – na dom jednorodzinny? Będzie to zmiana sposobu użytkowania. Sprawdź, jakie formalności powinieneś przeprowadzić.
We wstępie wymieniliśmy kilka przypadków, w których następuje zmiana sposobu użytkowania budynku. Jak brzmi pełna definicja? Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. 
Zgodnie z orzecznictwem za zmianę sposobu użytkowania należy także uznać zintensyfikowanie dotychczasowego sposobu użytkowania obiektu, jeżeli spowoduje to skutki, o których mowa powyżej.


Ustawodawca określając co należy rozumieć przez zmianę sposobu użytkowania, użył zwrotu „w szczególności”. Oznacza to, że definicja nie jest pełna i wymieniono jedynie przykładowe warunki.

Zmianę sposobu użytkowania należy oceniać w porównaniu do sposobu użytkowania wskazanego w decyzji o pozwoleniu na budowę, ewentualnie w późniejszych decyzjach zmieniających użytkowanie.
Jeżeli zmieniając sposób użytkowania, nie wykonasz robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę powinieneś dokonać zgłoszenia właściwemu organowi (starosta / wojewoda / prezydent miasta na prawach powiatu).
Gdy w związku ze zmianą sposobu użytkowania, musisz wykonać roboty wymagające pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania nastąpi w decyzji o pozwoleniu na budowę. Potrzebny Ci będzie projekt budowlany sporządzony przez projektanta (projektantów) z uprawnieniami.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania – formalności

W zgłoszeniu musisz określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Do zgłoszenia powinieneś dołączyć:
 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierzasz dokonać zmiany sposobu użytkowania (możesz do tego wykorzystać mapę ewidencyjną lub zasadniczą),
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia stosuje się przepisy dot. zgłoszenia robót zawarte w art. 30 ust. 2-4 prawa budowlanego.
Oznacza to, że powinieneś wtedy:
 • określić również rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a ponadto:
 • w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • w zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
Przepisy nie określają wzoru zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Możesz skorzystać ze wzoru przygotowanego przez jakiś urząd.
Zgłoszenie musisz złożyć, zanim zmienisz sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Budynek lub jego część możesz zacząć użytkować w nowy sposób, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
Jeśli organ uzna, że zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych przepisami informacji i dokumentów, zobowiąże Cię do ich uzupełnienia, w określonym terminie. Jeśli ich nie uzupełnisz w terminie, organ wniesie sprzeciw.
Organ może wnieść sprzeciw również wtedy, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
– zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
– pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
– pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
– wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

18 Odpowiedzi

 1. JanekB
  | Odpowiedz

  Witam. Czy przed dokonaniem zgłoszenia do starostwa zmiany sposobu użytkowania należy wystąpić do wójta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania strychu na część mieszkalną? kamienica ośmiolokalowa, jest zgoda współwłaścicieli

  • MGM
   |

   Witam,
   tak – w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy będzie konieczna.
   Należy pamiętać, że jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę. Wtedy nie ma możliwości zastosowania procedury zgłoszenia.
   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chcielibyśmy dobudować pomieszczenie gospodarcze do budynku jednorodzinnego (z 2007r.), czy takie działania wymagają pozwolenia na budowę ? Za kilka lat kiedy nie będzie nam już potrzebne być może wynajmiemy komuś na prowadzenie działalności, czy wtedy powinniśmy zmienić sposób użytkowania tego pomieszczenia? W warunkach zabudowy jest napisane że teren jest mieszkaniowo-usługowy.

  • MGM
   |

   Witam.
   Konieczne będzie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie z projektem budowlanym. Dobudowa takiego pomieszczenia to rozbudowa budynku mieszkalnego, a rozbudowa to też budowa (definicja z ustawy: budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego).
   Na zgłoszenie można wybudować wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowane. Bez względu na to jaka procedura u Państwa będzie możliwa do zastosowania konieczy będzie projekt budowlany. Należy też pamiętać, że aby budynek pozostał jednorodzinny powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekroczyć 30 % powierzchni budynku (definicja: budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).
   Więcej na ten temat zgłoszenia budowy w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/zgoszenie-zamiaru-budowy-badz-wykonania.html
   Zmiana sposobu użytkowania będzie konieczna.
   Pozdrawiam.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.jestem na liście osób oczekujących na przydomową oczyszczalnię ścieków w gminie.posiadam szambo które jest na działce od 13-15 lat dom jest okoł 80 letni i nie mam żadnych planów.co mi grozi w razie kontroli nadzoru ?urzędnicy z gminy kilka lat temu stwierdzili ze wystarczy dobre zabezpieczenia szamba i mozemy spokojnie czekać na realizację oczyszczalni

  • MGM
   |

   Witam.
   Zależy jakie dokumenty były wymagane na budowę szamba w latach, w których było budowane. W najgorszym wypadku grozi jego rozbiórka.
   Nie wiem co ma Pan na myśli pisząc "dobre zabezpieczenie szamba".
   Pozdrawiam.

