BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI

with 28 komentarzy
budowa wewnętrznych instalacjiZgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 oraz art. 30 prawa budowlanego budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.
Pojawiły się jednak poważne wątpliwości interpretacyjne, gdyż instalacje wewnętrzne nie składają się tylko z tych „wewnątrz budynku”, ale także z odcinków znajdujących się na zewnątrz – pomiędzy budynkiem a przyłączem. Aby rozwiać wątpliwości Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał opinię dotyczącą tego przepisu, w której stoi na stanowisku, że ustawodawca miał na myśli całe instalacje wewnętrzne – łącznie z odcinkami znajdującymi się poza budynkiem.
Projekt budowlany bez projektów instalacji

Skoro na budowę instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie potrzeba ani pozwolenia ani zgłoszenia część rysunkowa projektu budowlanego nie musi (choć może) zawierać ww. instalacji (potwierdza to również opinia GINB).
Warto jednak pamiętać o tym, że zwolnienie inwestycji z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia nie powoduje, że nie trzeba spełnić wymagań określonych w innych przepisach. Do realizacji instalacji zastosowanie mają wymagania wskazane m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dodam jeszcze, że moim zdaniem w projekcie powinna znaleźć się choćby krótka jednozdaniowa informacja na temat tego w jakie instalacje budynek będzie wyposażony. Wynika to z definicji obiektu budowlanego (budynek (…) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem).
Ważne informacje
Wyjaśnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie stanowią wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji publicznej, niemniej jednak zawierają wytyczne, którymi organy powinny się kierować.
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Aktualizacja: 06.11.2015
W dniu 06.10.2015 r. ukazała się nowa interpretacja GINB w sprawie zamieszczania instalacji wewnętrznych w projektach budowlanych. W zasadzie nie wnosi ona nic nowego. Potwierdzono to co we wcześniej opinii – że projekty instalacji wewnętrznych nie wymagających pozwolenia na budowę nie muszą znaleźć się w projekcie budowlanym. Dodano natomiast informację, że to projektant decyduje, czy jest konieczność dołączenia ww. instalacji do projektu budowlanego. Wskazano również, że przepis art. 29 ust. 1 pkt 27 odnosi się zarówno do budynków istniejących jak i nowo budowanych.
Aktualizacja: 30.01.2016
Aktualizacja: 15.12.2016
 

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

28 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jest to nieprawda. Projekt budowlany na budowę obiektu budowlanego np. domu, bloku mieszkalnego lub innego obiektu budowlanego musi zawierać projekty instalacyjne gdyż wynika to z rozporządzenia o zakresie i formie projektu budowlanego par. 11 ust. 2 pkt 8 i par. 12 ust. 1 pkt 5. Prawdą jest natomiast że budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga już pozwolenia na budowę, zgłoszenia a tym samym żadnego opracowania ale dotyczy to już istniejących obiektów a nie nowoprojektowanych – takie jest moje zdanie

  • MGM
   |

   Witam.
   Wszystkie informacje podane w tekście są prawdziwe, ponieważ przede wszystkim rozporządzenie ma rangę niższą niż ustawa, nie może jej w żaden sposób ograniczać. Skoro w ustawie zwolniono z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia niektóre instalacje, nie można ich wymagać w projekcie powołując się na rozporządzenie.
   Ponadto nigdzie w rozporządzeniu (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn zm.) nie ma informacji, że każdy projekt musi zawierać wszystkie elementy wymienione w poszczególnych punktach paragrafu 11 i 12. Wręcz przeciwnie – jest wskazane w par. 7 ust. 1: "Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy, uwzględniając w szczególności właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego." Z kolei w par. 11 i 12 wskazano, że część opisowa i rysunkowa projektu architektoniczno – budowlanego winny być sporządzone z uwzględnieniem par. 7. Natomiast art. 34 ust. 6 pkt. 1 Prawa budowlanego mówi: "Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych."

   I wreszcie: w ustawie Prawo budowlane – art. 29 ust. 1 pkt 27, wskazano, że nie wymaga pozwolenia na budowę budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku. Nie ma ani słowa o tym, że dotyczy to tylko istniejących budynków.

   Pozdrawiam.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Zgadzam się z tekstem.
  Ja bym jeszcze dodał, że przepis art. 29 ust. 1 pkt 27: "budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku" zgodnie z zasadami interpunkcji w wyliczeniach, należy czytać w ten sposób, że określenie "wewnątrz budynku" dotyczy tylko instalacji telekomunikacyjnych. W innym przypadku za wyliczeniami (za "telekomunikacyjnych") powinien być przecinek.
  Rozporządzenie zaś powinno być zmienione aby było zgodne z ustawą, dopóki nie jest odpowiednio dostosowane do ustawy nie obowiązuje w zakresie w jakim jest sprzeczny z ustawą. A tak na marginesie to już to rozporządzenie jest po konsultacjach, projekt rozporządzenia prawie nic nie zmienia i nie uwzględnia zmiany definicji obiektu budowlanego (bez urządzeń) i faktu że instalacje oprócz gazowej nie wymagają formalności.

