6 dokumentów, które (być może) musisz dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę

with Brak komentarzy

dokumenty do pozwolenia na budowę lub do zgłoszeniaPrzepisy prawa budowlanego wymagają, by do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć różne uzgodnienia, pozwolenia, opinie i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi. O jakie przepisy chodzi i jakie to mogą być dokumenty? Sprawdźmy.

 

Poniżej kilka przykładów dokumentów, uzgodnień, opinii i decyzji, które mogą być wymagane do pozwolenia na budowę. Nie są one potrzebne przy każdej inwestycji, a jedynie w szczególnych sytuacjach, o których mowa w każdym z punktów.

 


Chciałbyś dowiedzieć się więcej o projekcie budowlanym? Wypełnisz ankietę? Tylko 2 pytania.

ANKIETA O PROJEKCIE BUDOWLANYM

 

1. Zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury

Jeśli chcemy w pasie drogowym umieścić urządzenia niezwiązane z potrzebami drogi, np. przyłącze, powinniśmy wcześniej uzyskać zgodę zarządcy drogi. Zarządca nie musi wydać tej zgody.

 

2. Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze

Lokalizując na działce obiekty budowlane, musimy zachować odpowiednią odległość od dróg publicznych. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach możemy zbliżyć się do drogi pod warunkiem, że mamy na to zgodę zarządcy. Powyższe dotyczy dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, ale taka zgoda może być wymagana również w przypadku dróg wewnętrznych. Często miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają na zbliżenie się do drogi po uzyskaniu zgody zarządcy.

 

3. Pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne

Przy niektórych inwestycjach musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego. Poniżej kilka przykładów robót, które wymagają zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane np. na:

 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów
 • mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga np.:

 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach.

Spis wszystkich robót wymagających zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego znajdziesz w ustawie prawo wodne.

 

4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków

Jeśli wykonujemy roboty na obszarze lub przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, gminnej ewidencji lub objętym ochroną na podstawie planu miejscowego, potrzebujemy uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Szczegóły znajdziesz w artykule „Obiekty i tereny znajdujące się pod ochroną konserwatora zabytków”.

 

5. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

Decyzja tej potrzebujemy w przypadku m.in. użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, Iva, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, które mają zostać przeznaczone na cele nierolnicze. Decyzja ta jest wymagana dla określonych użytków nawet wtedy, gdy działka jest budowlana.

 

6. Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo jest niezbędne, jeśli sprawy związane z pozwoleniem załatwia w imieniu inwestora np. projektant. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Pełnomocnictwo – 6 rzeczy, które warto wiedzieć o tym dokumencie”.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276 i 1496);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650 i poz. 1544);
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) – art. 11;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2222; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 12, poz. 138, poz. 159, poz. 317, poz. 1356 i poz. 1669) – art. 39, art. 49;
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566; zmieniony przez: Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) – art.: 388-389, 390, 394, 395;
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446; zmieniony przez: Dz. U. z 2015 r. poz. 397, poz. 774 i poz. 1505) – art. 36.

 

Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Prześlij komentarz

Poradnik „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Procedura, orzecznictwo, przykłady” ZOBACZ