Obiekty i roboty, na które nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie. Zmiany w prawie budowlanym 2015

with 213 komentarzy

obiekty i roboty bez pozwolenia i zgłoszeniaInformacje zawarte poniżej zaczną obowiązywać 28.06.2015 r.

Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga budowa:
1) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
2) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);

3) wiat przystankowych i peronowych;
4) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
5) parkometrów z własnym zasilaniem;
6) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
7) telekomunikacyjnych linii kablowych;
8) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
9) obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi;
10) ogrodzeń o wysokości do 2,20 m;
11) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
13) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
15) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki;
16) sytuowanych poza obszarem Natura 2000:
a) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
b) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
c) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
17) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych – pod warunkiem sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie obiektów, o których mowa powyżej w punktach: 1-8, 11-15;
3) przebudowie ogrodzeń;
4) przebudowie parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
5) przebudowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
6) przebudowie gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
7) remoncie obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
8) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
11) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
12) instalowaniu krat na obiektach budowlanych, z wyjątkiem krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
13) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych, z wyjątkiem urządzeń o wysokości powyżej 3 m;
14) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
Należy pamiętać, że zawsze pozwolenia na budowę wymagają:
a) przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
b) roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
 
W innych tekstach piszemy o obiektach oraz robotach wymagających zgłoszenia.
Aktualizacja:
Część informacji zawartych powyżej jest nieaktualna. 1.01.2017 r. poszerzono katalog obiektów i robót, które można realizować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

213 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Można wytłumaczyć różnicę pomiędzy wiatą a altaną??

  Chcę postawić "wiatę" 3x4m, 6 słupów a pomiędzy słupami zrobić płotek. Czy taki budynek zalicza się do altany??

  • MGM
   |

   Prawo budowlane ani rozporządzenia wydane na jego podstawie nie zawierają definicji tych obiektów (wiata, altana).
   Szukając definicji ww. pojęć można posiłkować się Słownikiem Języka Polskiego, wyrokami sądów oraz PKOB.

   Według sjp.pwn.pl:
   wiata to "lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach, wzniesiona np. nad przystankiem lub parkingiem", natomiast altana – "niewielka budowla ogrodowa, zwykle drewniana o ażurowych ścianach".

   W wyrokach sądów można znaleźć m.in.:
   II SA/Gd 175/13 – "Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem";
   II SA/Gl 265/13 – "Uznanie, że wiata oznacza lekką, zadaszoną konstrukcję, częściowo lub zupełnie pozbawioną ścian, nie jest naruszeniem reguł znaczeniowych języka polskiego i brak jest podstaw do kwestionowania, że takie rozumienie wiaty odbiega od zamiarów ustawodawcy";
   II FSK 1350/12 – "Altana w języku powszechnym, a zwłaszcza w języku literackim to budowla lekkiej konstrukcji, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, przeznaczona do wypoczynku oraz ochrony przed deszczem, słońcem";
   II SA/Kr 1245/09 – "Altana ze względu na podobieństwo konstrukcyjno-architektoniczne i funkcjonalne z wiatą (…)".

   W PKOB (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), wskazano: "Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione."

  • MGM
   |

   W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzono niedawno definicję "altany działkowej" – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny
   obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2”

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy naprawdę budowa wiaty do 50m nie będzie wymagała nawet zgłoszenia? W wielu miejscach w sieci można znaleźć informację, że od 28 czerwca takie wiaty nie będa wymagały pozwolenia na budowę, jednak będa wymagały zgłoszenia. Jak więc jest naprawdę?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jest tak jak napisaliśmy w niniejszym artykule. Po 28.06.2015 budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki, nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
   Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt 2c oraz art. 30 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), nowelizacja: Dz.U. z 2015 r. poz. 443
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   A jakie przepisy regulują odległości wiat od granic?pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam,
   żadne – nie ma przepisów określających konkretne odległości wiat od granic, tak jak to jest w przypadku budynków.
   Pozdrawiam.

  • Artur Starz
   |

   Witam.. a jak mam budynek gospodarczy 4m od drogi wewnętrznej i chciałbym postawić wiatę pomiędzy ogrodzeniem a ścianą budynku (słupy i zakotwiona w ścianie) – to tez bez zgłoszenia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie udzielić na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Istnieje ryzyko – że przy zakotwieniu wiaty w ścianie budynku, organ uzna, iż to nie była budowa wiaty – tylko rozbudowa budynku.
   Pozdrawiam.

  • Artur Starz
   |

   ale jakby zamiast kotwić to słupy osobne przy ścianie postawić to już osobna budowla?

  • MGM
   |

   Tak – jeśli obiekt nie będzie związany z istniejącym w żaden sposób – to jest to osobny obiekt.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, Czy na budowę studni abisynki do 30 m głębokości i o małym poborze wody wymagane będzie zgłoszenie?
  Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Zgodnie ze znowelizowanym art. 29 ust. 2 pkt 10 oraz art. 30 prawa budowlanego od 28.06.2015 wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych zwolnione będzie z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

   Wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód (pobór wody mniejszy od 5 m3 na dobę, a woda wykorzystywana na potrzeby własnego gospodarstwa) z ujęć o głębokości do 30 m nie wymaga również uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

   Polecamy jednak zapytać w wydziale architektury starostwa (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) lub w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, gdyż spotkaliśmy się z różnymi interpretacjami dotyczącymi studni.

   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuję za odpowiedź:)

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Czy wymiana pokrycia dachowego będzie wymagała nadal zgłoszenia?

  • MGM
   |

   Witam,
   zależy na jakim budynku będzie wymiana pokrycia. Jeśli na budynku wymagającym uzyskania pozwolenia na budowę to konieczne jest zgłoszenie. Z kolei remont obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę można wykonać bez zgłoszenia i bez pozwolenia.
   Powyższe nie dotyczy remontu obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli chodzi o obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków – trzeba sprawdzić czy w planie miejscowym nie ma zapisów dotyczących np. konieczności uzgadniania robót z konserwatorem zabytków.

   Więcej na ten temat piszemy tutaj:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/wymiana-pokrycia-dachu.html

   Przykład zgłoszenia zamieściliśmy w poście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/zgoszenie-wymiany-pokrycia-dachu-przykad.html

   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź.
   Pozdrawiam.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam zastanawiam się czy wiaty do 50 mkw muszą być wolnostojące, czy mogą konstrukcyjnie być przytwierdzone do innego obiekt budowlanego?

  • MGM
   |

   Witam,
   jeżeli będą "przytwierdzone" do innego budynku organ może taką inwestycję zakwalifikować jako rozbudowa tego budynku, a wtedy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. W przepisach jednak brak definicji rozbudowy budynku.
   O taką kwestię można spytać w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, gdyż to oni będą decydować o zakwalifikowaniu ewentualnych prac do samowoli bądź nie.
   Można także złożyć do starostwa (bądź urzędu miasta na prawach powiatu) wniosek zgłoszenia budowy wiaty. Jeżeli organ uzna, że jest to rozbudowa wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę wniesie sprzeciw, jeżeli stwierdzi, że taka budowa nie wymaga nawet zgłoszenia również o tym poinformuje na piśmie.
   Organ nie jest nieomylny, także czasem też warto odwołać się od niekorzystnej dla siebie decyzji.

   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za tak precyzyjną odpowiedz,ponieważ właśnie noszę się z zamiarem dostawienia takiej wiaty o której pisze wyżej kolega do istniejącego już domu.Myślę że zgłoszenie jest jak najbardziej uzasadnione,jesteśmy "kryci"w każdej sytuacji,a jak dostaniemy odmowę stawiamy wiatę wolnostojącą.Rozumiem że nie ma określonych odległości takiej wiaty od budynku i może być to nawet 5 cm?

  • MGM
   |

   Witam,
   nie ma określonych odległości. W przepisie nie ma nawet mowy o tym, że to musi być wiata wolno stojąca. Jednak w przypadku "dostawienia" wiaty do budynku organ może to zakwalifikować jako jego rozbudowę. Budowa wiat, o których mowa w 1 punkcie tekstu nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia.
   Pozdrawiam.

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy do budowy garaża blaszaka 3x5m wykorzystywanego tylko na przechowywanie materialow budowlanych jest wymagane zgloszenie? W jakiej odleglosci od granicy dzialki mozna postawic taki garaz?

  • MGM
   |

   Witam.
   Ani pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga budowa obiektu przeznaczonego do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonego na terenie budowy. Nie trzeba wtedy spełniać wymagań dotyczących odległości od granicy.
   Natomiast na zgłoszenie można wybudować np. budynek gospodarczy, przy czym należy pamiętać, że budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.
   O odległościach od granicy działki pisaliśmy w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Chcę utwardzić podjazd kostką. Czy muszę zgłosić prace do starostwa. Będę wdzięczna za odpowiedz.

  • MGM
   |

   Witam,
   jeśli utwardzenie będzie na działce budowlanej nie trzeba tego faktu nigdzie zgłaszać.
   Należy jednak pamiętać o tym, że zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy dokonania zgłoszenia nie oznacza, że została ona zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach. Mam tutaj na myśli np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie często są informacje dotyczące minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (tzw. "zielonej") działki.
   Pozdrawiam.

  • Paulina Cydejko
   |

   Witam, a co w momencie jak nie ma uchwalonego planu? Czy muszę występować o warunki zabudowy?

  • MGM
   |

   Witam.
   Utwardzić bez pozwolenia i bez zgłoszenia można tylko działki budowlane, jeśli Pani działka nie jest zabudowana, to prawdopodobnie nie jest też budowlana, jeśli nie ma wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Kwestie decyzji o warunkach zabudowy nie reguluje prawo budowlane tylko ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako że jej zapisy odnośnie konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę są niejednoznaczne i sprzeczne ze sobą, nie jestem w stanie odpowiedzieć na Pani pytanie. Najlepiej dowiedzieć się w urzędzie w jaki sposób oni interpretują te przepisy. Proszę zerknąć do komentarza z dn. 15.09.2015 (odpowiedź z 19.09.2015) w zakładce "PYTANIA".
   Pozdrawiam.

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Mam stary garaż wolnostojący murowany połączony z domkiem gospodarczym przylegający do granicy z sąsiadami, każde ma swój dach o innym kształcie ale są połączone, chcę zdjąć stare dachy, wyrównać wysokość tzn. muszę podwyższyć mury ok.0,5 metra i zrobić nowy dach na całości a pomieszczenie gospodarcze przebudować na drugi garaż. Pytanie czy muszę to zgłaszać w gminie. Garaż i domek mają fundamenty.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie rozumiem – garaż jest wolnostojący czy połączony z budynkiem gospodarczym?
   W gminie nic się już nie zgłasza. Organem właściwym do załatwiania takich spraw jest starostwo powiatowe (bądź urząd miasta na prawach powiatu).
   Prace, które chce Pan/Pani wykonać to będzie rozbudowa/nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania.
   Podał Pan/Pani za mało informacji, żeby jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie. Konieczne będzie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Zależy to m.in. od tego jaką ma powierzchnię budynek garażowo-gospodarczy?, czy jest parterowy oraz czy działka do której przylega jest działką budowlaną. Generalnie chodzi o to czy budowa budynku wymagałaby pozwolenia czy wystarczyłoby zgłoszenie – analogicznie będzie z nadbudową.
   Pozdrawiam.

