Obowiązki kierownika budowy

with Brak komentarzy
obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wiele spraw – nie tylko technicznych związanych z wykonywanymi robotami, ale także formalnych. W tekście nie tylko o tym, jakie są jego obowiązki, ale też odpowiedź na pytanie: czy warto zatrudniać ekipę wraz z kierownikiem, czy lepiej by był on niezależny od wykonawcy robót.

 

Kierownik budowy jest osobą potrzebną na zdecydowanej większości budów. Jeśli otrzymałeś pozwolenie na budowę i rozpoczynasz roboty musisz zatrudnić taką osobę. O tym, przy jakich inwestycjach jest Ci potrzebny kierownik budowy przeczytasz w podlinkowanym tekście. Niżej odpowiadamy na pytania zadane we wstępie.

 

Za co odpowiada kierownik budowy?

Obowiązki kierownika budowy ustawodawca wskazał w art. 21a, 22, 42, 46 prawa budowlanego. Kierownik budowy musi:

 • sporządzić (lub zapewnić sporządzenie) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokument ten kierownik przygotowuje przed rozpoczęciem budowy na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która znajduje się w projekcie budowlanym. W art. 21a ustawodawca wymienił również sytuacje, kiedy ten plan jest sporządzany. Istnieje także rozporządzenie precyzujące ten temat i określające zawartość planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jednak te zagadnienia to temat na oddzielny tekst;
 • protokolarnie przejąć od inwestora i odpowiednio zabezpieczyć terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych); ogłoszenie stosuje się do budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni;
 • odpowiednio zabezpieczyć terenu budowy (rozbiórki) – m.in. w taki sposób, by uniemożliwić osobom niezwiązanym z wykonywanymi robotami wstęp na teren budowy;
 • prowadzić dokumentację budowy (m.in. dziennik budowy lub rozbiórki); Dowiedz się, jak uzupełniać dziennik budowy;
 • zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu;
 • zorganizować budowę i kierować budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • koordynować realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów;
 • koordynować działania zapewniające przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • wprowadzać niezbędne zmiany w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych;
 • podejmować niezbędne działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
 • zapewnić przy wykonywaniu robót budowlanych stosowanie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomić o tym właściwy organ;
 • zawiadomić inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
 • realizować zalecenia wpisane do dziennika budowy;
 • zgłaszać inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnić dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotować dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego;
 • zgłosić obiekt budowlany do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczyć w czynnościach odbioru i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad, a także przekazać inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • przechowywać, w trakcie wykonywania robót budowlanych, dokumenty stanowiące podstawę wykonywania tych robót, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym; udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

 

Uprawnienia kierownika budowy

Uprawnienia kierownika budowy ustawodawca określił w art. 22. Kierownik budowy może występować do inwestora o zmiany w projekcie budowlanym, jeżeli zmiany te doprowadzą do usprawnienia procesu budowy albo zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót. Ma także prawo ustosunkowywać się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

 

Kierownik budowy – niezależny czy związany z ekipą wykonawczą?

Zatrudnianie do budowy firmy, która dysponuje własnym kierownikiem budowy jest złym rozwiązaniem. Kierownik powiązany z firmą wykonawczą będzie dbał o interesy wykonawcy robót, a nie inwestora. Z tego powodu lepiej zatrudnić niezależną osobę, która zadba o to, by prace były prowadzone prawidłowo. Problem ten nie istnieje, gdy inwestor zatrudni inspektora nadzoru inwestorskiego, który go będzie reprezentował na budowie. Przy budowie domów jednorodzinnych jest to jednak rozwiązanie rzadko praktykowane. Jedna osoba nie może na jednej budowie pełnić obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zobacz materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.