Budowa muru oporowego

with 14 komentarzy
budowa muru oporowego

Czy na budowę muru oporowego potrzebne jest pozwolenie? Co, jeśli mur będzie jednocześnie grodzeniem, które nie wymaga żadnych formalności? Jaka właściwie jest definicja muru oporowego?

Dużo tych pytań. Na wszystkie odpowiadamy w dzisiejszym tekście. Zacznijmy od końca.

 

Co to jest mur oporowy? – definicja

W prawie budowlanym nie znajdziemy definicji muru oporowego. Nie oznacza to jednak, że możemy to pojęcie interpretować dowolnie. Biorąc pod uwagę definicję słownikową i orzecznictwo sądowe można stwierdzić, że mur oporowy jest konstrukcją, która zabezpiecza teren przed osuwaniem się ziemi. Każdy obiekt pełniący taką funkcję jest murem oporowym.

Czy mur oporowy jest budowlą? A może obiektem budowlanym? Mur oporowy jest jednym i drugim. W prawie budowlanym mamy definicję obiektu budowlanego. Jest to budowla, budynek lub obiekt małej architektury. Wszystkie 3 rodzaje obiektów zostały zdefiniowane w przepisach. Mur oporowy jest budowlą. Prawo budowlane definiuje budowlę jako „każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury” i wymienia przykładowe rodzaje budowli, a wśród nich konstrukcje oporowe.

 

Czy na budowę muru oporowego potrzebne mi jest pozwolenie? – kilka słów o formalnościach

Tak – mur oporowy możesz wybudować dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Potrzebne Ci będą prawie takie same dokumenty jak przy budowie domu, a więc m.in. projekt budowlany. Jednak zawartość tego projektu będzie trochę inna. Musi się w nim znaleźć projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie oraz projekt architektoniczno-budowlany. Jeśli wystąpisz o pozwolenie na budowę tylko muru oporowego, projekt architektoniczno-budowlany będzie się składał z jednej części – konstrukcji, wykonanej przez osobę, która ma uprawnienia do projektowania konstrukcji obiektów budowlanych. Jest duże prawdopodobieństwo, że w tym przypadku projekt zagospodarowania terenu wykona również konstruktor.

 

Czy jeśli mur oporowy będzie ogrodzeniem również potrzebne mi jest pozwolenie?

Tak – wtedy również będzie Ci potrzebne pozwolenie na budowę. Nie ma znaczenia to, że ogrodzenie o wysokości do 2,2 m możesz wybudować bez żadnych formalności. Jeśli obiekt jest nie tylko ogrodzeniem, ale jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie gruntu przed osuwaniem się (po obu stronach ogrodzenia-muru oporowego teren jest na różnych poziomach) pozwolenie na budowę jest konieczne.

Powyższe potwierdza wiele orzeczeń sądowych, np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze II OSK 1711/14:
„oceny budowli jako muru oporowego nie zmienia to, że dodatkowo pełni on funkcję podmurówki pod ogrodzeniem ani też to, że jest on wymurowany na granicy działek, co wskazywałoby na połączenie dodatkowo funkcji oporowej z funkcją ochronną, zabezpieczającą przed dostępem osób trzecich na teren nieruchomości inwestycyjnej, czyli takiej funkcji, którą zwykle pełni ogrodzenie”.

Podobnie wypowiada się NSA w wyrokach o sygnaturze: akt II OSK 1371/05, akt II OSK 1801/12, a także sądy wojewódzkie w orzeczeniach o sygnaturze IV SA/Po 780/15, II SA/Kr 704/08, czy też II SA/Go 53/15:
„Konstrukcje oporowe czy też mury oporowe mają przede wszystkim za zadanie zabezpieczanie terenu przed osuwaniem się gruntu, z terenu położonego wyżej, podczas gdy ogrodzenia oddzielają od siebie części terenu. Jeżeli dominującą funkcją konstrukcji jest zabezpieczanie przed osuwaniem się ziemi, na co może wskazywać również charakter użytych do jej wzniesienia materiałów zapewniających stabilność – należy uznać, że stanowi ona mur oporowy. Z punktu widzenia prawa budowlanego obiekt budowlany należy kwalifikować, przede wszystkim ze względu na jego przeznaczenie, czyli funkcję jaką ma pełnić. Nie ma przy tym znaczenia, że inwestor może traktować sporny obiekt usytuowany pomiędzy dwoma działkami jako ogrodzenie. Nawet jeśli obiekt postawiony na granicy działki i będący murem oporowym, pełni jednocześnie funkcję ogrodzenia, nie korzysta on ze zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę”.