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie na budowę wewnętrznych linii zasilających w ziemi na terenie ROD ( Rodzinne Ogródki Działkowe ). Wew linie zasilające będą prowadzone od złącza kablowego z układem pomiarowym do rozdzielnic na terenie ROD z których to będą wykonywane zasilania poszczególnych działek. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Nie znam się na instalacjach elektrycznych ale rozumiem, że to na pewno będą wlz'ty (część instalacji), a nie przyłącza albo sieci? Jeśli tak to proszę zapoznać się z artykułem (i komentarzami pod nim): http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/budowa-wewnetrznych-instalacji.html
   Napiszę tak:
   1) czytając literalnie prawo budowlane i uwzględniając zasady języka polskiego (komentarz Pana Piotra pod ww. tekstem, z dnia 18.08.2015) – nie jest potrzebne ani pozwolenie ani zgłoszenie;
   2) czytając prawo budowlane bez zastanawiania się czy przecinek być powinien czy nie – konieczne jest pozwolenie na budowę (wlz nie są instalacjami wewnątrz budynku, nie wymieniono ich także w art. 29 prawa budowlanego);
   3) jednak biorąc pod uwagę opinię GUNB (że przepis ten dot. całych instalacji również tych poza budynkiem) oraz to, że bardziej skomplikowane obiekty, jak np. sieci, wymagają zgłoszenia – można by stwierdzić, że nie potrzeba pozwolenia ani zgłoszenia. Reasumując – nie wiem co odpowiedzieć. Niestety ostatnia nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła tylko zamieszanie w temacie instalacji wewnętrznych.
   Myślę, że najlepiej dowiedzieć się we właściwym sobie organie, jak oni interpretują te przepisy.
   Pozdrawiam.

 11. Filemon
  | Odpowiedz

  Witam. Mieszkam w małej wspólnocie mieszkaniowej(4 rodziny),do każdego mieszkania należy działka .Czy mogę bez pozwolenia wspólnoty i TBS-u zrobić podjazd do szopki która znajduje się na mojej działce.druga sprawa czy po rozbiurce starej szopki murowanej muszę miec pozwolenie na wylekę pod blaszany garaż .

  • MGM
   |

   Witam.
   Żeby na działce móc przeprowadzić jakiekolwiek prace budowlane – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem działki lub mieć zgodę właściciela / współwłaściciela. Nie wiem jednak jak sprawa wygląda jeśli chodzi o inne przepisy, zwłaszcza że pisze Pani, że jest to TBS (więc nie wiem jak tam jest z tą własnością) – w tej kwestii powinien się wypowiedzieć prawnik, my zajmujemy się tylko prawem budowlanym. Jeśli chodzi o budowę garażu to proszę spojrzeć do artykułu:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/budowa-garazu-zgoszenie.html
   Pozdrawiam.

 12. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Cześć!
  Na swojej działce obok domu chciał bym postawić pomieszczenie gospodarcze na grabie i kosiarki, wykonane z prefabrykatów betonowych. Całość o wymiarze 3m/3m z dachem spadzistym. Wysokość całości w najwyższym punkcie dachu to 3m. Standardowe pytanie :) czy potrzebuje na to jakichś zgód?

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,

  a czy budowa wiaty 7m x na 6m, bezpośrednio przy granicy z sąsiadem – wymaga zgody tego sąsiada? Czy też zależy to od wysokości wiaty? Z góry dziękuję za odpowiedź i gratuluję powadzenia tak merytorycznego serwisu
  Pozdrawiam,
  Krzysztof

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawo budowlane nie wymaga zgody jeśli nie naruszy Pan granicy, wysokość wiaty nie ma tu nic do rzeczy. Należy pamiętać np. o tym żeby wody opadowe z dachu wiaty nie spadały na działkę sąsiada. Ponadto – choć przepisy nie wymagają wprost określonej odległości od granicy działki, różne są w tej kwestii interpretacje.
   Pozdrawiam.

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,mam pytanie czy na postawienie szklarni o powierzchni 20m2 wymagane jest pozwolenie,i czy na tunel foliowy o powierzchni 20 m2 też wymagane jest pozwolenie/zgłoszenie.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ani szklarnia ani tunel foliowy nie zostały nigdzie w ustawie wymienione wprost. Wszystko sprowadza się do kwalifikacji tych obiektów – czy są obiektami budowlanymi, a jeśli tak to jakimi.
   W prawie budowlanym zdefiniowano:
   – obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
   – budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
   – budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;
   – obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
   a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
   b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
   c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;
   – tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

   Obiekty zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę zostały wymienione w art. 29. Piszemy o nich w tekstach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/obiekty-i-roboty-na-ktore-nie-jest.html
   Wszystkie pozostałe obiekty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

   Spotkałam się z wyrokami sądowymi, które mówiły, że szklarnia jest budowlą. Takie jej zakwalifikowanie powoduje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Można poszukać jeszcze na ten temat wyroków wpisując w wyszukiwarkę, np. "szklarnia wyroki".
   Pozdrawiam.

 15. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Czy można wybudować garaż 35m2 w granicy działek dwóch sąsiadów na tzw. zgłoszenie i czy taki garaż może mieć dach czterospadowy.

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Na własnej działce chciałbym wybudować grillo-wędzarkę z kamienia wraz z altanką. Wymiary: grill – 1m x 4m, altana: 4m x 4m. Konstrukcja altany drewniana, ale wokół ścian będą ścianki kamienne o wysokości około 50 cm jak tu: (usunięto link – przypis red.) Czy taka konstrukcja wymaga zgłoszeń, pozwoleń? Ponadto w jakiej odległości od granicy działki mogę ją posadowić?

  • MGM
   |

   Witam.
   W mojej ocenie jest to wiata z obiektem małej architektury i nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia, pod warunkiem że wiata sytuowana będzie na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.
   W przepisach nie ma określonej minimalnej odległości od granicy działki (przepisy określają jedynie odległość budynków od granicy działki budowlanej, a taki obiekt nie jest budynkiem). Jeżeli jednak obiekt ten usytuowany byłby od strony drogi publicznej – to należy zachować odpowiednią odległość (więcej na ten temat tutaj: http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Należy pamiętać, że zwolnienie jakiejś inwestycji z uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia, nie zwalnia z konieczności spełnienia wymagań określonych w innych przepisach (np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).
   Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Proszę spojrzeć na wyrok sądu II SA/Go 92/08 (orzeczenia.nsa.gov.pl) – jest w nim odmienne zdanie niż to zaprezentowane powyżej.

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A czy odcinek rury wodnej od studni wierconej do budynku mieszkalnego wymaga pozwolenia na budowę, czy mieści się on w ramach zgłoszenia budowy studni?

  • MGM
   |

   Witam.
   Dla ścisłości – ani pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga "wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych". Studnia jest urządzeniem wodnym i jej wykonanie – w pewnych ściśle określonych przypadkach, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jeśli chodzi o instalację wodną od studni do budynku to jest to część instalacji wewnętrznej budynku, ale znajdująca się na zewnątrz. Budowa instalacji wodociągowej wewnątrz budynku nie wymaga uzyskania ani pozwolenia ani zgłoszenia. Jednak GUNB (Główny Urząd Nadzory Budowlanego) wydał opinię, według której instalacje wewnątrz budynku to również te części znajdujące się na zewnątrz ;) Więcej na ten temat w tekście: http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/budowa-wewnetrznych-instalacji.html
   Przepisy te dotyczące instalacji wewnętrznych obowiązują od niedawna i jeszcze nie ukształtowało się orzecznictwo w tej kwestii.
   Natomiast polecam zapoznać się z poniższymi wyrokami sądowymi, gdyż według niektórych odwiert studni głębinowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwracam jedynie uwagę na fakt, że wyroki pochodzą z okresu w którym na wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych wymagane było zgłoszenie. Wyroki dostępne m.in. na stronie: orzeczenia.nsa.gov.pl
   II SA/Kr 1109/13
   II SA/Gl 1367/13
   II OSK 2713/12
   II OSK 2882/12

   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedź.

 18. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Planuje postawić wiatę 6m x 5m 3,5m wysokości. Mam wąską działkę 9,8m szerokości. Wiatę chcę usytuować 1m od granicy z sąsiadem tak aby po drugiej stronie został przejazd. Spad dachu na moją stronę. Pytanie brzmi czy potrzebuje robić zgłoszenie i czy wiata może być usytuowana 1m od granicy z sąsiadem ?

  • MGM
   |

   Witam.
   W pierwszym punkcie tekstu napisano jakie wiaty nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia. Niespełnienie któregoś z warunków (np. ilość wiat w stosunku do powierzchni działki) powoduje konieczność uzyskania pozwolenia.
   Przepisy nie określają ogólnie odległości wiat od granicy działki, ale zależy jakie będzie przeznaczenie wiaty. Jeśli np. będzie ona stanowić miejsce postojowe dla samochodu – odległości takie są określone. Więcej na ten temat np. w zakładce "PYTANIA" w odpowiedzi z dnia 17.10.2015.
   Pozdrawiam.

 19. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mam działkę budowlaną 1353m2 z wydanym pozwoleniem na budowę. W 2014 roku zgosilem dwa obiekty po 25m2 altane i budynek gospodarczy (wtedy wg. przepisów mogły być takie 2 budynki na 1000m działki). Altane postawilem a budynku gospodarczego nie. Pytania 1.Czy po zmianie przepisów mogę postawić budynek o pow. 35m2. 2. Czy muszę drugi raz to zgłosić? 3. Czy mogę postawić oprócz tych dwóch budynków jeszcze wiate, drugi budynek gospodarczy?

  • MGM
   |

   Witam,
   w zeszłym roku przepis dot. ilości budowanych na zgłoszenie budynków gospodarczych również mówił o dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   1. Jeśli chce Pan wybudować budynek o powierzchni 35 m2 to musi Pan dokonać zgłoszenia, bo tamten budynek miał inną powierzchnię.
   2. Jeśli chce Pan wybudować budynek taki sam jak był w zgłoszeniu to nie trzeba niczego ponownie zgłaszać. Pańskie zgłoszenie z 2014 roku jest ważne 2 lata od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót (może Pan przystąpić do budowy przed upływem tego okresu, po jego upływie trzeba będzie złożyć nowe zgłoszenie).
   3. Nie ma przeszkód żeby wybudować jeszcze wiatę czy budynek gospodarczy. Wiatę taką jak w 1 punkcie tego artykułu – bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Natomiast budynek gospodarczy na zgłoszenie.
   Pozdrawiam.

 20. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Budowę domu jednorodzinnego rozpoczęliśmy w październiku 2013r. Chcemy teraz postawić tzw. blaszak, czy jest jakiś limit czasowy określający ile może stać na działce tymczasowy obiekt budowlany służący do realizacji budowy domu według nowego prawa budowlanego. Czy może on stać do końca budowy. Czy jakiś przepis reguluje odległość od granicy działki takiego obietu i czy wymaga on zgłoszenia lub pozwolenia??