  • JanekB
   |

   Witam.
   Z doświadczenia wiem, że bardzo mała jest szansa, że nadzór budowlany "odwiedzi" Pana ot tak, z urzędu. Takie rzeczy dzieją się zazwyczaj za pośrednictwem "dobrego sąsiada", który kieruje pismo do nadzoru zaczynające się od słów: "uprzejmie donoszę, że…"

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.chce otworzyć jednoosobowy gabinet kosmetyczny w domu mam już zaświadczenie z gminy o zmianie sposobu uzytkowania,ale chciałam zapytać kto ma mi zrobić ten zwięzły opis techniczny i opis i rysunek jeśli nie mam mapki albo gdzie mogę ją dostać proszę o pomoc

  • MGM
   |

   Jeśli będzie zgłoszenie – wszystko (z wyjątkiem ekspertyzy, jeśli będzie potrzebna) może przygotować Pani samodzielnie (może też Pani zlecić do np. architektowi). Mapkę otrzyma Pani w wydziale geodezji starostwa powiatowego (lub urzędu miasta – w przypadku miast na prawach powiatu).

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy jest możliwa zmiana sposobu użytkowani hali namiotowej, na którą uzyskałem pozwolenie na budowę i która została oddana do użytkowania na halę tymczasową.

  • Magda /MGM/
   |

   A co to jest hala tymczasowa? A odpowiedź na pytanie zależy m.in. od tego, jakie jest przeznaczenie hali namiotowej i jakie ma być nowe przeznaczenie, a nie od tego, jak nazwiemy halę.

 6. B
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  czy ganek przydomowy do 35m2 na zgłoszenie, który dobudowany jest do domu jednorodzinnego mogę zmienić jego sposób użytkowania na mieszkalny (urządzić oficjalnie kolejny pokój) na zgłoszenie?
  Ganek z pełnymi ocieplonymi ścianami z każdej strony, oknami, instalacją elektryczną i wentylacyjną itd. tak aby nie było potrzebne pozwolenie na budowę.
  Z góry dziękuje.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Dzień dobry. Jeśli nie trzeba wykonać żadnych robót wymagających pozwolenia, wystarczy zgłoszenie. Ale zastanawiająca jest jedna rzecz – czy przez ten ganek wchodzi się teraz do domu i czy nie trzeba będzie zamurować tych drzwi wejściowych?

  • B
   |

   Dzień dobry,
   Dziękuje za odpowedź. Pokój może być przejściowy. Jak rozumiem w przypadku zamurowywania drzwi czy dodawania okiem potrzebne byłoby PNB.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Jeżeli byłoby to w ścianie zewnętrznej lub nośnej – to potrzebne byłoby zgłoszenie z projektem, a w takim przypadku procedura jest prawie identyczna jak przy pozwoleniu (bo potrzebny jest projekt sporządzony przez projektanta).

 7. Mariola
  | Odpowiedz

  Dzień dobry. Kupiłam na wsi budynek po sklepie, chciałabym zgłosić zmianę sposobu użytkowania na budynek mieszkalny, wniosek już mam, opinię o planie zagospodarowania przestrzennego oraz mapkę o usytuowaniu budynku również, nie zamierzam nic przebudowywać jedynie zamontować wannę i odświeżyć ściany. Nie posiadam od poprzednich właścicieli żadnej urzędowej charakterystyki budynku, moje pytanie brzmi czy mogę sama sporządzić taki zwięzły opis techniczny budynku i jak on powinien wyglądać (co powinien zawierać), czy też konieczne jest załączenie takiej opinii przez uprawnioną osobę – a jeśli tak, to w jakich granicach cenowych może się taka opinia kształtować.
  Bardzo dziękuję za ewentualną pomoc.
  Pozdrawiam serdecznie.

 8. jolanta
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  Planuję zakup działki na której jest budynek gospodarczy -20m2. planuje w jego miejsce postawić budynek letniskowy 35m2. czy po prostu zgłaszam zmianę użytkowania, czy zgłaszam nowy budynek (i ewentualnie daje znać o rozbiorce tamtego- zgłoszenie?)
  Co w przypadku gdy jest on w strefie hydrogenicznej, a wg planu nie można na niej lokalizować zabudowy? czy jest jakoś mozliwosc przekształcenia istniejącego budynku?

 9. Anonim
  | Odpowiedz

  Jeżeli mam domek letniskowy 35m2 bez pozwolenia na budowę ,a teraz chciała bym zrobić poddasze użytkowe ,czy mam wystąpić o pozwolenie ? czy można po prostu sobie zrobić samemu poddasze z tego samego dachu tylko dodać okna

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.