Wszystkie orzeczenia odnajdziesz po sygnaturze na stronie orzeczenia.nsa.gov.pl.

 

A co z małym murkiem oporowym – czy mogę go uznać za obiekt małej architektury?

Przepisy nie dzielą murów oporowych na duże i małe. Jeśli głównym zadaniem konstrukcji jest zabezpieczenie gruntu przed osuwaniem się – zawsze będzie to mur oporowy, choćby niewielki, który możesz wybudować dopiero po uzyskaniu pozwolenia. Jednak myślę, że małe murki oporowe w niektórych sytuacja można byłoby traktować jako obiekty małej architektury. Więcej na temat obiektów małej architektury znajdziesz w podlinkowanym tekście. Tutaj dodam, że definicja tych obiektów wymienia nie wszystkie a jedynie przykładowe obiekty – mamy tam słowo „w szczególności”. Najważniejsze w tym przypadku jest to, by był to obiekt niewielki, a jego główną funkcją nie było podtrzymanie ziemi (może na przykład mieć funkcję ozdobną, być donicą na kwiaty). Jednak musisz pamiętać, że organ nadzoru budowlanego może mieć inne zdanie i nawet taką konstrukcję zakwalifikować jako mur oporowy, jeśli uzna, że jej głównym zadaniem jest zabezpieczanie gruntu przed osuwaniem.

Jaki to jest niewielki mur oporowy? Na pewno nie jest to mur o wysokości 0,8 m i długości 15 m – tak wynika z wyroku II SA/Gd 2753/01:
„Uwzględniając wymiary wybudowanego muru – długość około 15 m i wysokość ponad 0,80 cm nie jest to obiekt „niewielki” w rozumieniu art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego. Nadto funkcja tego obiektu jaką jest przytrzymanie warstw ziemi w związku z różnicą jej poziomów na terenie działki, wyklucza możliwość uznania muru za element małej architektury, wskazuje ona bowiem na charakter konstrukcji oporowej, stanowiącej budowlę”.

A może znasz jakieś inne orzeczenia sądów na temat niewielkich murów oporowych i kwalifikacji ich jako obiekty małej architektury? Albo spotkałeś się z taką sytuacją osobiście?

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

14 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Bardzo ciekawy blog, pomagający w czytelny sposób zrozumieć przepisy budowlane, szczególnie przez dołączanie wyroków sądów, które "zwykłemu" obywatelowi jest bardzo ciężko odpowiednio zastosować
  wydaje mi się, że trafnym byłoby skorzystanie z "definicji" z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJIw sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, które rozróżniają jak powinny być zaznaczane na mapach murki i ściany oporowe itp.
  załacznik nr 3
  § 14.6. Obiektem ściana oporowa pozyskuje się konstrukcje, których głównym zadaniem jest podpieranie uskoków gruntów, w szczególności służące do podparcia nasypów drogowych lub kolejowych na zboczach i dojazdach do wiaduktów, podparcia skarp przy wjazdach do tuneli.
  § 17.11. Obiektem murek oporowy pozyskuje się niewielkie konstrukcje dzielące dwie płaszczyzny o różnych wysokościach, służące do podtrzymania gruntu przed osuwaniem.

