Zmiany w prawie budowlanym – 18 i 30 kwietnia oraz 4 maja 2019 r.

with 2 komentarze

W tym roku prawo budowlane zmieniało się już kilka razy. Przyjrzyjmy się ostatnim z tych zmian.

Dzisiaj zajmiemy się trzema najnowszymi zmianami. O dwóch wcześniejszych przeczytasz w tekście o zmianach w prawie budowlanym 11 i 13 lutego 2019 r.

Zmiany w prawie budowlanym od 18 kwietnia 2019 r.

Zmiany obowiązujące od 18 kwietnia 2019 r. wprowadzono ustawą z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Zmienił się art. 32 prawa budowlanego:

 • ust. 1 pkt 3 teraz brzmi „Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim: (…) wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii – w przypadku budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej”.
 • ust. 1a: „Minister właściwy do spraw energii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu. Wyrażenie zgody następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się za wyrażenie zgody”.

Oprócz tego do art. 32 prawa budowlanego dodano nowe przepisy – ust. 1b, 1c, 1d:

„1b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu, w zakresie swoich właściwości, wydają pozytywne opinie, jeżeli budowa lub rozbiórka gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

1c. Organy, o których mowa w ust. 1b, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii, w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 1a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia o ich opinie.

1d. Organy, o których mowa w ust. 1b, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny”.


Nasze produkty – sprawdź, może Ci się przydadzą:


Zmiany w prawie budowlanym od 30 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy, które przeniosły do prawa budowlanego przepisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczące zakresu uprawnień budowlanych. Pisaliśmy o tym w tekście o zmianach z 11 i 13 lutego. Równocześnie utraciło moc Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (ale wprowadzono nowe rozporządzenie – szczegóły niżej). Powyższe zmiany wprowadzono ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Sprawdźmy, które dokładnie przepisy się zmieniły.

W prawie budowlanym zmieniły się następujące przepisy:

 • do art. 13 dodano informację, że uprawnienia budowlane mogą być udzielane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń;
 • w art. 14 ust. 1 pkt 3 wyodrębniono 2 specjalności w ramach uprawnień kolejowych – teraz mamy specjalności kolejowe: w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • wprowadzono art. 15a, w którym określono zakres uprawnień dla poszczególnych specjalności;
 • art. 16, który wskazuje, jakie wymagania w drodze rozporządzenia musi ustanowić minister. I minister już je ustanowił – wprowadzono nowe rozporządzenie, które obowiązuje od 6 maja 2019 r. Jest to Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Oprócz tego w ustawie zmieniającej wskazano, że „Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie”.

Zmiany w prawie budowlanym od 4 maja 2019 r.

Od 4 maja 2019 r. obowiązują zmiany w prawie budowlanym wprowadzone w wyniku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Do prawa budowlanego dodano nowe przepisy, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego – art. 84aa, 84ab.

Czy to już ostatnie zmiany w prawie budowlanym w tym roku?

Na pewno nie. 1 września wejdą w życie przepisy wprowadzone Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Oprócz tego trwają prace nad bardzo dużymi zmianami w prawie budowlanym – o części z nich już pisaliśmy w podlinkowanym tekście.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 352, poz. 1276, poz. 1496 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 51, poz. 630, poz. 695 i poz. 730)

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630)

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 695)

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. z 2019 r. poz. 730

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).


Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach i materiały dostępne tylko dla subskrybentów, zapisz się do newslettera (przy okazji otrzymasz dostęp do bezpłatnych materiałów).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Podziel się:
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Chciałabym, żeby przepisy były łatwo dostępne dla każdego, jasne i zrozumiałe.

Komentarze

 1. Adrian
  | Odpowiedz

  To jakie teraz należy mieć studia aby uzyskać pełne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności? Wystarczy tytuł inż. ? Czy należy mieć tytuł mgr. ?

  • Magda | oprawiebudowlanym.pl
   |

   Zacytuję prawo budowlane (art. 14):

   3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

   1) do projektowania bez ograniczeń:
   a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej
   specjalności,
   b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
   c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

   3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
   a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla
   danej specjalności,
   b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

   5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
   a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej
   specjalności,
   b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
   c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

Prześlij komentarz

Nowy e-book „Uprawnienia budowlane. Pytania i odpowiedzi na egzamin. Prawo budowlane”. Zapisz się na listę zainteresowanych i odbierz rabat na rozpoczęcie sprzedaży DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