Kategorie obiektów budowlanych

kategorie obiektów budowlanychW nowym wniosku o pozwolenie na budowę należy wskazać kategorię obiektu budowlanego, jednak często w projekcie nie zostaje ona określona. Poniżej znajdziecie kategorie wyszczególnione w prawie budowlanym.
Kategoria I – budynki mieszkalne jednorodzinne.
Kategoria II – budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe.
Kategoria III – inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie.
Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy.

Kategoria V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie.
Kategoria VI – cmentarze.
Kategoria VII – obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze.
Kategoria VIII – inne budowle.
Kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych.
Kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria.
Kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.
Kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych.
Kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne.
Kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne.
Kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.
Kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne.
Kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe.
Kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego.
Kategoria XIX – zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych.
Kategoria XX – stacje paliw.
Kategoria XXI – obiekty związane z transportem wodnym, jak: porty, przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie.
Kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi.
Kategoria XXIII – obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska.
Kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne.
Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe.
Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.
Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne.
Kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
Kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty.
Kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  jaką kategorię zatem będzie miała wiata garażowa przy budynku np. straży miejskiej ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Kategoria VIII lub XXII.
   Pozdrawiam.

 2. GREG
  | Odpowiedz

  Jaką kategorie będzie miał budynek w Zakopanem kiedy wszyscy tutaj oprócz mieszkan mają pokoje na wynajem.

  • MGM
   |

   XIII lub XIV

 3. GREG
  | Odpowiedz

  Od lipca 2013 roku staramy się bezskutecznie o pozwolenie na remont i rozbudowę budynku mieszkalnego z pokojami do wynajęcia. Projekt kolejno dwukrotnie uzyskał pozwolenie na budowe które zostało anulowane na wniosek sąsiadki. Na kolejne, trzecie postępowanie z Urzędu przyszła odmowa i odwołanie do instancji wyższej. Urząd Wojewódzki uchylił zaskarżoną decyzje. Co mamy robić teraz? Czy jest możliwe uzyskać gdzieś porade prawną? Bardzo będę zobowiązany za pomoc.

  • MGM
   |

   Najlepiej pójść do prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym i cywilnym.

Prześlij komentarz