Obowiązki projektanta w procesie budowlanym

with Brak komentarzy

obowiązki projektanta w procesie budowlanymProjektant jest jednym z uczestników procesu budowlanego. W związku z tym prawo budowlane nakłada na niego szereg obowiązków. Sprawdźmy, za co w procesie inwestycyjnym odpowiada projektant.

 

 

Jakie obowiązki ma projektant?

Opracowanie projektu budowlanego

Projektant odpowiada przede wszystkim za opracowanie projektu budowlanego. Prawo budowlane wymaga, by ten projekt projektant sporządził zgodnie z:

 • wymaganiami ustawy,
 • ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego (czyli np. w decyzji o warunkach zabudowy),
 • obowiązującymi przepisami,
 • zasadami wiedzy technicznej.

Zapewnienie udziału innych osób w opracowaniu projektu

Projektant w razie potrzeby, czyli gdy wymagają tego przepisy lub charakter inwestycji, dba o to, by w opracowaniu projektu uczestniczyły osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Ponadto koordynuje wszystkie projekty branżowe. A to wszystko – z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Przy obiektach kubaturowych to zazwyczaj architekt pełni funkcję takiego projektanta koordynującego cały proces projektowy, zwanego też głównym projektantem. Natomiast są też takie zamierzenia budowlane, przy których głównym projektantem jest projektant z uprawnieniami w innej specjalności.

Ten obowiązek projektanta jest uzależniony od specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. To znaczy, że nie każdy projekt musi być sporządzony przez projektantów różnych branż. Na przykład projekt muru oporowego może zostać wykonany tylko przez konstruktora, a projekt rozbudowy sieci wodociągowej przez projektanta instalacji sanitarnych.

Sporządzenie informacji BIOZ

Projektant sporządza informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwaną też informacją BIOZ). Co ważne – jest to inne opracowanie niż plan BIOZ i do projektu budowlanego dołączamy właśnie informację BIOZ. Natomiast plan BIOZ jest opracowywany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót, na podstawie informacji BIOZ. Zakres i forma informacji BIOZ (a także planu BIOZ) są określone w rozporządzeniu w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu to teren w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego, którego nie można dowolnie zagospodarować właśnie ze względu na ten projektowany obiekt. Projektant obszar oddziaływania obiektu określa w tzw. informacji o obszarze oddziaływania obiektu, którą dołącza do projektu budowlanego. Informacja ta, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powinna zawierać:

 • zestawienie przepisów, w oparciu o które określono obszar oddziaływania,
 • zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Uzyskanie opinii i uzgodnień

Projektant sporządza projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, dba również o to, by uzyskać wszystkie wymagane przez przepisy opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych (chodzi tu np. o uzgodnienie projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej).

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu

Projektant wyjaśnia wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań. Robi to na przykład na żądanie organu sprawdzającego projekt budowlany przed wydaniem pozwolenia na budowę.

Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej

Projektant sporządza lub uzgadnia indywidualną dokumentację techniczną dotyczącą wyrobów budowlanych. Chodzi tu o dokumentację, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z tym przepisem można jednostkowo zastosować w obiekcie budowlanym wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej projektant, jako autor projektu, sprawuje nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Wtedy podczas budowy:

 • sprawdza, czy roboty są wykonywane zgodnie z projektem,
 • uzgadnia możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zapewnienie sprawdzenia projektu

Projektant dba o to, by projekt budowlany obiektów, które tego wymagają, został sprawdzony przez osoby mające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności.

Sprawdzeniu nie podlegają projekty obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak na przykład: budynki mieszkalne jednorodzinne, czy też niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Dołączenie do projektu oświadczenia

Projektant do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obowiązek ten dotyczy również sprawdzającego, jeśli jest wymagany przy danym obiekcie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)
  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1570; zmieniony przez: Dz. U. z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542 oraz z 2018 r. poz. 650)

Powyższy tekst jest dostępny również w formie wideo. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube.Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.