Obowiązki inwestora

with 2 komentarze
obowiązki inwestoraPlanujesz budowę domu lub innego obiektu? Sprawdź, jakie w związku z tym masz obowiązki jako inwestor.Zgodnie z prawem budowlanym do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów;
2) objęcia kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności; przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności;
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (przez kierownika budowy);
4) wykonania i odbioru robót budowlanych;
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Kierownik budowy nie jest potrzebny do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy (realizowanych na podstawie zgłoszenia): budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny, sieci.
Inwestor może:
1) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie;
2) zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
W przypadku zmiany:
– kierownika budowy lub kierownika robót,
– inspektora nadzoru inwestorskiego,
– projektanta sprawującego nadzór autorski,
inwestor dołącza do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez ww. wymienione osoby.
Korzystanie z sąsiedniej nieruchomości
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa wyżej, właściwy organ (tj. starosta) – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
Inwestor, po zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach (m.in. ustawa o drogach publicznych).

Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

2 Odpowiedzi

 1. JanekB
  | Odpowiedz

  Witam.

  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (kabel energetyczny WLZ zasilający budynek) administrator drogi w drodze decyzji administracyjnej ustala i nakłada na inwestora opłatę za umieszczenie urządzenia w pasie drogi. Czy w/w opłata powinna być naliczana od momentu gdy inwestor występuje o uzgodnienie do zarządcy drogi czy od momentu zakończenia budowy (kabel energetyczny chyba na zgłoszenie z tego co się orientuję więc w sumie nie wiadomo jaką datę przyjąć)

  Pozdrawiam.
  JanekB

  • MGM
   |

   Witam.
   Pytanie nie dotyczy prawa budowlanego, tylko ustawy o drogach publicznych, niemniej jednak postaram się pomóc.
   Są 2 decyzje:
   1) zezwalająca na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – tą decyzję należy uzyskać przed zgłoszeniem / pozwoleniem na budowę;
   2) zezwalająca na umieszczenie w pasie drogowym obiektu lub urządzenia (na zajęcie pasa drogowego) – tą decyzję należy uzyskać przed rozpoczęciem robót budowlanych.
   Termin uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość tej opłaty stała się ostateczna. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie, o którym mowa powyżej, a za lata następne w terminie do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok. Opłatę ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
   Podstawa prawna – art. 39 i 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
   Pozdrawiam.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.