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak jak wskazano w niniejszym artykule (punkt 11) budowa takich obiektów nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia, ale to nie znaczy że może być lokalizowany w dowolnym miejscu. Nie ma co prawda przepisów określających odległość takiego obiektu od granicy działki budowlanej, jednak są inne przepisy (m.in. ustawa o drogach publicznych, warunki dot. lokalizacji obiektów względem sieci), dlatego lokalizację takiego obiektu powinien wskazać kierownik budowy. Obiekt może stać tyle czasu ile trwa budowa (do czasu formalnego jej zakończenia).
   Pozdrawiam.

 21. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy powierzchnia biologicznie czynna działki powinna być zachowana już w trakcie trwania budowy domu (czy może podlegać kontroli), czy powinna być dopiero zachowana w momencie oddania budynku do użytkowania??

  • MGM
   |

   Witam.
   Powinna być zachowana w momencie oddawania budynku do użytkowania.
   Pozdrawiam.

 22. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, pytanie mam do tego zapisu: " przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki".

  Działkę mam 820 metrów kwadratowych. Lat temu 4 postawiłem na zgłoszenie wiatę 25 m2.
  Druga mała miałem stawiać ale inne sprawy wypadły i nie zrobiłem tego. Teraz się przepisy zmieniły i czy mogę bez zgłoszenia postawić drugą wiatę, taką na drzewo – 15m2 ?

  Jak to jest z tym .. na każde 1000 metrów? Bo nie do końca jest to dla mnie jasne.. muszę mieć działkę ponad 1000 m2 by mieć dwie wiaty ?

  • MGM
   |

   Witam.
   W przypadku dwóch wiat minimalna powierzchnia działki musi wynosić 1000 m2 – żeby móc wybudować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.
   Odsyłam do wyroku sądu o sygnaturze II SA/Sz 1098/07 (orzeczenia.nsa.gov.pl)
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam, dziękuję bardzo za odpowiedź i informację. Jeśli wiata nie ma dachu.. to nie jest wiata. Zrobię konstrukcję jak pod wiatę tylko bez dachu :D Ułożone tam drzewo nakryję folią. Bo konstrukcja, gdzie trzy boki będą zakryte deskami /ale nie szczelnie/, przód otwarty i podłoga i na tym ułożone drzewo to nie będzie wiata …, dobrze myślę? A może zrobię .. pergolę :D

  • MGM
   |

   Witam.
   Rzeczywiście wiata to nie będzie, jednak nasuwa się pytanie jeśli nie wiata to co to będzie? Czy to będzie nadal obiekt budowlany, a jeśli tak to jaką procedurę powinno się zastosować żeby wybudować go legalnie. Jeśli chodzi o pergolę to myślę, że można ją traktować jako obiekt małej architektury lub altanę (w zależności od jej funkcji), jednak chyba nie w przypadku, gdy będzie Pan składował pod nią drewno. Więcej na ten temat znajdzie Pan w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/wiata-altana-roznice.html
   Ustawodawca zmieniając przepisy niestety ograniczył budowę małych wiat. Wcześniej mogły być na zgłoszenie zbudowane 2 o powierzchni do 25m2 na działce 500m2, teraz z tego artykułu wykreślono wiaty (są m.in. budynki gospodarcze, garaże, altany o powierzchni do 35 m2). Wprowadzono zapis, że bez pozwolenia i bez zgłoszenia można zbudować 2 wiaty o powierzchni do 50m2 na działce 1000m2. Jednak – jak pokazuje Pański przypadek, ograniczono w ten sposób budowę małych wiat. Chcąc teraz wybudować niewielką wiatę musi się Pan starać o pozwolenie na budowę, a na przykład budynek gospodarczy o powierzchni do 35m2, który to jest obiektem dużo bardziej skomplikowanym od wiaty, może Pan wybudować na zgłoszenie. Absurd.
   Pozdrawiam.

 23. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A jak to się ma do rozbudowy istniejącej wiaty. Wiata była stawiana na zgłoszenie i ma powierzchnię 25m2. Teoretycznie mogłem ją kiedyś tam rozebrać i po 28 czerwca postawić drugą.. nawet identyczną jak ta poprzednia i ją w tej chwili rozbudować do tych np 50m2. Będzie to jedna wiata. Nikt nie stwierdzi z cała pewnością kiedy ona była budowana.. ta niby nowa. Druga wiatka stawiana obok tej pierwszej w odległości metra jednego i to połączone z tyłu ścianką delikatną. Teoretycznie jeden obiekt.

  Czytałem o tych wiatach i wg. którejś definicji wiata to jest coś co jest na palach i jest na stałe połączone z gruntem. /info z Pana bloga/. Jeśli ta druga wiata będzie w .. powietrzu. Na słupkach betonowych legary nad ziemią, na tym podłoga i reszta w górę. Tak zbudowana konstrukcja nie będzie podchodziła pod definicję wiaty. Gdy się doda ścianki z tych ..kratownic to będzie to altana albo obiekt małej architektury na potrzeby rekreacyjne. Na wypadek kontroli /zapowiadanej/ drzewo można zabrać i wstawić stolik i krzesła :D

  Koniecznie muszę coś postawić na drzewo i tak by to było legalnie. Wpirza mnie bo na mojej działce, za moje pieniądze nie mogę budować takich drobnych rzeczy jak składzik na drzewo.

  • MGM
   |

   Witam.
   Rozbudowa jest także budową. Można bez pozwolenia i bez zgłoszenia rozbudować istniejącą wiatę pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie 1 niniejszego tekstu. Definicję budowy znajdzie Pan tutaj (punkt 6): http://prawobudowlane-tekst.blogspot.com/2015/10/art-3.html
   Nie bardzo rozumiem jak Pan chce posadowić tą wiatę i co ma do rzeczy w tym przypadku trwałe związanie z gruntem. Niemniej jednak w orzecznictwie ukształtował się pogląd na ten temat. Więcej o tym w tekstach:
   https://pozwolenienabudowe.blogspot.com/search/label/trwa%C5%82e%20zwi%C4%85zanie%20z%20gruntem
   Brak jest w przepisach legalnej definicji wiaty czy też altany. Pisałam o tym tutaj:
   https://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/07/wiata-altana-roznice.html
   Natomiast obiekt małej architektury został zdefiniowany w prawie budowlanym. Znajdzie Pan tą definicję tutaj (punkt 4):
   http://prawobudowlane-tekst.blogspot.com/2015/10/art-3.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Calość jest na legarach, które są na bloczkach fundamentowych.

   Można to zakwalifikować jako altanę ?

   Jeśli nie, to czy po połączeniu tego .. z tyłu deskami lub płytą, jako jedna konstrukcja.. wtedy będzie to jedna wiata w powierzchni mniejszej niż 50 m2.

  • MGM
   |

   witam.
   Według mnie można ten obiekt zakwalifikować do altany. Jednak proszę pamiętać, że budowa altan wymaga uprzedniego zgłoszenia.
   Aby te dwa obiekty stanowiły jeden to muszą przede wszystkim mieć wspólny dach.
   A tak na marginesie – ten obiekt po lewej raczej nie przypomina wiaty.
   Pozdrawiam.

 24. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Chcielibyśmy na działce zbudować zbiornik retencyjny który będzie się znajdował całkowicie pod ziemią w odległości 1,3 m od granicy z działką sąsiednią, będzie przykryty ok. 0,5 m warstwą ziemi. Wykonany będzie z betonu. Grubość ścian, dna i stropu 15 cm. Dodatkową izolację będzie stanowić folia o gr. 0,3 mm. Zbiornik będzie całkowicie szczelny i przeznaczony wyłącznie na deszczówkę pochodzącą z dachu domu.
  Jak należy zakwalifikować taką budowlę, i czy wymaga ona pozwolenia/zgłoszenia??
  Czy deszczówka z dachu to ścieki, bo jeśli tak, to jak to odnieść do przepisów mówiących że jeśli działka ma podłączenie do sieci kanalizacyjnej to zakazuje się na niej budowy zbiorników na ścieki?
  pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Przepis stanowi:
   W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
   Także jeśli nie ma sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej będzie możliwa budowa zbiornika retencyjnego.
   Zbiorniki takie nie zostały wymienione w art. 29 prawa budowlanego, który mówi jakie obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę ( http://prawobudowlane-tekst.blogspot.com/2015/10/art-29.html ). Jednak w związku z tym, że na zgłoszenie można budować zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (czyli praktycznie takie same zbiorniki jak Państwa retencyjny), spróbowałabym dokonać zgłoszenia takiego zbiornika retencyjnego (o ile warunek dotyczący pojemności zostanie zachowany). W przypadku sprzeciwu rozważyłabym nawet odwołanie.
   Jeśli chodzi o odległość od granicy działki to – o ile nie jest to droga, przepisy nie określają minimalnej odległości. W przepisach określone są jedynie odległości zbiorników na ścieki (szamb) od granicy działki sąsiedniej, od okien i drzwi.
   Pozdrawiam.

 25. gsmk
  | Odpowiedz

  Prawdę mówiąc na podstawie tej ustawy nie wiem czy prace remontowe wewnątrz domu jednorodzinnego wymagają zgłoszenia czy nie. W znowelizowanej ustawie znajduje się taki zapis:

  "Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29
  ust. 3 i 4:"
  […]
  2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem
  remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania
  pozwolenia na budowę;"

  no to spójrzmy do artykułu 29:

  "Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
  1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
  oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
  zaprojektowane;"

  czyli jak? – dla domu jednorodzinnego o takiej strefie oddziaływania, jako nie wymagającego pozwolenia na budowę – nie trzeba zgłaszać remontu?

  pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   "wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1" – ustęp 2, a zacytował Pan/Pani ustęp 1.
   Art. 29 ust. 2 pkt 1 brzmi:
   "Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
   1) remoncie obiektów budowlanych."
   Reasumując – zgłoszenia wymaga remont obiektów budowlanych, z wyjątkiem remontu tych obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

  • gsmk
   |

   Witam,
   Celowo tak zacytowałem, bo taki jest kontekst końcowej części pkt 30.1.2a. I istota mojego pytania – czy remont domu jednorodzinnego (jak w tym cytacie właśnie, czyli o strefie oddziaływania całkowicie na działce) wymaga zgłoszenia czy nie? Niestety napotykam na różne opinie (również w urzędach).
   pozdrawiam
   GK

  • MGM
   |

   Witam.
   Z zacytowanego wcześniej przepisu wynika wprost – nie wymaga.
   Pozdrawiam.

 26. Unknown
  | Odpowiedz

  witam jak wygląda kwestia ścian w wiacie do 50 m2 czy moga byc i ile może ich być ??

 27. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam mam takie pytanie jeżeli postawię wiatę na słupach na której bedzie taras, będzie stała przy domu ale nie powiązana z nim na stałe czy będzie to zgodne z 29art. ust.1 pkt. 2c prawo budowlane.

 28. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,mieszkamy w 6 co rodzinnym budynku w Krakowie. Do każdego mieszkania został notarialnie przypisany ogrodek.każdy zrzekl sie z kozystania z ogródka sasiada u notariusza przy podpisywaniu aktu not. Jednak sama dzialka pod budynkiem nie została podzielona i stanowi jedną całość, a mieszkańcy budynku są wspolwlasciciela mi. Moje pytanie dotyczy tego czy sąsiad bez zgody pozostałych mieszkańców może postawić wiate (altane) na bloczki betonowych,4 słupy dach i jedna scianka ażurowa.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem co jest w akcie notarialnym i na której części sąsiad buduje. Generalnie – aby móc wykorzystać działkę na cele budowlane trzeba mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli.
   Pozdrawiam.