  Pozdrawiam
  Piotr

 3. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Nadal obowiązuje rozporządzenie o zakresie i formie projektu budowlanego. Wszystkie interpretacje wykluczające instalacje z projektów architektoniczno-budowlanych (gdy budynek będzie oczywiście wyposażony w takie instalacje) są bezprawne.

  • MGM
   |

   Witam.
   Nikt nie twierdzi, że rozporządzenie przestało obowiązywać. Proszę przeczytać moją odpowiedź na pierwszy komentarz, a także powyższy komentarz Pana Piotra – tam znajduje się wszystko na ten temat.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Instalacje wewnętrzne nie wymagają już ani pozwolenia ani zgłoszenia, w projekcie mogą nie być uwzględnione, przyłącza nie wymagają pozwolenia. Efekt jest taki że będzie pozwolenie na użytkowanie budynku lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu nadzoru budowlanego nawet jeżeli budynek będzie pozbawiony przyłaczy i instalacji ponieważ nadzór budowlany badać może tylko zgodność inwestycji z dokumentacją budowlaną. Tylko czy taki budynek faktycznie nadaje się do użytkowania ? Składając taki łańcuszek logicznych spostrzeżeń udowadniamy że 0 =1.

  • MGM
   |

   Witam.
   daleka jestem od "tłumaczenia" ustawodawcy, bo rzeczywiście nowelizacja nie została zrobiona najlepiej. Zmieniono jednostkowo kilka rzeczy (m.in. te nieszczęsne instalacje), a zapomniano o innych z nimi powiązanych. Pamiętam jak – chyba w uzasadnieniu do nowelizacji, pisano, że weryfikacja czy budynek posiada dostęp do drogi publicznej, czy też odpowiednie instalacje, przeprowadzona będzie na etapie odbioru budynku. Tylko rzeczywiście brak jest przepisu, który jednoznacznie pozwalałby na to nadzorowi.
   Jednak – odpowiadając na pytanie, moim zdaniem w projekcie budowlanym powinna się znaleźć choćby krótka jednozdaniowa informacja w jakie instalacje budynek będzie wyposażony. Wynika to chociażby z definicji obiektu budowlanego (budynek (…) wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem). W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest jasno napisane które budynki w jakie instalacje powinny być wyposażone. Dlatego uważam, że jeżeli w projekcie nie będzie informacji, że "budynek zostanie wyposażony w instalacje …. które zostaną wykonane w trybie art. 29 ust. 1 pkt 27 i art. 30 – bez pozwolenia i bez zgłoszenia" to nie powinien uzyskać pozwolenia na budowę, gdyż budynkiem nie będzie bez tych instalacji.
   Po drugie do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć m.in. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami (budynek bez instalacji nie będzie zgodny z przepisami – chociażby ww. rozporządzeniem), a także potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (bez instalacji wewnętrznej np. zakład energetyczny nie wykona przyłącza).
   Pozdrawiam.

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A wiec pracownik fizyczny-hydraulik bedzie decydowal o srednicy rury instalacji p.poz, doborze tryskaczy i innych instalacji, o doborze separatora ropopochodnych, doborze kotla, moze tez instalacji na oczyszczalni sciekow i stacji uzdatniania wody. Wg nowych wytycznych GUNB wystarcza cztery sciany i dach. Jest to paranoja. Zmieniono prawo budowlane, a GUNB interpretuje jak chce. Nowelizacja nie zmienila rozporzadzenia o formie i zakresie projektu budowlanego. A wrecz pisze,ze minister wlasciwy ustali w drodze rozporzadzenia zakres i forme projektu. Istniejace rozporzadzenie jest aktualne i nowelizacja prawa budowlanego tego nie zmienila. Zapis umieszczony z prawa budowlanego ze przy sporzadzeniu projektu nalezy kierowac sie jego specyfika, stopniem skomplikowania dotyczy projektantow wszystkich branz a nie tylko architektow. Druga interpretacja GUNB,ze instalacje zewnetrzne sa instalacjami wewnatrz budynk jest…. Teraz nie dziwie sie czemu PO traci poparcie. GUNB szybko zlikwidowala ze strony interprwtacje o tym,ze nie trzeba czesci rysunkowej w projektach.

