Strona postępowania administracyjnego – na co ma wpływ i jakie przysługują jej prawa

Coraz częściej pytacie nas o sprawy związane z postępowaniem administracyjnym, dlatego postanowiliśmy poszerzyć zakres tematyczny bloga i zająć się także zagadnieniami z tej dziedziny. Na podstawie prawa budowlanego prowadzonych jest kilka trybów postępowań, które to są właśnie postępowaniami administracyjnymi, dlatego są to tematy pokrewne, które myślę, że jak najbardziej przydadzą się na naszym blogu. Procedura ta została uregulowana w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W dzisiejszym tekście zajmiemy się stroną postępowania, omówimy, jakie przysługują jej prawa oraz na co ma wpływ podczas toczącej się sprawy.

 

Ustalanie stron postępowania

W postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę organ ustala krąg stron postępowania. W tekście o obszarze oddziaływania obiektu omówiliśmy szczegółowo, w jaki sposób to się odbywa. W tym miejscu warto jedynie dodać, że w przypadku pozwolenia na budowę strony postępowania są ustalane na podstawie przepisów prawa budowlanego, a nie kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Przywileje strony postępowania

Strona postępowania może brać czynny udział w każdym etapie toczącej się sprawy. Organy administracyjne mają obowiązek zapewnić jej udział w tym postępowaniu, tj. muszą zawiadamiać ją o wszczęciu postępowania, o wszystkich istotnych czynnościach podejmowanych w toku i wreszcie o wydaniu decyzji. Strona może wnosić uwagi do toczącego się postępowania, składać zażalenia i odwołania (jeżeli tak stanowi odpowiedni przepis prawa).

 

Dostęp do akt sprawy

Stronie przysługuje prawo dostępu do akt sprawy w trakcie toczącego się postępowania i po jego zakończeniu. Z udostępnionych jej dokumentów może sporządzać notatki, kopie i odpisy – wszystko to w obecności pracownika organu administracyjnego i w lokalu organu. Strona może także żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii albo wydania jej uwierzytelnionych odpisów, ale tylko w przypadku, gdy jest to uzasadnione jej ważnym interesem. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy akta sprawy zawierają informacje niejawne. Wtedy odmowa udostępnienia akt następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje stronie zażalenie.

 

Składanie uwag, wniosków i odwołań

Jeżeli dowiedziałeś się, że jesteś stroną postępowania w toczącej się sprawie (otrzymałeś stosowne zawiadomienie) możesz zapoznać się z materiałem zgromadzonym podczas postępowania. W przypadku pozwolenia na budowę, przysługuje Ci m.in. prawo wglądu do projektu budowlanego. Oprócz tego możesz wnosić swoje uwagi do toczącego się postępowania (na piśmie lub ustnie do protokołu), a po wydaniu decyzji – wnieść odwołanie.

 

Udział w postępowaniu dowodowym

Strona ma prawo brać udział w postępowaniu dowodowym. W przypadku prawa budowlanego z takim postępowaniem mamy do czynienia podczas spraw prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego. W takich sytuacjach bardzo często są przeprowadzane wizje w terenie. Strona biorąca udział w postępowaniu dowodowym może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom, a także składać wyjaśnienia.

 

Warto wiedzieć

Organy administracji architektoniczno-budowlanej (m.in. starosta), a także nadzoru budowlanego przy ustalaniu stron postępowania kierują się danymi z ewidencji gruntów i budynków. Warto dbać o to, by w tych rejestrach znajdowały się nasze aktualne dane, tj. m.in. adres zamieszkania, gdyż na ten adres będą przychodzić wszelkie pisma związane z postępowaniem.

 

W skrócie

Jeśli zostałeś uznany za stronę postępowania w toczącej się sprawie, możesz zapoznać się z aktami sprawy, wnosić swoje uwagi, a wreszcie – złożyć odwołanie od decyzji. O wszystkich czynnościach związanych z danym postępowaniem będziesz zawiadamiany przez organ pisemnie, dlatego warto odbierać wszelkie pisma i dbać o to, by w ewidencji gruntów i budynków, widniał Twój aktualny adres.

postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę szkolenie wideo

Jeśli interesuje Cię ten temat, zajrzyj do naszego szkolenia „Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę”. Przyda Ci się ono, jeśli:

  • jesteś projektantem – dowiesz się, jak
    przebrnąć przez urzędowe formalności i szybko uzyskać pozwolenie na budowę;
  • jesteś urzędnikiem – dowiesz się, jak poprowadzić postępowanie sprawnie i zgodnie z przepisami.

Prześlij komentarz