Zmiany w prawie budowlanym 25 października 2019 r.

with Brak komentarzy
zmiany w prawie budowlanym 2019

25 października 2019 r. pojawiły się kolejne zmiany w prawie budowlanym. To już 11. zmiana w tym roku, nie licząc wprowadzenia tekstu jednolitego. Sprawdźmy, co się zmieniło.


Wszystkie zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie w 2019 r., łącznie z tymi obowiązującymi od 25 października 2019 r., są już uwzględnione w naszych e-bookach:


Jakie zmiany w prawie budowlanym pojawiły się 25 października 2019 r.?

Zmiany w prawie budowlanym w art. 3 – nowe definicje obiektu liniowego i tymczasowego obiektu budowlanego

  • Art. 3 pkt 3a – definicja obiektu liniowego

W nowej definicji wskazano, że kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

  • Art. 3 pkt 5 – definicja tymczasowego obiektu budowlanego

Do przykładów tymczasowych obiektów budowlanych dodano przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Zmiany w prawie budowlanym w art. 29 i 30 w zakresie obiektów i robót niewymagających pozwolenia na budowę

Z listy obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia, zostały usunięte sieci telekomunikacyjne. Natomiast do listy tej dodano podbudowę słupową dla telekomunikacyjnych linii kablowych (art. 29 ust. 1 pkt 20aa), której budowa wymaga teraz zgłoszenia. Do tego zgłoszenia dołącza się m.in. projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.

W art. 29 ust. 2 pkt 15 doprecyzowano, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, na obiektach budowlanych.

Zmiany w prawie budowlanym w art. 33 – nowe oświadczenie dołączane do wniosku o pozwolenie na budowę

Do art. 33 ust. 2 wymieniającego dokumenty, które dołączamy do wniosku o pozwolenie na budowę dodano nowy punkt. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych do wniosku dołączamy teraz dodatkowo „oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Nowy przepis – obowiązek informowania o inwestycji z zakresu łączności publicznej

Ustawa zmieniająca wprowadziła zupełnie nowy przepis – art. 34a. Brzmi on: „Organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu informację o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz informuje o tym postępowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze właściwości tego organu. Do informacji stosuje się odpowiednio przepis art. 30a pkt 1”.

Zmiany w art. 42 – budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych a kierownik budowy i geodezyjna inwentaryzacja

Do art. 42 ust. 3 wymieniającego przypadki, kiedy nie jest wymagane ustanowienie kierownika budowy lub określonych robót oraz wskazującego wyjątki od tych wymagań dodano nowy przepis, tj. art. 29 ust. 1 pkt 20aa. Czyli budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych, mimo że wymaga tylko zgłoszenia, to wymaga również (podobnie jak budowa domów jednorodzinnych czy sieci) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

I w związku z tym, że odniesienie do tego przepisu (a dokładniej do art. 29 ust. 1 pkt 19a-20b) mamy również w art. 43 ust. 1, budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Powyższe zmiany wprowadziła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815).


Materiały, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Zobacz, może Ci się przydadzą:


Follow Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Z branżą budowlaną jestem związana od kilkunastu lat. Zaczynałam jako asystent projektanta, by po zdobyciu uprawnień zostać projektantem a później urzędnikiem. Teraz pomagam architektom, inżynierom, urzędnikom i inwestorom rozwiązywać problemy związane z formalnościami budowlanymi. Piszę poradniki i prowadzę szkolenia z prawa budowlanego. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Prześlij komentarz

Przygotowujesz się do egzaminu na uprawnienia budowlane? Sprawdź e-book, który pomoże Ci uporządkować wiedzę z zakresu prawa budowlanego. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