  • MGM
   |

   Witam.
   Należy mieć nadzieję, że inwestorzy i pracownicy fizyczni to osoby odpowiedzialne i rozsądne. Odpowiedzialny i rozsądny inwestor zleci wykonanie projektu instalacji, a odpowiedzialny i rozsądny pracownik fizyczny nie zacznie pracy bez projektu ;)
   Wracając do rozporządzenia to jest tak jak zostało już kilkakrotnie wspomniane w komentarzach powyżej – rozporządzenie nie obowiązuje w tej części, w której jest sprzeczne z ustawą (ma rangę niższą od ustawy).
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Ustawa Prawo Budowlane to zbior ogolnych praw w procesie budowlanym. Rozporzadzenie (w spawie tresci i formy projektu) to przepis wykonawczy do ustawy. Nowela ustawy zniosla obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe instalacji (bez gazowej i wentylacyjnej), ale nie zniosla koniecznosci umieszczania ich w projektach arch.-bud. Budowa samych instalacji w budynkach, dla ktorych nie opracowuje sie projektu arch-bud nie wymaga pozwolenia. Starostwa opieraja sie na blednej interpretacji wydanej dla starostw. Po interwencji PIIB interpretacje ta usunieto ze strony www Glownego Urz.Nadzoru Bud.. Po ponownej interwencji PIIB 1.09.2015 ma zniknac z obiegu w organach administ.

  • MGM
   |

   Witam.
   Ciekawa jestem czy zarówno izba, jak i projektanci instalacji podjęli działania na etapie przygotowywania nowelizacji, bo teraz to chyba trochę późno. Projektantom instalacji drastycznie spadła ilość zleceń i próbują coś z tym zrobić. Jednak Pana/Pani interpretacja – choć ciekawa, to według nas zupełnie błędna. Na marginesie dodam, że uważam, że przesadą jest zwolnienie z uzyskiwania pozwolenia na budowę instalacji we wszystkich budynkach bez względu na rodzaj i wielkość budynku – ale to już zupełnie inna sprawa i temat na oddzielną dyskusję. Jest jak jest (budowa części instalacji wewnątrz budynku nie wymaga pozwolenia) i powoływanie się na rozporządzenie jest naszym zdaniem bez sensu – dlaczego – udowadniałam to we wcześniejszych komentarzach.
   Co do interpretacji GUNB to rzeczywiście zniknęła ona z ich strony internetowej. Jednak – tak jak już wspomniałam w artykule, nie stanowi ona wykładni prawa. Zapewne dopóki nie ukształtuje się w tej kwestii orzecznictwo sądowe rozbieżności będą istnieć.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Ja widzę ze nadal jest ta interpretacja choć nieco schowana

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A moim zdaniem rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego utraciło moc, ponieważ zmieniły się przepisy wyznaczające podstawę do wydania tego rozporządzenia i określające wytyczne dla niego (zmieniła się zawartość projektu bud. określona w ustawie Prawo budowlane i definicja obiektu budowlanego).
  Tak samo rozporządzenie w spr. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie po zmianie art. 7 Pb ustawą o charakterystyce energetycznej.
  Odsyłam do rozporządzenia w sprawie sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) i interpretacji w tej sprawie.

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Niepotrzebnie Główny Urz.Nadzoru Bud. usunął tą interpretacje ze swojej strony internetowej. Coś co nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia nie może wymagać projektu budowlanego. Zatwierdzenie projektu budowlanego następuje decyzją o pozwoleniu na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę nie dotyczy zakresu nie wymagającego tego pozwolenia (choćby nawet projekt zawierał elaboraty o uprawie roślin to nie są one przedmiotem pozwolenia) . Istnieje więc powiązanie pozwolenie na budowę – projekt stanowiący załącznik do tego pozwolenia. Coś co nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia może być budowane bez projektu budowlanego albo niezgodnie z tym projektem – nie ma za to żadnych konsekwencji.

