Kiedy projekt budowlany musi zawierać geotechniczne warunki posadowienia obiektu i dokumentację geologiczno-inżynierską?

with Brak komentarzy
geotechniczne warunki posadowienia i dokumentacja geologiczno-inzynierska w projekcie budowlanym

Prawo budowlane wskazuje, że projekt budowlany powinien zawierać – w zależności od potrzeb – wyniki badań geologiczno-inżynierskich i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W związku z tym, że w przepisie jest mowa o tym, że dołączamy je „w zależności od potrzeb”, nie są to obowiązkowe opracowania. Prawo budowlane nie precyzuje, kiedy są potrzebne, ale istnieją inne przepisy, z których to wynika. Sprawdźmy zatem, kiedy warunki geotechniczne albo opinia geologiczno-inżynierska są potrzebne.

Kto ustala kategorię geotechniczną obiektu i decyduje o tym, czy są potrzebne badania geologiczno-inżynierskie?

Kategorię geotechniczną obiektu budowlanego lub jego części ustala projektant obiektu na podstawie badań geotechnicznych gruntu. To on decyduje, czy w przypadku danej inwestycji będą potrzebne badania geologiczne.

„To projektant konstrukcji obiektu budowlanego decyduje o tym, czy w danej sprawie występuje potrzeba przeprowadzenia badań geologiczno-inżynierskich, a jeżeli taka potrzeba istnieje, wyniki tych badań dołączane są do projektu budowlanego. Z powyższego przepisu nie wynika, że organ wydający pozwolenie na budowę może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia ww. badań”.

Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2017 r. o sygnaturze II OSK 1510/16:

Niemniej jednak projektant nie ma zupełnej dowolności w decydowaniu o tym, czy do projektu dołączyć dokumentację geologiczno-inżynierską oraz geotechniczne warunki posadowienia. Jest w tej kwestii związany innymi przepisami, a dokładniej rozporządzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

„Dokumentacja w postaci wyników badań geodezyjno-inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia budynku powinna być opracowana tylko wówczas, gdy uzna to za konieczne projektant konstrukcji obiektu budowlanego, przy braku dostatecznych danych o strukturze gruntu i strumieniach wodnych. Co do zasady nie ma zaś potrzeby sporządzenia takiej ekspertyzy na działce gruntu, gdy działki sąsiednie są zabudowane obiektami podobnymi do tego, który ma powstać (…). Jednocześnie, jak wynika z utrwalonych poglądów judykatury, dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna być załączona do projektu budowlanego zwłaszcza w przypadku wysokiego stopnia skomplikowania konstrukcji projektowanego budynku przy jednoczesnym braku dostatecznych danych na temat struktury gruntu i stosunków wodnych na gruncie (…). Poza tym potrzeba wykonania geotechnicznych warunków posadowienia budynku musi być uzależniona od skomplikowania warunków gruntowych wynikających z ich zakwalifikowania do trzeciej lub ewentualnie drugiej kategorii geotechnicznej (…)”.

Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2013 r. o sygnaturze II OSK 1740/11

Co bierze pod uwagę projektant, ustalając geotechniczne warunki posadowienia i decydując, czy dokumentacja geologiczno-inżynierska jest potrzebna?

Sposób ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu jest określony w rozpodządzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Kategorię geotechniczną projektant ustala w opinii geotechnicznej. I właśnie ta opinia geotechniczna powinna znaleźć się w każdym projekcie budowlanym, ponieważ rozporządzenie wymaga, by opracować ją w przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Natomiast w przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. A w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską.

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Tylko tyle wymaga rozporządzenie. Więc o tym, jak bardzo w danym przypadku ma być szczegółowa ta opinia, decyduje projektant. Z punktu widzenia uzyskania pozwolenia na budowę może to być bardzo krótkie opracowanie. Ważne, by znalazła się w nim informacja o przydatności gruntów do posadowienia na nich obiektu oraz o kategorii geotechnicznej obiektu.


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Podsumowanie, czyli kilka słów o tym, kiedy do projektu budowlanego dołączamy dokumentację geologiczno-inżynierską i geotechniczne warunki posadowienia

Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego nie dołączamy do każdego projektu budowlanego, bo prawo budowlane wskazuje, że mają się one w nim znaleźć „w zależności od potrzeb”. Niemniej jednak rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wskazuje, że dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. I w tej opinii ustala się właśnie kategorię geotechniczną obiektu.

Wobec tego w każdym projekcie budowlanym zamieszczamy opinię geotechniczną, w której ustalamy kategorię geotechniczną obiektu. Dodatkowe opracowania zależą już od tego, do której kategorii geotechnicznej należy obiekt.

O tym, do której kategorii geotechnicznej zaliczyć obiekt i czy w związku z tym trzeba przygotować dodatkowe opracowania, decyduje projektant obiektu. Organ wydający pozwolenie na budowę nie ma podstaw do tego, by na przykład w przypadku domu jednorodzinnego zaliczonego przez projektanta do I kategorii geotechnicznej żądać dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1524)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.