Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?

Co powinna zawierać mapa do celów projektowychZawartość mapy do celów projektowych – temat, który wywołuje ciągłe spory na linii urzędnik-projektant-geodeta. Co powinna zawierać taka mapa? Czy muszą się na niej znaleźć linie rozgraniczające z planu miejscowego? Kto powinien je nanieść?

 

Czy mapa do celów projektowych musi zawierać linie rozgraniczające z planu miejscowego i linie zabudowy?

 

Tak, na mapie do celów projektowych powinny znajdować się m.in. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeśli znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy.

 

Wynika to z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Sprawdźmy, jak brzmi ten przepis:

Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Zobaczmy jeszcze, jakie elementy powinna zawierać mapa zasadnicza. Znajdujemy je w art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), gdzie zamieszczono definicję mapy zasadnicznej.

Mapa zasadnicza to „wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów”.

 


Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów?

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

 

Kto powinien nanieść na mapę do celów projektowych linie rozgraniczające z planu?

 

To geodeta nanosi na mapę do celów projektowych linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy i inne elementy wskazane w § 6 rozporządzenia w sprawie opracowań geodezyjno-kartograficznych. Wynika to z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia:

Opracowania i czynności geodezyjne, o których mowa w rozporządzeniu, wykonują podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 103, poz. 446), zwane dalej wykonawcami prac geodezyjnych.

 

Czy na mapie do celów projektowych muszą znajdować się służebności przejazdu i kto powinien je nanieść?

 

Z przywołanego wyżej § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie opracowań geodezyjno-kartograficznych nie wynika, by geodeta musiał na mapę do celów projektowych nanosić służebności przejazdu i przechodu.

Jednak powinny one zostać zaznaczone przez projektanta w projekcie zagospodarowania terenu. Wynika to z § 34 ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego, który wskazuje, że projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać układ komunikacyjny. W związku z tym projektant powinien zaznaczyć służebności przejazdu i przechodu, jeśli przez nie będzie odbywał się dojazd do projektowanego budynku.

Projekt budowlany powinien zawierać:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (…)

 

Może zainteresuje Cię jeszcze artykuł „Jak długo jest ważna mapa do celów projektowych”.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) – § 2 ust. 1, § 6 ust. 1
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) – art. 2 pkt. 7
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) – art. 34 ust. 3 pkt 1.

 

Myślisz, że może przydać się Twoim znajomym? Udostępnisz? Dzięki!

Komentarze

 1. Tomek
  | Odpowiedz

  Artykuł jednak zbyt ogólnikowy. Jeśli chodzi o mape do celów projektowych to także geodeta nanosi linią przerywaną granice obciążone służebnościami gruntowymi – wynika to z rozporządzenia do Prawa geodezyjnegi i kartograficznego.

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   A może Pan podać, który to przepis i jakie rozporządzenie?

Prześlij komentarz