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Instalacja elektryczna,znajduje się wewnątrz budynku np mieszkalnego jednorodzinnego. Część instalacji która jest umiejscowiona w ziemi jest instalacja zewnętrzną pomiędzy rozdzielnica elektryczna a ZŁĄCZEM kablowym. I ten odcinek na zewnątrz pomiędzy rozdzielnica elektryczna a złączem nazywa się PRZYŁACZEM.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jest Pan/Pani w błędzie. Odcinek, o którym Pan/Pani pisze nazywa się "wewnętrzną linią zasilającą" i jest to fragment instalacji wewnętrznej znajdujący się na zewnątrz budynku, należący do właściciela budynku. W każdych warunkach z zakładu energetycznego ma Pan/Pani to potwierdzone. Przyłącze to odcinek od skrzynki (licznika) do sieci.
   Polecam zapoznać się np. z wyrokiem WSA w Krakowie sygn akt.II SA/Kr 722/10:
   "Przyłącze to coś, co służy do połączenia. Jest to zatem taki odcinek lub element sieci, który służy li tylko połączeniu urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu będącego osobą fizyczną lub prawną z sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Przyłącze to tylko złącze wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikiem głównym, albo również także większa część (odcinek) instalacji tworzącej sieć przedsiębiorstwa, służącej doprowadzeniu odpowiedniego zasilania, zakończonej złączem wraz z zabezpieczeniami i wyłącznikiem głównym. Przyłącze nie obejmuję natomiast urządzeń, instalacji lub sieci tego podmiotu, na rzecz którego usługa jest świadczona. Dotyczy to w szczególności instalacji elektrycznej wewnętrznej obiektów budowlanych znajdujących się na działce budowlanej oraz zestawów pomiarowych służących rozliczeniom za dostawę energii elektrycznej, jak również instalacji elektrycznej wewnętrznej, stanowiącej uzbrojenie działki."
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Ma Pan/Pani rację. Poprawiam WLZ . Lecz jest ona umiejscowiona na zewnątrz budynku. Chyba ze mówimy o WLZ-tach z rozdzielnicy głównej do oddziałowych.

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Czy można prosić link do opinii GUNB w tekście artykułu?

 10. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Jak w takim razie budynek jednorodzinny nie posiadający projektu instalacji ogrzewania spełni zawarte w ustawie wymagania dotyczące np. rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP?

  • MGM
   |

   Witam.
   Takie pytanie wypadałoby zadać ustawodawcy. Poza tym chyba ma Pan/Pani na myśli ustawę o charakterystyce energetycznej budynku a nie prawo budowlane.
   Natomiast według mnie projekt instalacji nie zapewni spełnienia tych wymagań, tylko odpowiednie wykonanie całego budynku. Zresztą w projekcie budowlanym musi być zawarta charakterystyka energetyczna budynku. Natomiast to kierownik budowy jest od tego żeby dopilnować spełnienie wszystkich przepisów.
   Pozdrawiam.

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
  Czy wymieniając istniejący kocioł gazowy na nowy zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia na budowę czy wymagane jest zgłoszenie, a może prace można wykonać bez żadnych formalności. Podczas wymiany na kocioł z zamkniętą komorą spalania zachodzi konieczność montażu wkładu ze stali kwasoodpornej w istniejącym kominie-czy na te prace również wymagane jest pozwolenie/zgłoszenie?

  • MGM
   |

   Witam.
   Naszym zdaniem takie prace można wykonać bez żadnych formalności, gdyż nie stanowią one robót budowlanych.
   Jednak ktoś może stwierdzić, że to jest remont i pewnie też będzie miał rację.
   Definicję ww. pojęć znajdzie Pan/Pani m.in. tutaj:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/04/wymiana-okien-i-drzwi-czy-potrzebne.html
   Ze względu na powyższe może warto dopytać w odpowiednim nadzorze budowlanym jakie oni mają zdanie w tej kwestii.
   Pozdrawiam.

 12. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Czy absolwent technikum elektrycznego oraz absolwent studiów inżynierskich posiadający decyzję uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym (dawniej W BUDOWNICTWIE OSÓB FIZYCZNYCH) jest również osobą fizyczną tak jak inwestor kierownik robót KONSTRUKCYJNO BUDOWLANYCH pełniący funkcję KIEROWNIKA BUDOWY oraz urzędnik PINB? Czy w takik przypadku instalacja wewnetrzna jest wybudowana legalnie? Czy koszt legalizacji nielegalnie wybudowanej instalacji elektrycznej bedzie wynosil 50.000 PLN? Czy procedura legalizacyjna ulega przedawnieniu? Do czego służy milczaca zgoda organu?

  • MGM
   |

   Witam.
   O legalizacji pisaliśmy w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/legalizacja%20samowoli%20budowlanej
   Co do osoby fizycznej to nie wiem o co Panu/Pani chodzi – jest to określenie osoby w prawie cywilnym. Z prawem budowlanym ma to niewiele wspólnego.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Uprawnienia budowlane do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów… uprawniają do projektowania budynków o kubaturze do 1000 m3. Logiczne? Tak jak całe prawo budowlane z aktami wykonawczymi – logiczne.

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Może ktoś podać linkt do opini o której mowa na początku tekstu?

  • MGM
   |

   Witam.
   Kilka komentarzy wyżej są podane linki, ale jeden już nie działa, bo opinia została usunięta ze strony GUNB – jest o tym mowa w zaktualizowanym tekście, do którego link znajduje się na końcu artykułu.
   Pozdrawiam.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.