Usytuowanie budynku na działce – naturalne oświetlenie pomieszczeń

with Brak komentarzy

Sytuując obiekt budowlany na działce, musimy wziąć pod uwagę wymagania różnych przepisów. Jednym z nich jest § 13 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazujący, jaka powinna być odległość pomiędzy obiektami ze względu na naturalne oświetlenie pomieszczeń.

 


Poniższy tekst pochodzi z poradnika „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”. Dowiesz się z niego, jak sytuować różne obiekty budowlane na działce i jaką odległość zachowywać między nimi, by spełnić wymagania nowych warunków technicznych.


 

Zanim omówimy § 13, sprawdźmy, jak brzmi.

1. Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń – co uznaje się za spełnione, jeżeli:

1) między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:

a) wysokość przesłaniania – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,

b) 35 m – dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m;

2) zostały zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60.

2. Wysokość przesłaniania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy się od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.

3. Dopuszcza się sytuowanie obiektu przesłaniającego w odległości nie mniejszej niż 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego, takiego jak maszt, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, bez ograniczenia jego wysokości, lecz o szerokości przesłaniającej nie większej niż 3 m, mierząc ją równolegle do płaszczyzny okna.

4. Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zmniejszone nie więcej niż o połowę w zabudowie śródmiejskiej.§ 13 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422; zmieniony przez: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)

 

W ust. 4 powyższego przepisu pojawia się sformułowanie „zabudowa śródmiejska”. Nowe warunki techniczne, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r., zmieniły dotychczasową definicję tego pojęcia. Teraz brzmi ona:

Zabudowa śródmiejska:
zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

 

Kiedy stosujemy § 13

 

§ 13 na pewno stosujemy, gdy sąsiednia działka jest zabudowana. Wtedy możemy sprawdzić, czy pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi będą miały zapewnioną wystarczającą ilość naturalnego światła.

 

Problem pojawia się, gdy sąsiednia działka jest niezabudowana. Wtedy dla obiektów przesłaniających niższych niż 35 m nie da się określić odległości pomiędzy obiektami. Czy to oznacza, że wtedy nie stosujemy § 13? Niezupełnie.

 

W takim przypadku organ wydający pozwolenie nie ma łatwego zadania, zwłaszcza, gdy właściciel sąsiedniej działki jako strona postępowania wnosi uwagi do sprawy, twierdząc, że w przyszłości planuje zabudowę działki, a dana inwestycja uniemożliwi mu realizację planów.

 

Jak podkreślają sądy w wielu orzeczeniach (np. NSA w wyrokach: II OSK 3105/12 z dn. 30.05.2014 r., II OSK 1277/08 z dn. 25.06.2009 r.) organ wydający pozwolenie musi dokładnie zbadać sprawę, pamiętając o tym, że nie może przedkładać interesów jednej ze stron postępowania nad interesy drugiej. To, że inwestor jako pierwszy decyduje się na zabudowę działki, nie może go stawiać w pozycji uprzywilejowanej (w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”).

 

Zatem należy przyjąć, że w przypadku, gdy chodzi o projekt budowy budynku wyższego niż 35 m § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie należy wykładać w ten sposób, że ma on zastosowanie także wtedy, gdy sąsiednia nieruchomość jest jeszcze niezabudowana i nawet wtedy, gdy jej właściciel nie ma sprecyzowanych planów inwestycyjnych. Stosując w takiej sytuacji wskazany przepis organy administracji architektoniczno-budowlanej są zobowiązane ocenić, czy właściciel sąsiedniej niezabudowanej nieruchomości będzie mógł zabudować swoją nieruchomość z zachowaniem takich samych odległości od granicy, jak właściciel nieruchomości, który pierwszy podjął inwestycję. Dokonując tego ustalenia należy uwzględnić też możliwą zabudowę z uwagi na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zasadę dobrego sąsiedztwa, wynikającej z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdy taki plan nie obowiązuje.Wyrok NSA z dn. 25.06.2009 r. o sygn. II OSK 1277/08

 

 

Jak zlokalizować budynek na działce, by umożliwić naturalne oświetlenie pomieszczeń

 

By sprawdzić, czy obiekty znajdują się w takiej odległości od siebie, że do pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wpadnie wystarczająca ilość naturalnego oświetlenia:

Jak mierzymy wysokość przesłaniania

 

1. Dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m wyznaczamy wysokość przesłaniania. Mierzymy ją od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zacieniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.

 

2. Wyznaczamy w płaszczyźnie poziomej kąt 60º, którego wierzchołek umiejscawiamy na osi okna pomieszczenia przesłanianego w wewnętrznym licu ściany.

 

Naturalne oświetlenie pomieszczeń warunki techniczne3. Sprawdzamy, czy między ramionami tego kąta nie znajduje się przesłaniająca część tego samego budynku lub inny obiekt przesłaniający w odległości mniejszej niż:
a) wysokość przesłaniania – dla obiektów przesłaniających o wysokości do 35 m,
b) 35 m – dla obiektów przesłaniających o wysokości ponad 35 m.

 

 

Wyjątki od powyższej reguły:

  • Obiekt przesłaniający taki jak maszt, komin, wieża lub inny obiekt budowlany, o dowolnej wysokości i o szerokości przesłaniającej (mierzonej równolegle do płaszczyzny okna) równej lub mniejszej niż 3 m, sytuujemy w odległości co najmniej 10 m od okna pomieszczenia przesłanianego.
  • W zabudowie śródmiejskiej odległości wskazane wyżej w punkcie 3 możemy zmniejszyć maksymalnie o połowę.

 

Pomieszczenia będą miały zapewniony dostęp do naturalnego oświetlenia, gdy będą spełnione wyżej omówione wymagania oraz wymagania wskazane w § 57 i 60 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 


Tekst pochodzi z poradnika „Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce”, w którym omawiamy przepisy nowych warunków technicznych dotyczące sytuowania różnych obiektów budowlanych na działce.

Jako rozwinięcie powyższego tematu w poradniku znajdziesz też odpowiedź na pytania:

  • kto powinien sporządzić analizę zacieniania,
  • czy urzędnik może w nią ingerować, sprawdzając projekt.

Jak usytuować budynek na działce


 

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Największa od kilku lat nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie. Poznaj wprowadzone zmiany i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.