  • MGM
   |

   Chociaż rozporządzenie dotyczy innej "branży" to rzeczywiście warto przywołać tę definicję. Dziękuję – trafna uwaga.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Od jakiegoś czasu zainteresowany jestem tematem muru oporowego, a ściślej zabezpieczenia skarpy z jednej strony swojej działki. Z pewnym przerażeniem czytam o sposobie interpretacji pojęcia muru oporowego w orzecznictwie… W ostatnich latach znacznie powiększył się rynek geosyntetyków, które coraz chętniej stosowane są do umacniania np. skarp. I tu pojawia się problem, czy zabezpieczenie nawet niewielkiej skarpy przed osuwaniem się ziemi na za pomocą siatki z PCV też potraktowane zostanie jako mur oporowy, wszak spełnia wszelkie ku temu przesłanki?

  • Magda /MGM/
   |

   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie – nie wiem, jak zostaną potraktowane takie roboty.

 3. Konrad
  | Odpowiedz

  A co jeśli mur oporowypełni funkcję przeciwpowodziową?

 4. Kohler
  | Odpowiedz

  Czy jestem jako sąsiad i właścieciel nieruchomości ( domu jednorodzinego) wyłączony z procesu powiadamiana i uzgadniania pozwolenia na budowę, jeżeli budynek sąsiada jest oddalony od mojego o 13m ?
  Czy jestem wyłączony również z postępowania jeżeli na mojej granicy działki budowany jest mur oporowy o szerokości 1m i podobno wysokości 1,8m ? Sąsiad zamierza wkonać nasyp do wysokości muru i odsadzić do zielenia niską i wysoką. Mnie niepokoją dodatkowo warunki hydrogeologiczne które zostaną zaburzone i spowodują gromadzenie się wody na moi podjeździe do garażu jak i na mojej działce.
  W sąsiedztwie mieliśmy problemy z zagłębionym placykiem, na którym po każdym deszczu było jezioro , a w tam czasie mieliśmy wszyscy nie funkcjonujące odpływy kanalizacji.
  Proszę o wyjaśnienie. na odwołanie do wojewody przypuszczalnie jest za późno

  • Agnieszka
   |

   Art. 234. 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
   1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
   2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
   2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
   3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.
   4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.
   5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

  • Agnieszka
   |

   art. 234 prawa wodnego

 5. Darek
  | Odpowiedz

  Witam.
  Czy murek oporowy o dł. 70 m i wysokości maks. do 0,7m wymaga barierki ochronnej do 1,1m zabezpieczającej przed upadkiem z tej wysokości? Nadmieniam, że murek będzie pełnił jednocześnie funkcję donicy na nasadzenia. Brak również będzie dojścia do terenu podwyższonego, ponieważ pomiędzy murkiem a istniejącym ogrodzeniem boiska o wys. 4m znajduje się pas zieleni o szer. 0,5m.

  Pozdrawiam
  Darek

  • Agnieszka
   |

   Ochrona gruntów sąsiednich – Prawo wodne
   można szukać ochrony na tej podstawie
   Art. 234. 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
   1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
   2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
   2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
   3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.
   4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.
   5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

  • Agnieszka
   |

   podpięłam ww komentarz nie do tego postu :)

 6. Anonim
  | Odpowiedz

  A co z faktem, że nie ma przepisów techniczno-budowlanych dla murów oporowych innych niż drogowe? Jakie warunki techniczne muszą spełniać te mury oporowe? I skoro definicja budowli wyklucza obiekty małej architektury, to czy faktycznie murki oporowe nie są obiektami małej architektury? Murki te jako użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku są wielkością podobne do np. śmietników.

 7. Adam
  | Odpowiedz

  A jak mierzyć wysokość ogrodzenia, które jest postawione na murze oporowym uwzględnionym w projekcie i z uzyskanym pozwoleniem na budowę? W sytuacji gdy MPZP nie zezwala na ogrodzenia wyższe niż 1,5m a mur oporowy od strony sąsiedniej działki ma 1,2m, można na nim postawić ogrodzenie 1,5m, czy tylko 0,3m?

 8. Andrzej
  | Odpowiedz

  Czy w przypadku budowy na działce budynku oraz muru oporowego, do łącznej sumy powierzchni zabudowy na działce wlicza się powierzchnię zabudowy muru oporowego?

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.