Zmiany w prawie budowlanym 2015 – obiekty, na budowę których jest wymagane zgłoszenie

with 21 komentarzy
budowa na zgłoszenieOd 28.06.2015 r. zgłoszenia będzie wymagała budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

3) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
4) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
5) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
6) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
8) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
9) zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
10) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
11) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
12) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
13) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
14) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
15) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
16) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych;
17) kanalizacji kablowej;
18) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
19) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, ale z zastrzeżeniem, że po spełnieniu pewnych warunków można je również realizować bez zgłoszenia;
20) budowa sytuowanych na obszarze Natura 2000:
a) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
b) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
c) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
21) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
22) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
Należy pamiętać, że bezwzględnie pozwolenia na budowę wymagają:
a) przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
b) roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

21 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  WITAM,tak sie zastanawiam, budowa domu jest na zgłoszenie , a dobudowanie schodów na wysokosc 2,2 m do istniejacego juz domu , do wysokosci balkonu aby zejsc do ogródka jest na pozwolenie na budowe… JAK TO OBEJSC?? Zastanwaiam sie czy mozna wybudowac budynek gospodarczy który jest na zgłoszenie , w granicy balkonu budynku mieszkalnego, taki parterowy z płaskim dachem, 2x3m ,kilka cm od balkonu, i z schodami na dach.. czy to przejdzie taki budynek gospodarczy 1,5 m od domu , a w granicy z balkonem?

  • MGM
   |

   Witam.
   Rozbudowa (a tym będzie dobudowanie schodów) jest także budową. W związku z czym rozbudowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar
   oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały
   zaprojektowane również możliwa jest na zgłoszenie (ale niezbędny jest do tego projekt budowlany).
   Wydaje mi się, że nie powinno być problemu z budową takiego budynku gospodarczego ze schodami na dach (aczkolwiek różnie może być, ale zawsze można się od niekorzystnej decyzji odwołać). Ważne jest tylko żeby budynek był wolnostojący i parterowy oraz żeby łączna liczba podobnych obiektów na działce nie przekroczyła dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   Trzeba też sprawdzić czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony) dopuszcza możliwość budowy budynków gospodarczych z płaskim dachem.
   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.Chciałbym się dowiedzieć czy jeżeli parterowy budynek letniskowy będzie mieć użytkowe poddasze dach skośny,to też mogę go postawić na zgłoszenie?.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli będzie miał poddasze użytkowe to nie będzie budynkiem parterowym.
   Proszę zapoznać się z moją odpowiedzią na podobne pytania w zakładce "PYTANIA 1" – pytanie i odpowiedź z dnia 03 września 2015 r. oraz pytanie z dnia 28 września 2015, a odpowiedzi z dnia 29 i 30 września.
   Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Wkrótce pojawi się na blogu tekst na ten temat.

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  chciałbym postawić pawilon z płyty obornickiej o powierzchni 32-34 m2, wykorzystywany na działalność gastronomiczną. Czy w tym przypadku niezbędne jest pozwolenie na budowę, czy też wystarczy samo zgłoszenie? Tak naprawdę pawilon przyjeżdża w dwóch elementach i na miejscu jest tylko łączony w całość. Co jeszcze, poza projektami dla Sanepidu itd. będzie tu niezbędne, aby formalności stało się zadość.
  Pozdrawiam,

  Mateusz

  • MGM
   |

   Witam.
   W powyższym artykule ma Pan wymienione obiekty, które można budować na podstawie zgłoszenia, w innym tekście (link do niego znajduje się powyżej w artykule) wymieniliśmy obiekty, które można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Wszystkie pozostałe wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Zatem konieczne będzie pozwolenie na budowę. Potrzebny będzie projekt budowlany – projektant już będzie wiedział z jakimi jednostkami projekt ten powinien być uzgodniony. Pomocny tutaj będzie artykuł:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/pozwolenie-na-budowe-formalnosci-w-7.html
   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A co z tarasami wolnostojącymi, nie związanymi z konstrukcją budynku, na działce obok budynku? PB w ogóle takiej sytuacji nie przewiduje. Jeżeli podciągnąć wykonanie tarasu pod wiatę (bo czemu by nie?), to można budować nawet bez zgłoszenia, a jeżeli pod wiatę – to należy zgłosić. I co z tym fantem zrobić?