 29. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam czy sąsiad może postawić wiate na wspolnej dzialce bez zgody reszty współwłaścicieli?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie – aby móc wykorzystać działkę na cele budowlane trzeba mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli działki.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za info,a jest na to jakiś artykuł?

  • MGM
   |

   Tak, jest: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) dział IV Współwłasność, Art. 199.
   Pozdrawiam.

 30. Jacek Musial
  | Odpowiedz

  Budowa grilla lub grillowędzarni musi spełnić wszystkie warunki prawa budowlanego. Jeśli budowla ta powstaje w pobliżu sąsiada – dodatkowe warunki, nawet jeśli są naruszone (sąsiad nie zawsze jest świadomy), jego podpis może być pomocny w dalszym postępowaniu. Jeśli są drzewa lub krzewy, także owocowe, także na własnej działce – to albo trzeba zachować odległości, albo je wyciąć (z wycięciem tych owocowych -nie ma problemu). Ogólnie grill lub wędzarnia są w rozumieniu Prawa Ochrony Środowiska INSTALACJAMI TRWALE ZWIĄZANYMI Z PODŁOŻEM, co wyklucza je z obiektów malej architektury, zwolnionymi z obowiązku uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia.
  Zatem potrzebny projekt, plan z zaznaczonymi sąsiednimi budynkami i roślinami, pieczątka (opinia) z Wydziału Ochrony Środowiska i z tym do Wydziału Budownictwa i Architektury.
  To nie koniec. Jeszcze projekt powinien spełnić warunki prawa p-pożarowego.
  A więc to nie tak hop-siup i stawiamy sobie grilla.

  • MGM
   |

   Witam.
   Każda inwestycja (nawet ta zwolniona z uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia) musi spełnić wymagania stawiane przez przepisy – jest zresztą o tym mowa w tekście.
   Natomiast to prawo budowlane (a nie prawo ochrony środowiska) definiuje obiekty budowlane i zwalnia niektóre z nich z konieczności uzyskania pozwolenia czy nawet zgłoszenia.
   Murowany ogrodowy grill jest obiektem małej architektury, natomiast inaczej już wygląda sprawa np. grilla z altanką (por. wyrok o sygn akt II SA/Go 92/08).
   Pozdrawiam.

 31. Unknown
  | Odpowiedz

  Wybudowałem kilka lat temu dom po wcześniejszym uzyskaniu WZ. Międzyczasie rok temu wszedł plan zagospodarowania oznaczające moją działkę jako tereny zielone bez prawa zabudowy. Czy w związku zmianą przepisów skoro można budować na działkach zamieszkałych może to być dla mnie furtka do budowy wiaty do 50m2?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie. Wymóg zawarty w tym przepisie prawa budowlanego dotyczy tylko budowy bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Natomiast zwolnienie inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia czy zgłoszenia nie zwalnia z konieczności spełnienia wymagań stawianych przez inne przepisy (w tym plany miejscowe). Jeżeli plan miejscowy nie dopuszcza żadnej zabudowy, to nie może Pan nic wybudować na działce. Nie wiem jak to się stało, że działka, która jest zabudowana została w planie oznaczona jako tereny zielone. Nasza rada jest taka, żeby jak najszybciej złożył Pan w gminie wniosek o zmianę planu. Tylko po takiej zmianie będzie Pan mógł cokolwiek tam wybudować.
   Pozdrawiam.

 32. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam zamiar postawić okrągły zadaszony pzrezroczystą folia lub poliwęglanem wiatę, bądź szklarnię o powierzchni byłoby idealnie ok. 80m2, ale widze że mamy magiczne 50m2, też mogłoby być, bo wtedy to będzie srednica ok. 8m, tyle że jest to druga działka jako nieruchomość rolna która chcę wydierżawić, natomiast na pierwszej o innym numerze znajduje się budynek mieszkalny. więc jak się ma do tego ten zapis:
  "sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny" ?
  To ma byc zwykły rekreacyjny ogródek, nie pod uprawy rolne na sprzedaż, tyle że większy, powyżej 25m2- w okolicy 50m2 byłoby ok. w środku mógłby być mniejszy o powierzchni do 25m2.
  Od budyku mieszkalnego dzielić je będzie odległośc ok. 150m…
  Czy próbowac jako szklarnię to robić czy jako tą wiatę do 50m2 ?
  Pod co to bardziej podpada jak to miałoby służyć zwyczajnie temu żeby w kiepską deszzcową wietrzna pogodę po prostu tam sobie usiąść i jakieś kwitki posadzić, czy winogron na stalowej konstrukcji-musi to być też w kilku miejscach wbetonowane w ziemie żeby wiatr nie porwał-mogłoby być pokryte folią, lub poliwęglanem-szkło odpada ryzyko rozbicia i ew, odłamków-tylko poliwęglan ewentualnie zamiast foli…
  Pozdr.

  • MGM
   |

   Witam.
   "sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe" – jeśli żaden z tych warunków nie jest spełniony to na budowę wiaty konieczne jest pozwolenie.
   Jeśli chodzi o szklarnię to prawdopodobnie konieczne jest pozwolenie na budowę – więcej na ten temat w naszej odpowiedzi z dn. 29.09.2015 udzielonej na pytanie zawarte w dn. 24.09.2015 pod niniejszym artykułem.
   Jednak jeśli ściany nie będą zabudowane i obiekt nie będzie służył do uprawiania w nim roślin to szklarnią raczej nie będzie.
   Pozdrawiam.

 33. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  W domu letniskowym na parterze, chciałbym wykonać pod poszerzonym uprzednio balkonem (obecnie 1,2×4,5m po zmianie 1,8×4,5m) zabudowaną werandę. Czy wymagane do tego jest zgłoszenie? I czy ewentualnie coś zmieni, gdyby weranda nie była trwale związana z budynkiem?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Za mało danych, żeby móc odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, niemniej jednak spróbuję. Nie wiem jak wyobraża sobie Pan poszerzenie balkonu, jaka jest powierzchnia zabudowy budynku, powierzchnia działki i ile takich budynków jest na działce? Chodzi o to czy budowa tego budynku wymagałaby zgłoszenia czy pozwolenia? Jeśli zgłoszenia to jego rozbudowa / przebudowa też wymaga zgłoszenia, a jesli budowa wymagałaby pozwolenia – analogicznie jest z rozbudową i przebudową. Zmierzam do tego, że poszerzenie balkonu to będzie rozbudowa lub przebudowa budynku (wszystko zależy od interpretacji), chyba że to poszerzenie będzie tylko stanowiło dach werandy, to myślę że wtedy może być zakwalifikowane jako jej część. Jeśli chodzi o werandę to uprzedniego zgłoszenia wymaga budowa przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych i podobnych (budynki gospodarcze, garaże) obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   Pozdrawiam.

 34. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy do domku letniskowego na zgłoszenie 35m2 mogę dobudować taras 11,3m2.
  Czy zmieni się wtedy powierzchnia zabudowy oraz jak może wpłynąć to na U.Skarbowy.

  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   W przepisach nie ma definicji powierzchni zabudowy. Należy w tym przypadku powołać się na polskie normy. Myślę, że powierzchnia tarasu nie powinna być liczona do powierzchni zabudowy i nie ma przeszkód, by zgłosić budowę budynku o powierzchni 35 m2 + taras. Jeśli budynek już został zgłoszony to jego rozbudowa lub przebudowa również wymaga zgłoszenia (dobudowanie tarasu będzie rozbudową lub przebudową – w zależności od interpretacji).
   Jeśli chodzi o urząd skarbowy to niestety nie pomogę – zajmujemy się tylko prawem budowlanym.
   Pozdrawiam.

 35. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam zamiar połączyć dwa pawilony kontenerowe w obiekt do wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej (usługi), czy w przypadku zmieszczenia się z powierzchnią do 35 m2 wystarczy tylko zgłoszenie? Jaka jest maksymalna wysokość obiektu tego typu?

 36. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie a jak się mają nowe przepisy do budowy kurnika. posiadam działkę powyżej 2300m (około900m to działka budowlana reszta to grunty zielone)w pełni ogrodzoną o jednym numerze na której znajduje się budenek mieszkalny. Kurnik około 9m2 + ogrodzony wybieg około 30m2, z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam

 37. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Planuję wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do domu z kostki brukowej (droga ma póki co wykonany zjazd na drogę gminną z kostki), czy potrzebuję na to pozwolenie na budowę lub zgłoszenie ?

  Czy np można to zinterpretować jako wykonanie kilku parkingów przed domami do których ma prowadzić droga ?

  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Jak wskazaliśmy w artykule (punkt 10 w drugiej części) – utwardzenie gruntu na działkach budowlanych nie wymaga ani pozwolenia ani zgłoszenia. Ważne żeby wszystkie roboty wykonane były na działce budowlanej. Inna kwestia to spełnienie wymagań stawianych przez przepisy prawa. Na przykład w planie miejscowym mogą być określone kryteria dot. maksymalnej powierzchni utwardzonej działki (minimalnej powierzchni biologicznie czynnej), które należy spełnić. Oczywiście też niedopuszczalne jest takie utwardzenie terenu, które powodowałoby spływ wód na działkę sąsiednią.
   Pozdrawiam.

 38. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam . Proszę mi wytłumaczyć co to znaczy : "łączna liczba obiektów (domek , szopa , wiata) na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki " . Jeśli mam działkę , która ma ponad 1 000 m2 to jaki mogę postawić domek letniskowy na zgłoszenie ?
  Pozdrawiam .

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem skąd ma Pan/Pani informacje, które zacytował, ale myli Pan/Pani 2 różne przepisy. Proszę spojrzeć na punkty 3 i 4 tego artykułu:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   Na działce o powierzchni większej niż 1000 m2 może Pan/Pani wybudować na zgłoszenie maksymalnie 2 wolno stojące domki letniskowe o maksymalnej powierzchni zabudowy 35 m2 każdy (oczywiście jeżeli już takiego obiektu nie ma na działce). Budynek o większej powierzchni zabudowy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

 39. Małgorzata
  | Odpowiedz

  Witam,
  Planujemy remont w domu, gdzie mieszkaję 3 rodziny w oddzielnych mieszkaniach posiadających KW. W dokumentach dom jest opisany jako budynek jednoroddziny, bo tak byŁo w czasie budowy 1939r, ale wyodrębnione są w nim 3 lokale mieszkaniowe.

  Czy w takim przypadku zgłoszeniu podlega budowa ścianki działowej, wymian drzwi wejściowych i podwieszenie sufitów?

  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Wymiana drzwi bez ingerencji w otwór nie wymaga ani zgłoszenia ani pozwolenia. Więcej na ten temat w tekście: http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/04/wymiana-okien-i-drzwi-czy-potrzebne.html
   Podwieszenie sufitów można zakwalifikować do remontu lub przebudowy. Natomiast jeśli chodzi o budowę ścianki to może ona kwalifikować się do przebudowy – zależy jaka ta ścianka działowa będzie – czy podzieli jedno pomieszczenie na dwa oddzielne. Na przebudowę konieczne będzie zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. Zgłoszenia wymaga przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (a tak jest w tym przypadku). Natomiast pozwolenie byłoby konieczne gdyby organ nie zakwalifikował tego budynku jako jednorodzinnego, bowiem zgodnie z ustawą budynek jednorodzinny może mieć maksymalnie dwa lokale mieszkalne. Myślę, że warto dowiedzieć się we właściwym inspektoracie nadzoru budowlanego jak oni kwalifikują takie roboty.
   Pozdrawiam.

