Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy? – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz ich zadania

with Brak komentarzy

Wśród inwestorów wciąż krąży błędna opinia, że wniosek o pozwolenie na budowę składa się w urzędzie gminy. Kiedyś rzeczywiście – to gminy wydawały pozwolenia, jednak już od dawna tak nie jest. Zatem jaki organ wydaje pozwolenie na budowę i przyjmuje zgłoszenia? A gdzie zgłosić zakończenie budowy?

 

To, gdzie powinieneś złożyć wniosek (o pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy itp.), zależy od rodzaju tego wniosku, a także od rodzaju inwestycji.

Istnieją dwa rodzaje organów: administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, które mają ściśle określone kompetencje.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej to:
– starosta,
– wojewoda,
– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Organy nadzoru budowlanego to:
– powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
– wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego działający w imieniu wojewody,
– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Czym zajmują się organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego?


Najogólniej mówiąc organy administracji architektoniczno-budowlanej (czyli w pierwszej instancji – starosta) zajmują się formalnościami, które przeprowadzamy przed rozpoczęciem robót budowlanych, natomiast organy nadzoru budowlanego wszystkimi sprawami, które dotyczą wykonywanych lub wykonanych robót budowlanych. Szczegółowy zakres kompetencji organów nadzoru budowlanego został wymieniony w art. 83 prawa budowlanego. Wszystkimi pozostałymi sprawami, o których mówi ustawa, a nie zostały wymienione w przepisie, zajmują się organy architektoniczno-budowlane.

 

Przykładowe zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej:

 • odstępstwo od warunków technicznych,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie,
 • przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzje dot. niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

 

Przykładowe zadania organów nadzoru budowlanego:

 • kontrola budowy,
 • wstrzymanie robót budowlanych,
 • nakaz rozbiórki obiektu budowlanego,
 • legalizacja samowoli budowlanej,
 • pozwolenie na użytkowanie / zakaz użytkowania obiektu budowlanego,
 • sprawdzanie stanu technicznego obiektu budowlanego.

 

Organy pierwszej instancji i organy odwoławcze

Organ pierwszej instancji to ten, w którym pierwotnie składamy wniosek (np. o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy). Z kolei organ drugiej instancji rozpatruje odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji (dlatego też nazywany jest organem odwoławczym).

 

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?

Organem pierwszej instancji w sprawach pozwoleń na budowę lub zgłoszeń budowy jest starosta lub prezydent miasta (dotyczy miast na prawach powiatu), ale z pewnym zastrzeżeniem: w przypadku niektórych, bardziej skomplikowanych obiektów i robót budowlanych organem pierwszej instancji jest wojewoda. Wojewoda jest także organem wyższego stopnia w stosunku do starosty, dlatego też rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez starostę.


Wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach dotyczących obiektów i robót budowlanych:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753);
 • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.);
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

 

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie?

Pozwolenie na użytkowanie wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Nie dotyczy to jednak inwestycji wymienionych w poprzednim akapicie, dla których pozwolenie na użytkowanie wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

Co w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony do niewłaściwego urzędu?

Jeśli złożysz wniosek do organu, który nie rozpatruje tego rodzaju spraw, nie dzieje się nic, co byłoby dla Ciebie niekorzystne. Organ, który otrzymał wniosek, a nie zajmuje się takimi sprawami, musi niezwłocznie przekazać go do organu właściwego. Ma także obowiązek powiadomić Cię o tym.

postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę szkolenie wideo

Jeśli interesuje Cię ten temat, zajrzyj do naszego szkolenia „Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę”. Przyda Ci się ono, jeśli:

 • jesteś projektantem – dowiesz się, jak
  przebrnąć przez urzędowe formalności i szybko uzyskać pozwolenie na budowę;
 • jesteś urzędnikiem – dowiesz się, jak poprowadzić postępowanie sprawnie i zgodnie z przepisami.
Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