Zmiany w prawie budowlanym (i nie tylko)

with 2 komentarze

zmiany w prawie budowlanym wprowadzone ustawą inwestycyjnąTrwają prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego. Projekt jest już po konsultacjach publicznych. Zmiany prawdopodobnie wejdą w życie wcześniej niż Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Planowana jest nowelizacja wielu ustaw związanych z procesem budowlanym, m.in.:

 • prawa budowlanego,
 • ustawy o drogach publicznych,
 • prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O zmianach dotyczących projektu budowlanego pisaliśmy w podlinkowanym artykule. Zapraszamy do lektury :)

W dzisiejszym tekście omówimy rozdział 1 prawa budowlanego. Sprawdźmy zatem…

 

Co wkrótce może zmienić się w prawie budowlanym?

 

Definicje

Do przykładowych obiektów wymienionych w definicji budowli zostaną dodane: „pomniki o wysokości 6 m lub większej”.

Zmieni się również definicja obiektów małej architektury. Będziemy do nich zaliczać „niewielkie obiekty o wysokości nie wyższej niż 6 m, związane z kultem religijnym, kulturą, rekreacją lub utrzymaniem porządku, w szczególności: kapliczkę, krzyż, figurę, posąg, pomnik, rzeźbę, huśtawkę, drabinkę, piaskownicę, wodotrysk i inne obiekty architektury ogrodowej, śmietnik”.

Pojawią się nowe definicje:

 • zamierzenia budowlanego – które zostanie określone jako „zamiar wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dotyczący odcinka obiektu liniowego, obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem”;
 • planu sytuacyjnego – którym będzie „opracowanie przedstawiające usytuowanie i sposób użytkowania istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz obszar projektowanej zmiany zagospodarowania terenu sporządzone na kopii aktualnej mapy do celów projektowych lub zasadniczej; w przypadku obiektów budowlanych niebędących sieciami uzbrojenia terenu plan sytuacyjny może zostać sporządzony na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej”.

 

Ustalanie danych osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości i doręczanie pism

W tej chwili kwestia ustalania danych osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości nie jest w ogóle uregulowana. Dlatego organy czasem dosyć swobodnie ustalają dane właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Nowe przepisy mają to zmienić.

Pojawi się zapis nakazujący określanie danych tych osób na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Doręczenie pism na pozyskany w ten sposób adres będzie skuteczne. Dane będzie można również ustalać „na podstawie innych okoliczności, jeśli są one znane organowi z urzędu lub zostały wskazane przez stronę”.

Jeśli natomiast nieruchomość będzie miała nieuregulowany stan prawny albo w ewidencji nie będzie odpowiednich danych i nie będzie się ich dało inaczej ustalić, zawiadomienia będzie można dokonać w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zostanie również uregulowana kwestia doręczania pism stronom postępowania w przypadku inwestycji celu publicznego.

 

Badanie zgodności inwestycji z przepisami

Pojawi się zapis, którego również nie ma obecnie. Zostanie określone, na podstawie jakich przepisów – obowiązujących na dzień składania wniosku, wydania decyzji, przyjęcia zgłoszenia, wykonania robót itp. – organ ma sprawdzać zgodność projektu/zgłoszenia, czy też badać legalność budowy.

 

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Odstępstwo będzie udzielane przez organ architektoniczno-budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowę albo w decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru odstępstwo będzie możliwe „również jeżeli zastosowania warunku technicznego nie da się pogodzić z wymaganiami ochrony zabytków”.

Pojawią się nowe przepisy, art. 9a i 9b, mówiące o tym, co należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji udzielającej odstępstwa.

Upoważnienie ministra do udzielenia zgody na odstępstwo nie będzie potrzebne „w przypadku, gdy odstępstwo dotyczy istniejącego budynku lub urządzenia budowlanego zlokalizowanego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej, z wyłączeniem odstępstw w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym, w szczególności usytuowania budynków i urządzeń budowlanych”.

 

 

Czy i kiedy planowane zmiany wejdą w życie?

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, a więc na przygotowanie się do zmian nie będziemy mieli wiele czasu. Natomiast nie wiadomo, kiedy ustawa w ogóle zostanie uchwalona. W październiku ministerstwo zapowiadało, że trafi ona do sejmu jeszcze w tym roku, ale zważywszy na to, że mamy koniec listopada, a projekt jest dopiero na etapie opiniowania, jest to raczej mało prawdopodobne.

 

Niniejszy tekst powstał na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego z dnia 14.11.2017 r.

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAMÓW NEWSLETTER I ODBIERZ DARMOWE MATERIAŁY
Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Komentarze

 1. tomek
  | Odpowiedz

  „Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu na obszarze zabudowanym w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na wykonywaniu robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu:

  3) polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części obejmującej zmianę funkcji, za wyjątkiem zmiany funkcji z mieszkaniowej na usługową w budynku mieszkalnym:
  a) jednorodzinnym, obejmującej nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej tego budynku;
  b) wielorodzinnym – jeżeli lokal objęty zmianą ma zapewnione osobne wejście w stosunku do mieszkalnej części budynku

  Czy to oznacza że w przypadku zmiany sposobu użytkowania np. dwóch pomieszczeń na cel prowadzenia działalności gospodarczej to nie będą wymagane warunki zabudowy jeżeli nie przekroczymy w bud.jednorodzinnym tych 30%??

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Na to wygląda – pod warunkiem, że będzie to działalność usługowa.

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