 40. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Budowa wiaty do 50 m kw. jest zwolniona z pozwolenia i zgłoszenia, przy czym jest jeden z warunków by dotyczyło to działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. A co w przypadku gdy teren pod zabudowę nie jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, nie ma też na działce budynku mieszkalnego? Pozwolenie na budowę?

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak – pozwolenie na budowę.
   Pozdrawiam.

 41. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Linia zabudowy wynosi u mnie 8 metrów. Czy mogę umiejscowić wiatę przed linią zabudowy ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Wszystko zależy od tego jaka jest definicja linii zabudowy w planie miejscowym.
   Pozdrawiam.

 42. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam ,

  Na początku bardzo fajna strona , dużo można sie dowiedzieć .

  Dzierżawie działkę o powierzchni 60m2 nad Kąpieliskiem miejskim , chciałbym postawić tam budke drewniana pod gastronomie 2x6m2 ,oraz zadaszeni taras,wiata (ochrona przed słoncem , deszczem , bez ścian ), teraz ma pytanie czy:pomieszczenie gastronomiczne (budka ) może być wkomponowana nad całym zadaszeniem , czy lepiej postawić domek do 35m2 i do tego taraz,wreande z zadaszeniem i ile metrów można dobudować ?, oczywiście chodzi opcje bez pozwolenia ? czy może postawić pawilon handlowy a do tego domek do 35m2 , bo z godnie z przepisami teraz nie można wiat postawiać na terenie niezabudowanym ? czy jest może opcja połączeni dwóch budynków rekreacyjnych do 35m2 ?Z góry dziekuje za pomoc

  • MGM
   |

   Witam.
   Dziękuję za miłe słowa :)
   Odpowiadając na pytania:
   Po pierwsze inwestycja musi być zgodna z planem miejscowym, a jeśli go nie ma, to konieczne będzie wystąpienie o warunki zabudowy.
   Ponadto na zgłoszenie można budować m.in. budynki gospodarcze i letniskowe (oczywiście o odpowiedniej powierzchni). Definicję budynku gospodarczego znajdzie Pan m.in. tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/04/budowa-budynku-gospodarczego-pozwolenie.html
   Obiekty, które można budować na zgłoszenie wymieniliśmy w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   Wszystkie pozostałe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie Pański budynek gastronomiczny (bez względu na jego powierzchnię). Może Pan także zgłosić budowę innego budynku, a później zmienić jego sposób użytkowania. O zmianie sposobu użytkowania pisaliśmy w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html
   Trzeba tylko pamiętać, że budynek gastronomiczny musi spełniać ściśle określone wymagania dotyczące m.in. dostępu do wody czy sanitariatów.
   I na koniec:
   – wiaty o powierzchni do 50m2 można budować na terenach niezabudowanych: na działkach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na zgłoszenie, a na pozostałych na pozwolenie na budowę,
   – na zgłoszenie można budować wolno stojące domki letniskowe (pojęcie to wyjaśniliśmy w tekście: http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/10/wolno-stojacy-co-oznacza-to-pojecie.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuje za odpowiedz :)
   Działka jest dzierżawiona od miasta z przeznaczeniem na posadowienie i prowadzenie pawilonu gastronomicznego nietrwale związanego z gruntem…Chciałbym postawić tam coś drewnianego żeby nie wyglądało to jak buda z kebabem , na pawilon drewniany potrzebne pozwolenie czy wystarczy zgłosić? no i czy są jakieś wymogi postawienia pawilonu nietrwale związanego z gruntem, metraż ?
   Co w takiej sytuacji najlepiej zrobić ?

   Z góry dziękuje za pomoc i linki w tekście.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie ma takiego obiektu wymienionego wśród tych niewymagających pozwolenia (link dałam w poprzednim komentarzu), chyba że zechce Pan tymczasowy obiekt niepołączony trwale z gruntem przewidziany do przeniesienia lub rozbiórki w ciągu 120 dni – punkt 10 tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   Pozdrawiam.

 43. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mój dom,który ma być rozbudowywany stoi w granicy działki. Pierwotnie przed wielu laty miał być bliźniaki em. Jednak sąsiad odsunął się. W zamian wybudował brzydki mur , wysoki ponad 2m przyklejony do naszego domu , Pomiędzy ściany zacieka woda.Czy mogę domagać się umożliwienia konserwacji i zabezpieczenia przed wilgocią. Chcę pokryć wszelkie koszty.Ścina jest narażona na zawilgocenie i zagrzbienie. Oraz czy mogę wybudować od strony ogrodu podpiwniczony taras 13m2 nie zmieniający wysokości budynku dotykający tego ogrodzenia.Widok z okien to wysoki mur.Taras dla sąsiada zupełnie nie widoczny.

  • MGM
   |

   Witam.
   Takich kwestii nie reguluje prawo budowlane tylko kodeks cywilny. W prawie budowlanym (art. 47) jest jedynie mowa o konieczności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, a Pan raczej robót budowlanych wykonywał nie będzie. Jeśli nie możecie się porozumieć to myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z prawnikiem specjalistą od prawa cywilnego. Pozostaje jeszcze pytanie czy sąsiad wykonał to ogrodzenie legalnie.
   Jeśli chodzi o możliwość rozbudowy budynku to w artykule:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   znajdzie Pan odpowiedź na pytanie. To, że taras dla sąsiada nie będzie widoczny nie ma tutaj znaczenia, trzeba zachować odległości, o których przeczyta Pan w powyższym artykule. Ponadto oczywiście inwestycja musi być zgodna z planem miejscowym, jeśli jest uchwalony.
   Pozdrawiam.

 44. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie czy mogę postawić wiatę do 25m2 na działce tj. na tzw. ogródku przydomowym która dzierżawię od TBS bez zgłoszenia?

 45. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Mam pewien dylemat. Czy mogę postawić na częściowo odkrytym tarasie na parterze bloku mieszkalnego wielkości 15mkw otwartą, wolnostojącą zabudowę typu wiata lub oranżeria tak by po za zgłoszeniem tego faktu do właściwego urzędu nie musieć bawić się w pozwolenia od wspólnoty czy projektanta budynku jak miałoby to miejsce w przypadku budowy zadaszenia przytwierdzonego do elewacji? Widzę że bardzo popularne wśród sąsiadów jest zabudowywanie balkonów profilami szklanymi przy czym nie potrzebują oni do tego zezwoleń, natomiast kiedy chciałbym dodatkowo częściowo zadaszyć taką lekką zabudowę muszę już kontaktować się z projektantem, zarządem wspólnoty itp.
  Pozdrawiam

 46. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jaką może mieć wysokość taka wiata którą nie trzeb a zgłaszać <<<

  • MGM
   |

   Witam.
   W prawie budowlanym nie ma określonej maksymalnej wysokości. Ograniczenia w tym zakresie mogą się pojawić w planie miejscowym, więc tam należy szukać odpowiedzi na pytanie.
   Pozdrawiam.

 47. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie mam w zasadzie dwa pytania, na ktore generalnie uzyskalem odpowiedz w wydziale budownictwa ale wole sie upewnic:
  nr 1- planuje wymienic dach wiosna tzn pokrycie dachu zmieniam z dachowki na blachodachowke, otrzymalem odpowiedz ze nawet nie musze tego faktu nigdzie zglaszac, czy tak jest aktualnie?

  nr 2- przy okazji wymiany dachu na budynku, bede tez wymienial blache na tzw. dobudowce i chce dlugosc dachu przedluzyc, ustawic w rogu drewniany slup i utworzyc w ten sposob pewne zadaszenie, nie wiem jak to nazwac, na to rowniez powiedzieli mi ze do 25m2 nie potrzeba nawet zgloszenia, prosze o Panstwa opinie

  • MGM
   |

   Witam.
   Ad.1 – zależy na jakim budynku prace będą wykonane. Takie prace to będzie remont.
   Odpowiedź na pytanie znajdzie pan w punkcie 7 drugiej części powyższego tekstu:
   albo w punkcie 7 tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-roboty.html
   Ad.2 – takie prace mogą być kwalifikowane jako rozbudowa lub przebudowa budynku. Nie wiem skąd taka interpretacja urzędu. W najlepszym wypadku konieczne jest zgłoszenie. Odpowiedź również znajdzie Pan w powyższych tekstach.
   Pozdrawiam.

 48. Orpd
  | Odpowiedz

  Witam.
  Posiadam dom jednorodzinny parterowy z lat 70. Przy budynku jest wybudowany taras 25 m2, który nie figuruje na mapach. Widoczna jest bryła bez tarasu.
  Moje pytania
  1. Czy jest możliwość legalizacji tarasu bez konsekwencji finansowych?
  2. Czy taras jest na zgłoszenie czy na pozwolenie?
  3. Ewentualnie jeżeli potrzebne pozwolenie może warto zgłosić budowę oranzerii,patio lub czegoś co nie wymaga pozwolenia na budowę
  Dodam że działka jest budowlana o pow. 1500m2 a taras nie przylega bezpośrednio do fundamentów budynku tylko jest oddzielony styropianem ok. 10 cm. Na budynek nie posiadam planów.

 49. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam, na terenie wokół domu w którym mieszkam 26 lat, utwardziłam podjazd do garażu kostka, oraz od ogrodzenia do ulicy-wjazd do posesji. Nigdzie nie zgłaszałam położenia kostki zarówno na terenie działki jak i od niej do ulicy dł. około 1,5m szerokosć 2,5m. Dziś sąsiad wygrażał ze nie wolno mi zarówno na własnym podwórku jak i przed wjazdem na nie układać kostki i że doniesie do Inspekcji. Czy należało zgłosić zarówno ułożenie kostki na swojej działce jaki ten fragment przed gdzieś zgłosić?

  • MGM
   |

   Witam.
   Zależy kiedy Pani wykonała te prace. Od 28.06.2015 r. utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia. Wcześniej wymagane było zgłoszenie.
   Jeśli chodzi o utwardzenie wjazdu do posesji – od ogrodzenia do ulicy, to nie wiem co dokładnie ma Pani na myśli, ale może to być zakwalifikowane przez nadzór budowlany jako budowa zjazdu. Wtedy – przed 28.06.2015 konieczne było pozwolenie na budowę, teraz budowa zjazdów z drog gminnych, powiatowych i wojewódzkich wymaga zgłoszenia (pozostałe drogi – pozwolenia).
   Ponadto – jeżeli działka od ogrodzenia do ulicy nie należy do Pani tylko np. do zarządcy drogi – konieczna była zgoda właściciela działki na takie prace.
   Pozdrawiam.

 50. Paulina Cydejko
  | Odpowiedz

  Mam pytanie odnośnie budowy garażu na zgłoszenie. Na mojej działce stoi dom wybudowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, gdyż nie ma uchwalonego planu miejscowego, natomiast chciałabym wybudować na zgłoszenie garaż jako osobny budynek oczywiście w wielkości na to pozwalającej (będzie miał 30 m2). Czy muszę spełniać wszystkie wymagania które miałam w decyzji o warunkach zabudowy choć będzie to zgłoszenie, czy tylko przepisy ogólne? Chodzi mi o linię zabudowy i powierzchnię biologicznie czynną.

