5 (a właściwie 10) dokumentów, które powinien mieć każdy właściciel obiektu budowlanego

with Brak komentarzy

Prawo budowlane nakłada na właścicieli obiektów budowlanych szereg różnych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas. Jakie to dokumenty? Przez jaki okres czasu trzeba je zachować? Jakich obiektów dotyczy ten obowiązek? Odpowiedzi na pytania w dzisiejszym tekście.

 

Jakie dokumenty powinien mieć właściciel lub zarządca obiektu budowlanego?

 

Każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, powinien przez okres istnienia tego obiektu przechowywać:

1. dokumentację budowy, do której należy:
1.1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
1.2. dziennik budowy,
1.3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
1.4. rysunki i opisy służące realizacji obiektu (jeśli dotyczy danego obiektu),
1.5. operaty geodezyjne i książka obmiarów (jeśli dotyczy danego obiektu),
1.6. dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektów metodą montażu);

2. dokumentację powykonawczą, czyli:
dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

 

3. instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (jeśli dotyczy danego obiektu);

 

4. opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania;

 

5. inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu.Obowiązek przechowywania powyższej dokumentacji dotyczy tylko obiektów oraz robót budowlanych wykonanych po 31.12.1994 r., czyli w okresie obowiązywania obecnej ustawy (wyroki NSA: II OSK 394/06, II OSK 1524/14, II OSK 1325/13).

Za brak ww. dokumentów grozi kara grzywny.

Na właścicielach i zarządcach niektórych obiektów budowlanych ciąży również obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