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

  Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego w ramach siedliska. Decyzja o pozwoleniu na budowę zawiera pozwolenie na wykonanie przyłącza do kanalizacji. Ja natomiast chcę wykonać przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności mniejszej 7,50 m3 na dobę (ponieważ w tym przypadku jest to o wiele tańsze rozwiązanie). Warunki zabudowy pozwalają na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Czy w takim przypadku wystarczy zgłoszenie, czy powinnam złożyć wniosek o zmianę warunków pozwolenia na budowę?

 6. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, posiadam działkę rolną poniżej 0,3ha klasa gruntów to IVb. W Miejscowym Planie Zagospodarowania oznaczona jako R-terent rolne i brak jest jakiegokolwiek zapisu z zakazie zabudowy. W MPZP widnieje zapis "1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
  1) jeżeli przepisy planu nie stanowią inaczej, w obrębie terenów lub ich części, na których nie obowiązuje zakaz zabudowy, możliwa jest budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, rozbiórka oraz
  odbudowa budynków i innych obiektów budowlanych, w tym wymiana zabudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich, dla różnych kategorii przeznaczenia terenu lub rodzajów zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, a także zmiana sposobu użytkowania budynków w zakresie zgodnym z przeznaczeniem terenu, na którym są one zlokalizowane;" Czy zatem jest jakaś możliwość budowy na tym terenie jakiegokolwiek budynku gospodarczego lub rekreacyjnego oczywiście do 35m2?

  • MGM
   |

   Witam. Nie zajmuję się interpretacją planów miejscowych, udzielenie rzetelnej odpowiedzi jest niemożliwe bez znajomości całego planu. Jeśli nie jest Pan/Pani pewna – najlepiej spytać o to w urzędzie gminy/miasta. Pozdrawiam.

 7. Tomek Ciąćka
  | Odpowiedz

  Jak liczyć rozpiętość konstrukcji 4,8m?

  • MGM
   |

   To zależy od konstrukcji. Przykładowo: budynek na planie prostokąta o wymiarach 4×7 m (wymiary w osiach ścian nośnych), dach dwuspadowy, kalenica równoległa do dłuższego boku, konstrukcja dachu wsparta na dłuższych ścianach – rozpiętość konstrukcji 4 m.

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chcialem dopytac o wysokossc kalenicy w budynku gospodarczym do 35 m pow zabudowy – czy jest okreslona ? kiedys bylo dla bydynko do 25 m2 pow zabudowy i do 5,5 m wys kalenicy. teraz nigdzie o tym nikt nie pisal czy nie ma ograniczenia wysokosci?
  dziekuje

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  W tekście jest błąd. Nie wymaga zgłoszenia budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m. W art. 30 Prawa budowlanego (wymagane zgłoszenia) w ust. 1 pkt 1 wymienione są obiekty, o których mowa w art. 29, ust 1 pkt 1 lit. b-d, a ww. budynki gospodarcze znajdują się w art. 29 ust 1 pkt 1 lit. a.

  • Magda /MGM/
   |

   Nie, w tekście nie ma błędu. Po prostu przepisy się zmieniły. Proszę zwrócić uwagę na datę. Tekst jest z 2015 r. i jest już nieaktualny – na końcu tekstu jest informacja na ten temat i link do tekstu aktualnego.

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Chciałbym dowiedzieć się jak dziś (10.2017) wygląda sytuacja w kwestii wybudowania wolnostojącego budynku gospodarczego tuż przy granicy działki.
  Na działce o pow. nieco poniżej 500m2 znajduje się budynek mieszkalny – bliźniak, jest to teren wiejski. Planowane wymiary konstrukcji (dł/szer/wys [m]): 4/2,5/2,3.
  Konstrukcja byłaby związana kotwami z ziemią (choć jeśli to przeszkoda, rozważę oparcie konstrukcji np. na bloczkach).
  Czy jest możliwość ustawienia jej którąkolwiek ze ścian (bez okna) tuż przy ogrodzeniu?

 11. EDYTA
  | Odpowiedz

  w 2008 roku postawiłam altanę 3,12 x 3,47 zadaszona i szapę drewnianą bez okien 3,2×3,1 nie związaną na stalle z gruntem przeznaczeniu do utrzymania czystości na działce przechowywanie narzędzi ogrodowych, kosza na śmieci . działka nie jest działką budowlaną MPZP – tereny ZZ tereny łąk i pastwisk granty klasy VI. mam nadzór budowlany .jakie będą konsekwencje.Tereny sa atrakcyjne, dziwne działania gminy.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.