  • MGM
   |

   Witam.
   Zależy co ma Pani wpisane w decyzji zabudowy, tj. na jaki obiekt ma Pani wydaną tą decyzję – jeśli tylko na budynek mieszkalny to dotyczy ona tylko i wyłącznie tego budynku, a nie garażu.
   Pozdrawiam.

  • Paulina Cydejko
   |

   Tak decyzja jest wydana tylko na dom mieszkalny, ale teraz chcę postawić jeszcze garaż. Chodzi o to ze w decyzji linia zabudowy byla 5 m od ulicy a ja chce garaż 4 m jak mówią przepisy ogólne. I dodatkowo powierzchnia biologicznie czynna w decyzji byla okreslona na 70%, a teraz z garażem będzie 62%. Stąd pytanie czy się o to nie przyczepia choc mogę stawiać garaż bez decyzji WZ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli do zgłoszeń nie wymagają decyzji o warunkach zabudowy (a o to trzeba spytać w starostwie, bo przepisy w tej kwestii są bardzo niejednoznaczne) to nie mają podstaw powoływać się na WZ-kę, która dotyczyła domu. Proszę spojrzeć na pytanie z dn. 04.01.2016 i odpowiedź na nie z dn. 05.01.2016 w zakładce "PYTANIA 2".
   Pozdrawiam.

 51. Unknown
  | Odpowiedz

  witam
  mam pytanie odnośnie budynku gospodarczego
  chciałbym wybudowć budynek gospodarczy na działce na którym znajduje się budynek mieszkalny, który jeszcze nie ma odbioru moje pytanie dotyczy czy muszę mieć osobny projekt na budynek czy architekt może dołączyć go do isniejącejgo projektu domu (budynek gospodarczy 7×9 wys ok 3m)
  istnieje jeszcze możliwość wybudowania wiaty tej wielkości ale niema pojęcia co będzie jak za rok zabuduje ściany wiaty
  pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli pozwolenie na budowę na budynek mieszkalny już jest, to konieczny będzie nowy projekt budowlany i nowe pozwolenie. Chyba że ten budynek gospodarczy nie będzie wolno stojący, tylko połączony z budynkiem mieszkalnym – wtedy potrzebna będzie zmiana pozwolenia na budowę. Jeśli pozwolenia na dom jeszcze nie ma, to można w jednym projekcie zawrzeć oba budynki. Na wiatę o takiej powierzchni również konieczne jest pozwolenie na budowę.
   Pozdrawiam.

 52. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Chciałbym sie dowiedzieć czy mogę postawić na działce budowlanej jeszcze niezabudowanej garaż do 35m2 na zgłoszenie. Warunki Zabudowy mam wydane ale nie został uwzględniony garaż (tak mi Pani w urzędzie powiedziała, że jak garaż będzie na zgłoszenie to nie trzeba), jest tylko dom jednorodzinny.
  Pozdrawiam Marek

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli w danym urzędzie nie wymagają do zgłoszeń warunków zabudowy, to może Pan przygotować zgłoszenie i złożyć w urzędzie. Decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą domu jednorodzinnego proszę sobie zostawić i nie dołączać jej do zgłoszenia.
   Oto link do tekstu, który będzie przydatny:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/budowa-garazu-zgoszenie.html
   Pozdrawiam.

 53. Marek M
  | Odpowiedz

  Dziękuję za odpowiedz. W takim razie złoże wniosek i poczekam na decyzję.
  Pozdrawiam.

 54. Witam mam dzialke 3000m2 i chce postawic wiate 100m2.Czy moge postawic bez zezwolenia. Czy musze postawic dwie wiaty.

  • MGM
   |

   Witam.
   W punkcie 1 powyższego tekstu znajduje się informacja, jakie wiaty można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Większe albo sytuowane na innych działkach – wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

 55. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy wszystko jest przepisowo zrobione, mianowicie zgłosiłem zamiar budowy domku gospodarczego do 35m2, po 3m-c robotnicy zaczęli budowę obiektu, po wykonaniu konstrukcji sąsiad miał wątpliwości że za blisko płotu-granicy mam obiekt. Jak jest z takimi obiektami od granicy ściana bez okna obita deską? od granicy do zew, częsci słupa jest 90cm?

  Drugi problem jest dotyczący drugiego obiektu jakim jest wiata zadaszenie drewniane obite częsciowo 3/4 ściany od granicy) jaka w tym przypadku powinna być odległość z tego co mi mówili to na takie coś nie potrzeba nawet zgłoszenia,prawda?

 56. Loic oo
  | Odpowiedz

  Szanowny Panie ,
  Posiadam dom jednorodzinny w którym więźba dachowa jest w złym stanie czy rozbiórka a następnie odtworzenie jej do stanu pierwotnego wymaga pozwolenia czy tylko zgłoszenia w urzędzie. Pozdrawiam.

 57. arek koziol
  | Odpowiedz

  Witam.
  Działka na której wybudowany mam dom i chcę postawić dodatkowo domek letniskowy graniczy z drugą działką(kategorii Las),która również należy do mnie.Czy w tym przypadku muszę zachować odległości usytuowania domku względem granicy tych działek, czy mogę postawić np.w granicy?
  Pozdrawiam

 58. KREMENAROS
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  Mam działkę w górach 0,46ha z WZ na budynek mieszkalny i budynek gospodarczy (tzw. zabudowa siedliskowa), która znajduje się w Naturze 2000 oraz w parku krajobrazowym (cały obszar mojej gminy jest w parku krajobrazowym i jest objęty Naturą 2000). Moja działka graniczy także bezpośrednio z parkiem narodowym. WZ została wydana w 2006r, a więc już w okresie obowiązywania Natury 2000, ale przez wejściem w życie nowej ustawy OOŚ i przed powołaniem RDOŚ-ów. W WZ są punkty mówiące o zgodności budowy tego co jest przedmiotem WZ, zarówno co do Natury 2000, jak i innych form ochrony środowiska związanych z usytuowaniem działki w parku krajobrazowym i bezpośredniej bliskości parku narodowego (procedowanie WZ przeszło pozytywnie wszystkie fazy uzgodnień obowiązujących w roku 2006). Nie rozpisując się: od lat "walczę" (zarówno ja, jak i wielu innych właścicieli działek w mojej gminie) z RDOŚ o możliwość zrealizowania tego co mam w WZ.
  Stąd mam kilka pytań dot. możliwości legalnej budowy wiaty lub wiat oraz szczegółów techniczno-prawnych:
  1. Czy mogę wybudować wiatę/wiaty zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym, jeśli mam WZ m.in. na budynek mieszkalny ? Innymi słowy: czy moja działka "jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe" wg WZ ? Na działce nie został jeszcze wybudowany budynek mieszkalny ?
  2. Jak ma się budowa wiaty/wiat na działce, która położona jest w obszarze Natura 2000 i w parku krajobrazowym ? Innymi słowami: jeśli mogę wybudować wiatę/wiaty bez zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę zgodnie ze znowelizowanym Prawem budowlanym, to czy nie muszę starać się o uzgodnienie takiej budowy z RDOŚ ? Wiem, że o uzgodnienia RDOŚ wystąpiło by starostwo, jeśli wpłynął by wniosek o pozwolenie na budowę (czegokolwiek) lub zgłoszenie (też czegokolwiek, bo zawsze dają sprzeciw i nakazują procedurę pozwolenia na budowę). Dodam, że chodzi mi o to aby ominąć właśnie konieczność jakiegokolwiek uzgadniania potencjalnej budowy wiaty/wiat z RDOŚ, a jednocześnie żeby było to zgodne z prawem.
  3. Chciałbym zbudować wiatę, która jest przekryta dużym spadzistym dachem (konstrukcja dachu wsparta na słupach) – poziom parteru z dwiema lub trzema ścianami lub w ogóle bez ścian. Ale w poziomie poddasza chciałbym umiejscowić "nieoficjalną ukrytą" funkcję gospodarczo-letniskową. Czyli oficjalnie wykonać przegrodę z desek w postaci sufitu między poziomem parteru i poddasza oficjalnie nieużytkowego oraz wyłaz w postaci klapy na poddasze z drabiną ustawioną na poziomie parteru. Sama funkcja wiaty (garażowa, gospodarcza, rekreacyjna itp.), o ile mi wiadomo, nie jest chyba nigdzie w przepisach określona ? Pytanie zasadnicze zatem brzmi: czy tak zaplanowana budowa wiaty jest w stanie "nie podpadać" pod konieczność zgłoszenia/pozwolenia na budowę ?

 59. KREMENAROS
  | Odpowiedz


  4. Czy w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia obiektu w postaci wiaty muszę dysponować dokumentacją projektową wiaty w razie kontroli nadzoru budowlanego po jej realizacji ?
  5. Czy zgodne z przepisami będzie wybudowanie 2 wiat obok siebie w odległości minimalnej (np.0,5m) i zrobienie przejścia między ich poddaszami w postaci np. opuszczanej z jednego ze szczytów kładki z barierkami ?
  6. Czy mogę wybudować wiatę z najprostszym dachem dwuspadowym ale w szczytach poddasza wykonać ściany ? Inaczej: czy ściany szczytowe poddasza będą stanowić ściany wiaty jeśli na poziomie parteru takowych ścian nie będzie ?
  7. Czy powierzchnia zabudowy wiaty (do 50m2 wg przepisów) liczona jest w obrysie słupów zewnętrznych poziomu parteru, czy w obrysie okapów ? Tu chodzi o to, czy mogę wybudować wiatę do 50m2 w obrysie zewnętrznym słupów parteru, ale wypuścić belki stropowe „maksymalnie” poza ten obrys aby uzyskać jak największą powierzchnię potencjalnego poddasza.
  8. Wiem, że ogólnie wysokość wiaty w przepisach nie jest określona. Ale czy wysokość wiaty, którą chciałbym wybudować w jakiś sposób ogranicza wyznaczona w WZ maksymalna wysokość budynku gospodarczego lub budynku mieszkalnego, jeśli w zapisach WZ nie jest nic napisane o wiatach ?
  9. Jak przy budowie wiaty o pow. zabudowy 50m2 odliczyć powierzchnię obszaru wyłączonego z wielkości obszaru biologicznie czynnego wyznaczonego w WZ ? Czy odlicza się tylko pow. zabudowy wiaty, czy także jakiś „obszar jej oddziaływania” z obszaru biologicznie czynnego działki ?
  Bardzo przepraszam za rozciągłość „komentarza” i wielość pytań, ale zagadnienie potencjalnej możliwości legalnej budowy wiaty, jakie pojawiło w świetle znowelizowanego Prawa budowlanego jest dla mnie bardzo istotne w kontekście zmagań jakie od 10 lat toczę z urzędami i RDOŚ o budowę czegokolwiek na mojej działce.
  Przeczytałem Pański artykuł oraz wszystkie komentarze i odpowiedzi. Oddaję szacunek i dziękuję za profesjonalne i dogłębne podejście do tematu.
  Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.

