Odległość budynku od drogi

odległość budynku od drogi

W jakiej odległości od drogi powinniśmy usytuować budynek? Kiedy nie musimy zachowywać wymaganej odległości i co zrobić, by móc zbliżyć budynek do drogi?

 

Wymagane odległości budynków od dróg znajdziemy w ustawie o drogach publicznych i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku, gdy nie został uchwalony – w decyzji o warunkach zabudowy. Kwestii tych nie reguluje ani prawo budowlane ani warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

 

 

Minimalna odległość budynku od drogi publicznej


Ustawa o drogach publicznych w art. 43 wskazuje, w jakiej minimalnej odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni należy sytuować obiekty budowlane. Wymagania te dotyczą zatem nie tylko budynków, ale też budowli czy obiektów małej architektury, tyle że zlokalizowanych przy drogach publicznych.

Ile wynoszą te odległości?

W terenie zabudowy:
1) autostrada – 30 m,
2) droga ekspresowa – 20 m,
3) droga ogólnodostępna:
a) krajowa – 10 m,
b) wojewódzka, powiatowa – 8 m,
c) gminna – 6 m.

Poza terenem zabudowy:
1) autostrada – 50 m,
2) droga ekspresowa – 40 m,
3) droga ogólnodostępna:
a) krajowa – 25 m,
b) wojewódzka, powiatowa – 20 m,
c) gminna – 15 m.

odległość budynku od drogi publicznej

 

Odległość budynku od drogi a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Odległość budynków od dróg – nie tylko publicznych, ale też np. wewnętrznych – jest wskazana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego, dlatego w różnych planach odległości te są inne. Informację na temat wymagań planu miejscowego otrzymasz w urzędzie gminy. Możesz też zajrzeć na stronę internetową gminy, na której plan powinien być opublikowany.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je w poradniku „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”. Dowiesz się z niego, w jakiej odległości od granicy działki lokalizować różne obiekty budowlane oraz jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.

 

Odstępstwa od przepisów – kiedy nie musisz zachowywać wymaganych odległości

Ustawa o drogach publicznych pozwala zbliżyć obiekt budowlany – czyli również budynek – do drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej i nie zachowywać wymaganych odległości.

Kiedy jest to możliwe? W szczególnie uzasadnionych przypadkach – tak wskazuje przepis. W praktyce zależy to od zarządcy drogi, bo to do niego musisz zwrócić się z wnioskiem o zgodę na zbliżenie do drogi. Zarządca powinien zbadać, czy dany przypadek jest wyjątkowy i „czy za zasadnością odstępstwa przemawia wiele argumentów” – jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku o sygnaturze II GSK 1452/14.

By wyjaśnić to pojęcie, zacytujmy dłuższy fragment tego orzeczenia: Wyrażenie „w szczególnie uzasadnionych wypadkach” zawarte w art. 43 ust. 2 u.d.p., jest rodzajem zwrotu szacunkowego, określającego wyjątek od reguły i nakładającego na określony podmiot obowiązek zbadania, czy przedmiotowy wniosek dotyczy rzeczywiście przypadku uzasadnionego. Przy czym podkreślona jest także wyjątkowość takiego odstępstwa, chodzi bowiem nie o przypadki uzasadnione, lecz o przypadki szczególnie uzasadnione. Ustawodawca posłużył się w odniesieniu do tej przesłanki wyrażeniem niedookreślonym, „zwrotem szacunkowym”, nakładającym na zarządcę drogi obowiązek ustalenia, czy dany przypadek ma szczególnie wyjątkowy charakter i czy za zasadnością odstępstwa przemawia wiele argumentów.

Gdy wystąpisz do zarządcy drogi z wnioskiem o wyrażenie zgody na usytuowanie obiektu w odległości mniejszej niż wymaga art. 43 ustawy, zarządca ma 14 dni na zajęcie stanowiska. Jeśli w tym czasie nie zajmie go, przyjmuje się, że wyraził zgodę. Jeśli zarządca nie wyrazi zgody – uczyni to w drodze decyzji administracyjnej, od której będziesz mógł się odwołać.

Zgodę na usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż wskazuje ustawa musisz uzyskać, zanim wystąpisz o pozwolenie na budowę lub dokonasz zgłoszenia. Jeśli uzyskasz zgodę, powinieneś ją dołączyć do wniosku o pozwolenie lub do zgłoszenia.

Odstępstwa od podstawowych wymagań może też, choć nie musi, wprowadzać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To w nim znajdziesz informacje na ten temat – czy jest to możliwe, a jeśli tak – to na jakich warunkach.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAMÓW NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE MATERIAŁY
Myślisz, że może przydać się Twoim znajomym? Udostępnisz? Dzięki!

Komentarze

 1. demiurg
  | Odpowiedz

  tak na marginesie- GINB potwierdził oficjalnie jakiś czas temu, że art. 43 należy stosować również wobec kondygnacji PODZIEMNYCH budynku :))))))))))))))))

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   I z tym się akurat zgodzę. W przepisie jest mowa o obiektach budowlanych, a nie o ich nadziemnych częściach. Dlatego ma on zastosowanie również do obiektów budowlanych znajdujących się częściowo lub całkowicie pod poziomem terenu :)

Prześlij komentarz