Czym jest działka drogowa, o której mowa w § 12 warunków technicznych dla budynków

with 2 komentarze

1 stycznia 2018 r. zmieniło się dość mocno rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzając nowe przepisy, ustawodawca zmienił m.in. § 12 dotyczący odległości budynków od granicy działki, wskazując że tych przepisów nie stosujemy, gdy sąsiednia działka jest działką drogową. Nie wyjaśnił jednak, czym jest wspomniana działka drogowa. Minęło 1,5 roku od wprowadzenia zmian i pojawiło się orzecznictwo na ten temat. Dzisiaj się mu przyjrzymy.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy pojawiają się wątpliwości, czy działka musi mieć użytek dr, czy musi być drogą w planie miejscowym, czy może powinny być spełnione oba te warunki. Wątpliwości są podobne do tych, które dotyczyły lasu przed 1 stycznia 2018 r. – wtedy warunki techniczne nie wyjaśniały czym jest las.

By wyjaśnić te wątpliwości posłużę się wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2019 r. o sygnaturze II SA/Ke 307/19.

Czy długa i wąska działka obciążona służebnością może być działką drogową?

Sprawa dotyczyła działki drogowej w rozumieniu § 12 ust. 10 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego za taką działkę drogową uznał część działki o wymiarach: szerokość 7 m, długość 95 m, utwardzoną trylinką, obciążoną służebnością. Dodatkowo organ dysponował pismem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, z którego wynikało, że ta część działki z powodu braku drogi pożarowej powinna zapewnić dojazd dla służb ratowniczych do istniejących budynków w przypadku powstania pożaru. W ewidencji gruntów działka ta widniała jako inne tereny zabudowy Bi.

Sąd nie zgodził się z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego. Stwierdził, że za działkę drogową, o której mowa w § 12 ust. 10 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki może być uznana tylko działka ewidencyjna, będąca w całości drogą (publiczną, ewentualnie wewnętrzną). Brak jest natomiast jakichkolwiek podstaw do uznania, że sama służebność przechodu i przejazdu, obciążająca część działki ewidencyjnej może stanowić »działkę drogową« w rozumieniu tego przepisu. Bez znaczenia jest podnoszona przez organ okoliczność, że pas zajęty pod służebność jest utwardzony, ma kształt drogi i że nie jest dopuszczalna jego zabudowa”.


Poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Wielu osobom zawodowo związanym z branżą budowlaną ułatwiają pracę. Zobacz, może przydadzą się również Tobie:


Działka drogowa, o której mowa w § 12 ust. 10 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

„Skoro ustawodawca posłużył się w § 12 ust. 10 pojęciem „działka drogowa”, w przepisie tym chodzi o całą działkę wyodrębnioną geodezyjnie jako droga, a więc oznaczoną w ewidencji gruntów symbolem „dr”, nie zaś o część działki ewidencyjnej, obciążonej służebnością przejazdu i przechodu”.

Wyrok WSA w Kielcach z 12 czerwca 2019 r. o sygnaturze II SA/Ke 307/19
Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Komentarze

  1. Artur
    | Odpowiedz

    Dzięki, bardzo fajny i pomocny blog ;)

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