SAMOWOLA BUDOWLANA – wariant 3

with Brak komentarzy
samowola budowlanaW dwóch poprzednich artykułach pisaliśmy o legalizacji samowoli w przypadku budowy bez wymaganych pozwolenia lub zgłoszenia. Dzisiejszy tekst dotyczy robót budowlanych innych niż wymienione w poprzednich artykułach, wykonywanych:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.
W omawianych we wcześniejszych tekstach sytuacjach mowa była jedynie o budowie obiektu budowlanego, natomiast teraz mamy do czynienia z robotami budowlanymi. Pojęcie robót budowlanych jest pojęciem szerszym niż budowa. Możemy mieć tutaj do czynienia z przebudową, montażem, remontem, rozbiórką. Artykuł ten stosuje się również w przypadku wprowadzenia w trakcie budowy istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu, a także w sytuacji budowy obiektu – nie wymagającego pozwolenia ani zgłoszenia, niezgodnie z przepisami, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Procedura
W wyżej wymienionych sytuacjach (punkty 1-3) organ wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych. Może równocześnie nałożyć obowiązek przedstawienia – w terminie 30 dni, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.
Jeżeli roboty budowlane zostały już wykonane orzeczenie o ich wstrzymaniu jest zbędne i nie wydaje się go.
Przed upływem 2 miesięcy od wstrzymania robót organ powinien podjąć jedną z następujących czynności:
1) nakazać zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (gdy wykaże że nie ma możliwości doprowadzenia wykonanych bądź wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem) albo
2) nałożyć obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania, albo
3) w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – nałożyć, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian.
W przypadku określonym powyżej w punkcie 2, po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ sprawdza wykonanie obowiązku i wydaje decyzję:
1) o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo
2) w przypadku niewykonania obowiązku – nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
W sytuacji określonej powyżej w punkcie 3, po upływie terminu lub na wniosek inwestora, organ sprawdza wykonanie obowiązku i wydaje decyzję:
1) w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, albo
2) nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego – w przypadku niewykonania obowiązku.
Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania jest powiatowy albo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Ważne informacje
Organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do informowania organów ścigania (prokurator, policja) o popełnieniu przestępstwa jakim jest realizacja samowoli budowlanej.
Kto wykonuje roboty budowlane bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kto wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegające od zatwierdzonego projektu podlega karze grzywny.

Zobacz poradniki, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jest już dostępne drugie – zaktualizowane i rozszerzone – wydanie e-booka Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.