  • MGM
   |

   Witam. Otrzyma Pan odpowiedź na swoje pytania, tylko prosimy o cierpliwość. Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   1) Nie odpowiem Panu na to pytanie, bo ustawodawca nie sprcyzował co oznacza pojęcie "działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe". wydawać, by się mogło, że jeśli jest WZ-ka na budynek mieszkalny, to warunek ten jest spełniony. Niemniej jednak nie ma jeszcze ukształtowanego w tej kwestii orzecznictwa.
   2) Jest w powyższym tekście napisane, że przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsiewzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, wymagają zawsze pozwolenia na budowę. Z kolei art. 59 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi:
   "Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
   przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony".
   3) Według mnie taka budowla wiatą nie będzie. Więcej na temat definicji wiaty tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/07/wiata-altana-roznice.html
   4) Jeśli buduje się cokolwiek bez pozwolenia i bez zgłoszenia to projekt budowlany nie jest potrzebny.
   5) To zależy – od interpretacji. Aczkolwiek myślę, że to będą 2 obiekty.
   6) odpowiedź jak w punkcie 3
   7) Należałoby poszukać wyroków sądowych mówiących o powierzchni wiaty. Można wpisać w wyszukiwarkę "powierzchnia wiaty wyroki".
   8) Warunki określone w WZ-ce dotyczą tylko tych obiektów, na które WZ-ka jest wydana.
   9) j.w.
   Pozdrawiam.

 60. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy nowe przepisy regulują rodzaj podłoża pod usytuowanie plastikowego domku narzedziowego na działce przy domku jednorodzinnym? Infomacja z mojego sterostwa, to że powinien być postawiony na fundamencie lub wylewce betonowej.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie, przepisy nie stawiają żadnych wymagań w tej kwestii. Tylko jeżeli miałby to być "budynek" to musi mieć fundamenty, jeśli fundamentów mieć nie będzie to będzie to inny obiekt, np. budowla lub tymczasowy obiekt budowlany.
   Pozdrawiam.

 61. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam
  Czy utwardzenie terenu pod kontenery do segregacji śmieci podlegają zgłoszeniu?

  • MGM
   |

   Witam.
   Proszę spojrzeć do punktu 10 drugiej części artykułu znajdującego się powyżej.
   Pozdrawiam.

 62. WITAM
  Czy mogę wybudować wiatę do 50m2 bez zgłoszenia w pasie drogi krajowej , ale na swojej działce , czy powinienem mieć jednak zgodę zarządcy drogi.
  pozdrawiam

 63. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie.
  Wybudowałem wiatę pod koniec 2015 roku (25m2), zgodnie z przepisami nie zgłaszałem tego faktu w starostwie. Plany się zmieniły i chcę zamknąć 2 ściany podbitką, wstawić balustrady, stół itp. Zdaniem urzędu nie będzie to już wiata tylko altana. Czy mogę zmienić sposób użytkowania wiaty i zgłosić ten fakt do urzędu? Dodam że wszystkie pozostałe wymogi są spełnione.

 64. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Chcę wybudować wiatę, dla świętego spokoju będzie odsunięta od granicy działki sąsiada o 4m. Mam problem z granicą od drogi (w planie zagospodarowania linia zabudowy ma 6m). Gmina kazała odsunąć się z ogrodzeniem o 3m. W dalszym ciągu pas działki nieogrodzonej jest moją własnością. Zakładając że od ogrodzenia do wiaty też będzie 4m to do drogi jest 7m (stan na dzisiaj a co będzie kiedyś nikt nie wie). Nie mam za bardzo miejsca żeby budować wiatę 6 m od ogrodzenia.
  Pozdrawiam

 65. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Pozwoliłem sobie zadać tutaj to pytanie bo czytając informacje na ten temat w necie to mozna zwariować. Chciałbym postawić wiatę ok 20m2 aby stawiać pod nia samochod? Jak dobrze rozumiem to po zmianie przepisów nie musze informować o tym ani nie obowiązuje mnie żadne prawo odnośnie odsunięcia sie od granicy z sąsiadem?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie musi Pan ani zgłaszać budowy takiej wiaty ani uzyskiwać pozwolenia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w punkcie 1 wyżej znajdującego się artykułu. Natomiast jeżeli chodzi o odległość od granicy działki to odpowiedź znajdzie Pan w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/10/odlegosc-wiaty-od-granicy-dziaki.html
   Trzeba też sprawdzić co plan miejscowy mówi na temat wiat (o ile jest uchwalony), albowiem jak wskazano w artykule powyżej, zwolnienie jakiejś inwestycji z pozwolenia czy zgłoszenia, nie zwalnia z konieczności spełnienia wymagań stawianych przez przepisy.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   A plan miejscowy sprawdza sie w Urzędzie Gminy? Pewnie jest uchwalony bo to centrum miasta, ulicy na ktorej jest duzo domków jednorodzinnych i pare bloków. Czytałem pare wyroków i zawsze sa pozytywne dla właścicieli jeśli chodzi o granice, ponieważ w większości uzasadnień napisane jest ze wiatę nie mozna zaliczyć do budynków wiec nie ma jasno określonych przepisów dotyczących granic. Sasiad sam stawia pod tym ogrodzeniem samochody, wiec zaryzykuje i postawi. Oczywiście spadek bedzie na moja działkę.

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak – informacje na temat planu można uzyskać w urzędzie gminy.
   Rzeczywiście wiata nie jest budynkiem i nie ma określonych odległości wiat od granic działek budowlanych, ale są w przepisach podane odległości miejsc postojowych od granic działek budowlanych oraz odległości obiektów budowlanych (czyli wiat także) od dróg publicznych.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Ale to w takim razie kapryśny sasiad mogłyby mieć pretensje ze w ogole stawiam samochod codziennie za blisko jego ogrodzenia. ;-)

   Pozdrawiam

 66. porzeczka
  | Odpowiedz

  Mam pytanie:
  KIlka lat temu zgłosiliśmy wiatę ok. 25-30m2 w urzędzie. Rok temu podczas wichury uszkodziło ją drzewo – trzeba było wybudować nową.
  Nową postawiliśmy – ma około 70-80m2. Co teraz z tym faktem zrobić? Czy zgłosić ją np. jaką wiatę pod samochody ? Pod częścią będą stały samochody, pod częścią będzie drewno. Nowa wiata stoi na miejscu starej. Działka ma 2200 m2.

 67. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Działka 4,9 ara budowlana. Stoi już jedna wiata na zgłoszenie 25m więc drugiej nie postawię. Chcę dobudować zadaszenie tarasu konstrukcja drewniana 4x5m kryta pcv( taras kostka brukowa równy z terenem). I 3 warianty wykonania:
  1-jako oranżeria z kotwiczeniem do ściany budynku plus estetycznie ( pytanie czy to przejdzie na zgłoszenie),
  2- wariant altana wolnostojąca na zgłoszenie,
  3- pergola bez zgłoszenia -mała architektura,
  Z Państwa doświadczenia, co wybrać aby to miało ręce i nogi:)
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   1) oranżeria tak – pod warunkiem, że to będzie oranżeria a nie zadaszenie tarasu;
   2) kwestia czy altana też musi być wolno stojąca jest dosyć sporna. Myślę, że też nie powinno być problemu – jeśli to będzie altana. Więcej na ten temat tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/07/wiata-altana-roznice.html
   3 pergola raczej nie wchodzi w grę – proszę przeczytać tekst:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/04/obiekt-maej-architektury.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Generalnie od strony domu chce zamontować tylko belkę mocującą na kotwach chemicznych a słupy tylko po przeciwnej stronie. Dlatego tez moje obawy czy nie zostanie to uznane za zbyt dużą ingerencje w już istniejący budynek, Tak powstał pomysł na przydomową oranżerię lub nawet ganek i słowo wytrych-przydomowe. Zgłoszę altanę, dziekuję za pomoc.

 68. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam garaż blaszak 3m na 5m od 20lat. Od tego roku powstała wspólnota mieszkaniowa i nakazuje mi do usunąć stracząc nadzorem budowlanym. Czy ma do tego prawo? Ingeruje w to również spóldzielnia czy ma tez do tego prawo, a z całej wspólnoty to jednemu sąsiadowi zależy na trym najbardziej.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli blaszak został wybudowany legalnie, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, to myślę, że nie ma powodu, żeby się obawiać nadzoru budowlanego. Aczkolwiek w obecnym stanie prawnym, aby móc wykorzystać działkę na cele budowlane – trzeba mieć zgodę wszystkich jej współwłaścicieli. Przyznam szczerze, że nie wiem co w sytuacji – gdy któryś ze współwłaścicieli zmieni zdanie już po wybudowaniu obiektu. To jest już kwestia przepisów kodeksu cywilnego, a nie prawa budowlanego.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Garaż ma ogólnie powierzchnie 15m nie jest budowlą tylko obiektem,słyszałem ze ze nadzór budowlany ingeruje w obiekty powyżej 24m czy to prawda? i czy spóldzielnia mieszkaniowa moze ingerowac w wspólnotę?

  • MGM
   |

   Witam.
   Każda budowla jest obiektem budowlanym. Generalnie obiekty budowlane dzielą się na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Są jeszcze tymczasowe obiekty budowlane. Pański garaż jest zapewne jednym z ww. obiektów (budynkiem, budowlą lub tymczasowym obiektem budowlanym). Nieprawdą jest, że nadzór budowlany zajmuje się jedynie obiektami o jakiejś tam określonej powierzchni.
   Nie wiem na jakiej zasadzie wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia tutaj działają – nie jest to kwestia przepisów prawa budowlanego.
   Pozdrawiam.

 69. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Sąsiad przed garażem wylał sobie posadzkę ok 15m (5m na 3m).Teren juz przed garażem należy do wspólnoty mieszkaniowej czy miał do tego prawo.

 70. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Chciałbym postawić blaszak na własnym ogrodku warzywnym czy muszę miec pozwolenie?

  • MGM
   |

   Witam.
   To zależy od wielu rzeczy. W artykule powyżej oraz w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   wymieniliśmy wszystkie obiekty niewymagające pozwolenia na budowę (niektóre z nich wymagają zgłoszenia). Wszystkie pozostałe, niewymienione w artykułach, wymagają pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Nie rozumie za bardzo ustawy, to w moim przypadku moge bez zezwolenia czy nie? (wymiary blaszaka 3m na 5m)Proszę o odp.

  • MGM
   |

   Witam.
   Czego konkretnie Pan/Pani nie rozumie? Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na tak zadane pytanie, ponieważ mam za mało danych (jakie będzie przeznaczenie blaszaka, czy działka jest budowlana, czy jest uchwalony plan miejscowy, jaką działka ma powierzchnię, czy są już podobne obiekty na działce). Jutro albo we czwartek ukaże się na blogu artykuł na ten temat. Może pomocny będzie jeszcze tekst:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/budowa-garazu-zgoszenie.html
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam
   Nie jest to działka budowlana tylko działka-ogródek ok 5 arów. Są to działki obok siebie nie którzy mają altanki, działka jest wykupiona na własnosc, płacimy tylko podatek.
   blaszak ma słuzyc jako altanka na narzędzia itp jak to na ogródku nie na fundamencie. (wymiary blaszaka to 3m na 5m).Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Proszę spojrzeć do punktu 2 tekstu znajdującego się powyżej. Jednak obawiam się, że blaszaka, który chce Pan wybudować nie można zakwalifikować do altany. Więcej na ten temat tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/07/wiata-altana-roznice.html
   Taki blaszak będzie raczej tymczasowym obiektem budowlanym lub budynkiem gospodarczym:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/budowa-tymczasowego-obiektu-budowlanego.html
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/budynek%20gospodarczy
   Proszę sprawdzić w urzędzie gminy lub miasta jakie jest przeznaczenie danego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony). Jeśli nie ma planu miejscowego, to trzeba w starostwie (albo urzędzie miasta na prawach powiatu) spytać czy do zgłoszeń wymagają decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli nie – to powinno się dać zgłosić budowę budynku gospodarczego.
   Pozdrawiam.

