Pozwolenie na budowę już jest – co dalej? Jak rozpocząć budowę domu?

with Brak komentarzy
rozpoczęcie budowy dokumentyPrzebrnąłeś przez długie i skomplikowane procedury – po wielu miesiącach oczekiwania otrzymałeś w końcu pozwolenie na budowę i zastanawiasz się – co dalej? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym tekście.

Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę

 
Najpierw musisz poczekać aż decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna. Nastąpi to po upływie dwóch tygodni od odebrania decyzji przez ostatnią ze stron postępowania, pod warunkiem, że żadna z nich nie wniesie w tym czasie odwołania. Ostateczność decyzji musi potwierdzić organ, który ja wydał. Najczęściej następuje to przez przybicie odpowiedniej pieczęci i podpis osoby upoważnionej. Ostateczność decyzji może zostać również potwierdzona w formie zaświadczenia, o które musisz wystąpić.

Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Budowę musisz rozpocząć przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przeciwnym wypadku decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie. Decyzja wygaśnie również wtedy, gdy budowę przerwiesz na czas dłuższy niż 3 lata.

Dziennik budowy

Do organu, który wydał pozwolenie na budowę powinieneś zwrócić się o wydanie dziennika budowy. W niektórych urzędach odpłatnie można nabyć dziennik, do innych należy zwrócić się z własnym egzemplarzem (zakupionym w księgarni budowlanej, bądź z drukami akcydensowymi). Organ zarejestruje oraz ostempluje dziennik budowy i dopiero wtedy stanie się on urzędowym dokumentem przebiegu robót budowlanych.

Kierownik budowy

Przy budowie domu jednorodzinnego – jako inwestor – musisz zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Kierownik budowy będzie dbał nad prawidłowym wykonaniem robót  oraz odbierał już wykonane roboty.

Musisz zapewnić także opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (taki plan sporządza kierownik budowy), a w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi – nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy powinien:
– prowadzić dziennik budowy,
– umieścić na budowie tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
– odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
Jako inwestor możesz (ale nie musisz) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego (osoba z takimi uprawnieniami jak kierownik, dbająca o interesy inwestora). Możesz także zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego (nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem).

Odpowiednia ekipa

 

Przyszedł czas na wybór ekipy. Możliwości są dwie – wybór jednej firmy, która wybuduje dom w stanie „pod klucz”, bądź budowa systemem gospodarczym, gdzie zatrudniać będziesz fachowców do poszczególnych robót, a część z nich wykonasz samodzielnie. Można przyjąć, że budowa systemem gospodarczym to ok. 70 % kosztów budowy całego domu. Jest to więc tańszy sposób, ale wymaga większego zaangażowania.
Warto z wykonawcą zawrzeć umowę w formie pisemnej. Brak takiej umowy uniemożliwi Ci dochodzenie ewentualnych roszczeń przed sądem.

Formalności przed rozpoczęciem budowy

 
Zanim rozpoczniesz budowę, musisz zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę właściwy organ (powiatowego bądź wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego), co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Po wejściu w życie uchwalonej niedawno nowelizacji (tj. od 28.06.2015) zachowanie terminu 7-dniowego nie będzie konieczne. Zgodnie z ww. nowelizacją o terminie rozpoczęcia budowy budynku jednorodzinnego realizowanego na podstawie zgłoszenia także trzeba będzie zawiadomić odpowiedni organ.
Do zawiadomienia powinieneś dołączyć:
– oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
– w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
– informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
W przypadku zobowiązania projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego jego także należy zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book dla wszystkich, którzy chcą znać prawo budowlane, już dostępny DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