 71. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam, posiadam wiatę 4×4,5m, chciałbym ją przekształcić w altanę, czy muszę to zgłaszać, wiata nie była wcześciej zgłaszana.pozdrawiam

 72. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Mój znajomy ma garaz blaszak kilka lat. Ustawiając go nie pomysłał ze musi miec pozwolenie na postawienie, dopero teraz czytając o tym sie zastanawia.Co moze zrobic nadzór budowlany czy dostanie jakąs karę. Co powinien zrobic?

  • MGM
   |

   Witam.
   Wszystko na ten temat zawarliśmy w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/legalizacja%20samowoli%20budowlanej
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Nie rozumie za bardzo tekstu to raczej nie jest samowolka lecz brak wiedzy o przepisach , jak to zrozumiec? proszę o odp. Przypominam ze to blaszak bez fundamentów ok 15m.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności ich stosowania. Każdy obiekt budowlany wybudowany bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia jest samowolą budowlaną.
   W przypadku blaszaka bez fundamentów koszty legalizacji mogą przekroczyć koszt garażu, dlatego najlepszym rozwiązaniem może być rozebranie garażu i dokonanie zgłoszenia (jeśli oczywiście jest to możliwe).
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/budowa-garazu-zgoszenie.html
   Pozdrawiam.

 73. Lenovo A820
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie co do sposobu postawienia wiaty a dokładniej przytwierdzenia jej do gruntu. Chciałbym zrobić wiatę której legary będą ze stalowych rur ocynkowanych wkopanych na głębokość 50-80cm i zalanych betonem z kamieniami. Czy taka konstrukcja kwalifikuje się pod pojęcie wiaty?

 74. tdk
  | Odpowiedz

  Witam mam pytanie. Sąsiad wybudował nowy dom oraz budynek gospodarczy. Budynek gospodarczy ma fundament ściany z bloczków typu max oraz dach czterospadowy. Umiejscowiony jest około 1m od granicy. Powiedział że ma go legalnie. 2 miesiące walczył jako wiata czy coś tam ale reasumując powiedział że ma legalnie. Blefuje czy jest jakieś odstępstwo. Może zgłosił jako wiata? Ale czy taki budynek to wiata? Czy nie powinien zachować odległości 3m od granicy? Czy dach może być w moim kierunku? Jeżeli będzie z rynną? Mam obawy że jak śnieg spadnie ominie rynnę i spadnie na moją działkę…

  • MGM
   |

   Witam.
   Takie usytuowanie byłoby jedynie możliwe po uzyskaniu zgody na odstępstwo od przepisów:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/08/odstepstwo-od-przepisow-techniczno.html
   ponieważ przepisy nie dają możliwości usytuowania budynku w odległości 1m od granicy działki budowlanej. W pewnych konkretnych przypadkach istnieje możliwość budowy przy granicy lub w odległości minimum 1,5 m (ale nie wiem czy organ przyjąłby tak usytuowany budynek na zgłoszenie, raczej konieczne byłoby pozwolenie). Proszę zajrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Jeśli to byłaby wiata, to wtedy nie ma określonych odległości od granicy działki budowlanej. Nie wiem jednak czy to jest wiata, bo nie widzę tego obiektu, nie wiem czy ma np. wszystkie ściany. Proszę zajrzeć do poniższych tekstów, tam znajdzie Pan m.in. definicję wiaty:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/wiata
   Przepisy nie mówią, w którą stronę może być skierowany dach budynku. Należy tylko wody opadowe z dachu odprowadzać na własną działkę.
   Pozdrawiam.

 75. Anonimowy
  | Odpowiedz

  WITAM
  Czy trzeba zgłaszać zadaszenie istniejącego tarasu?

 76. Jan 0404
  | Odpowiedz

  Witam mam działką o powierzchni 1300m2 na działce jest wybudowany dom z garażem jako jeden budynek, budowany był na wydanych warunkach zabudowy , urząd gminy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu .Czy mogą postawić na działce dwie wiaty 12m2 i 20m2 bez zgłoszenia ?, czy muszę spełnić inne warunki . Pozdrawiam.

 77. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Posiadam budynek gospodarczy o wym. 7,10mx 4,45m do którego chciałbym dobudować pomieszczenie o wym. 1,5m x 2,0m a następnie zadaszyć całość nową konstrukcją dachową. Czy takie prace mogę wykonać bez zgłoszenia?
  Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam,
   Odpowiem krótko – nie. Na podstawie którego przepisu chciałby Pan to zrobić bez żadnych formalności? Rozbudowa jest także budową.
   Pozdrawiam.

 78. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, czy murki oporowe wysokości 0,7 m w poprzek działki oraz wzdłuż ogrodzenia oddalone od granicy na 1 m wymagają jakichś specjalnych projektów, zgłoszeń?

  • MGM
   |

   Witam.
   Nie wiem z czego miałyby być wykonane i jak wyglądać – czy rzeczywiście chce Pan/Pani wybudować mur oporowy. Generalnie mury oporowe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Nie bardzo widzę przepis, na podstawie którego można byłoby je zrealizować na zgłoszenie albo bez. Proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/04/jakie-inwestycje-wymagaja-pozwolenia-na.html
   Pozdrawiam.

 79. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam mam ptanie czy potrzebny jest projek budowy drogi jeśli droga jest prywatna.

  • MGM
   |

   Witam.
   Droga jest budowlą, której budowa wymaga uzyskania pozwolenia a budowę.
   Pozdrawiam.

 80. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Chcę postawić na swojej działce tzw "tunel foliowy" o nietypowym kształcie.
  Przykład: (usunięto link – przypis red.)

  Czy w związku z tym że obiekt nie będzie trwale połączony z gruntem, będzie konstrukcją drewnianą pokrytą folią wymagane jest uzyskanie pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia?
  Mój "tunel foliowy" będzie miał średnicę ok 5,6m , co przełoży się na powierzchnię poniżej 25mkw.

  • MGM
   |

   Witam.
   Obiekt, który Pan przedstawił tunelem raczej nie jest, prędzej to jakaś szklarnia. W pasku po lewej stronie bloga jest wyszukiwarka, po wpisaniu hasła "szklarnia" pojawi się to, co już na ten temat pisaliśmy.
   Pozdrawiam.

 81. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Teren wspólnoty mieszkaniowej. Muszę postawić ogrodzenie dla kontenera na śmieci + wiatę nad nim. Odległości wg przepisów będą zachowane. Czy musze zgłaszać wg nowych przepisów? Wiaty nie, ale…

 82. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czytałem opinie, że budowa altany działkowej (W ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych wprowadzono niedawno definicję "altany działkowej" – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny
  obiekt budowlany spełniający taką funkcję), spełniającej warunki (zabudowa do 35 m2, wysokość do 5m odl. od granicy działki >3m) na terenie ROD wymaga zgłoszenia powyższego w Zarządzie ROD i po tym można taką altanę budować, nie jest wymagane zgłoszenie do nadzoru budowlanego. A jak przedstawia się sprawa budowy altany na terenie zorganizowanych ogródków działkowych, które zostały w znacznej części wykupione na własność lub są dzierżawione od Agencji Rolnej dla byłych pracowników PGR (o pow. 3 – 3,5 ara) i pełnią rolę terenów rekreacyjnych. Nie ma tu Zarządu choć działkowicze są zorganizowani. Czy w związku z tym, na terenie takich działek nie ma też potrzeby dokonywania zgłoszenia takich robót w nadzorze budowlanym? A jeśli tak to czy potrzebny jest do zgłoszenia projekt budowlany?

 83. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam posiadam działkę o powierzchni 2200 m2 przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne. W myśl przepisów mogę postawić dwie wiaty o łącznej powierzchni do 50 m2 na każde 1000m2 powierzchni działki bez pozwolenia oraz zgłoszenia. Proszę o wyjaśnienie, czy w moim przypadku mogę postawić łącznie wiaty do 100 m2? Zapis w ustawie nie jest dla mnie do końca jasny w tej kwestii: "…nie może przekraczać dwóch na każde 1000m2 powierzchni działki". Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.

 84. Tomasz
  | Odpowiedz

  A co jeśli inwestor wystąpił o ustalenie inwestycji celu publicznego (zbiorniki) i podał 2 działki pomijając trzecią leżącą pomiędzy nimi (rów odpływowy). Uzyskał decyzje na te 2 działki. Wszystkie trzy dziaki są jego własnością. I jak teraz ma zaprojektować odpływ skoro w decyzji pominięto rów (działkę)?

 85. Anonim
  | Odpowiedz

  Witam,
  Sąsiad wybudował wiate garażowa, która ma dach dwuspadowy. Sama wiata stoi tuż przy siatce, a dach wiaty kończy się prawie nad siatka (w całości jednak wiata znajduje się na posesji sąsiada). Wiata od mojej strony ma rynne, co nie stanowi problemu jeśli mowa o opadach deszczu. Problemem jest śnieg, który w znacznych ilościach spada na moją część, co stanowi zagrożenie ze względu na małe dzieci. Ponadto nie jest to śnieg tylko z wiaty, ale także dachu budynku, który jak spadnie na wiate, to następnie zsuwa sie na moją działkę. Nie ma możliwości dogadania się z sąsiadem. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

 86. Marek
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam zamiar wybudować gołębnik, czy muszę robić projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę?
  W żadnych przepisach i ustawach nie ma czegoś takiego jak gołębnik, więc nie wiem.
  Mam działkę zagrodową.

 87. Paweł
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,
  1. Czy montaż podłogi szklanej, powiększający powierzchnię antresoli, o konstrukcji montowanej z jednej strony do ściany nośnej a z drugiej do legara żelbetowego dachowego, wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?
  Bo niby montujemy do konstrukcji nośnych, ale de facto „podwieszamy”. Np. montaż obrazu na ścianie nośnej, albo płyty szklanej – nie wymaga, a przynajmniej przepisy tego nie ogarniają. Więc pytanie gdzie jest granica rozsądku? :)
  2. Czy postawienie ciężkiego elementu w mieszkaniu, lodówka 140kg, stół do bilarda 300-500kg, szafa pancerna ok. 100kg – wymaga jakichś pozowleń/zgłoszeń?
  pozdrawiam
  Paweł

 88. Władysław
  | Odpowiedz

  Witam mieszkamy w sąsiedztwie działki gminnej na której wybudowana jest szkoła przedszkole,plac zabaw małe boisko ,przy granicy ,przy której mieszkamy w odległości 4m, Urząd Gminy buduje kompleks sportowy.W związku z tym mam pytanie, czy jako bezpośredni sąsiedzi powinniśmy być poinformowani o takiej inwestycji przed wydaniem pozwolenia na budowę i jakie zabezpieczenia powinny być wymagane,proszę o odpowiedż ,dziękuję

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.