Oświadczenie o podłączeniu obiektu do sieci ciepłowniczej – 6 pytań, które zadaje sobie (prawie każdy) projektant

with 23 komentarze

Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę dołączamy nowy dokument – oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Sprawdźmy, jak powinno wyglądać, kiedy trzeba je dołączyć i kto powinien je podpisać.

1. Jaki nowy dokument dołączamy do wniosku o pozwolenie na budowę?

Od 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 prawa budowlanego, do wniosku o pozwolenie na budowę dołączamy:

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.

W oświadczeniu odwołujemy się do art. 7b prawa energetycznego. Ustęp 1 tego przepisu wskazuje:

„Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej”.

2. Czy nowe oświadczenie dołączamy do projektu budowlanego?

Oświadczenie to dołączamy do wniosku o pozwolenie na budowę. Jest ono jednym z załączników do tego wniosku, obok na przykład: oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane czy też 4 egzemplarzy projektu budowlanego. Oświadczenia tego nie umieszczamy w projekcie budowlanym. Czyli jest tu inaczej niż w przypadku oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, które dołączamy do projektu budowlanego.

3. Jak powinno wyglądać oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej?

Przepisy nie określają wzoru tego oświadczenia. Prawo budowlane wskazuje jedynie, jaka klauzula musi się w nim znaleźć. Może ono mieć na przykład taką treść:

„W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oświadczam, że nie ma możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego (objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę dotyczącym inwestycji pn. „…”) do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.). Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Oprócz tego w oświadczeniu zamieszczamy miejsce i datę jego sporządzenia i podpisujemy się pod nim – tak samo jak robimy to w oświadczeniu o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

4. Kto składa (podpisuje) oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej?

Wydawać by się mogło, że oświadczenie to składa główny projektant. Ale dotyczy ono możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej, więc jest związane z instalacjami sanitarnymi. Dlatego według mnie oświadczenie to powinien złożyć projektant instalacji sanitarnych.

Zresztą podobnie jest z oświadczeniem o sporządzeniu projektu zgodnie z przepisami. Prawo budowlane wskazuje, że do projektu dołącza je projektant. Ale główny projektant nie może potwierdzić, czy wszystkie części są wykonane zgodnie z przepisami, bo wykracza to poza zakres jego uprawnień. Dlatego oświadczenie to składają projektanci wszystkich branż. Potwierdza to pośrednio np. wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 września 2009 r. o sygnaturze II SA/Łd 1001/08 :

„Organ odwoławczy słusznie zauważył, iż zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa budowanego do projektu dołączono oświadczenie wszystkich projektantów, potwierdzone podpisami oraz oświadczenie sprawdzających o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej”.

5. Czy musimy dołączać oświadczenie, jeśli mamy wszystkie warunki przyłączenia do mediów, które przedkładamy jako załącznik do projektu?

Prawo budowlane nie uzależnia dołączenia tego oświadczenia od spełnienia jakichś warunków. W mojej ocenie dołączamy je zawsze, gdy projektujemy obiekt budowlany wymagający podłączenia do źródła ciepła. Jeśli obiekt podłączamy do sieci ciepłowniczej, to w oświadczeniu możemy wskazać na przykład: „(…) istnieje możliwość podłączenia projektowanego obiektu budowlanego (objętego wnioskiem o pozwolenie na budowę dotyczącym inwestycji pn. „…”) do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)”.

6. Czy oświadczenie musimy dołączyć, jeśli składamy projekt w styczniu, z datą opracowania 12.2019 r.?

Tak, jeśli wniosek składamy w styczniu, to musimy dołączyć to oświadczenie. Jeśli wniosek był złożony w grudniu, nie musimy dodawać oświadczenia, nawet jeśli postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę trwa i decyzja nie została jeszcze wydana.

Liczy się tutaj data wszczęcia postępowania. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2166), która zmieniła prawo budowlane i wprowadziła wymóg dołączania oświadczenia (przepis ten znajduje się w art. 3 wspomnianej ustawy):

„Do spraw uregulowanych na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 3 i art. 4, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 3 i art. 4 w brzmieniu dotychczasowym”.

Dla przypomnienia – art. 3 tej ustawy dotyczący zmian w prawie budowlanym wszedł w życie 1 stycznia 2020 r.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych e-booków, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Aktualizacja 9.07.2020 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi przepisu, który wyżej omówiłam (art. 33 ust. 2 pkt 10), Polska Izba Inżynierów Budownictwa wystąpiła do Ministra z zapytaniem w tej sprawie i otrzymała odpowiedź.

Co wynika z tej odpowiedzi? W skrócie: w kwestii projektanta składającego oświadczenie i tego, kiedy je dołączamy do wniosku, stanowisko Ministerstwa jest zbieżne z moim.

Szkoda tylko, że:

 • przepisy nie są na tyle jasne, że trzeba występować o takie interpretacje,
 • takie pismo to tylko opinia Ministerstwa, nie stanowi ono wykładni prawa i nikt nie musi go brać pod uwagę.

Niemniej jednak może pomóc nam obrać jakiś kierunek postępowania.

Całe pismo znajdziecie na tej stronie, a niżej najważniejsze fragmenty pisma:

Obowiązek złożenia oświadczenia o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej (…) spoczywa na projektancie części branżowej w zakresie instalacji ogrzewczych lub ciepłej wody użytkowej, które mogą być zaopatrywane z sieci ciepłowniczej”.

„Mając na uwadze brzmienie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy – Prawo budowlane, wskazać należy na konieczność dołączenia przedmiotowego oświadczenia do wniosku o pozwolenie na budowę budynku wymagającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażenia go w źródła ciepła”.

„Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy – Prawo budowlane oraz z art. 7b ustawy – Prawo energetyczne, projektant obiektu zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, w celu spełnienia wymogów określonych w przytoczonych powyżej przepisach, nie występuje do przedsiębiorstwa ciepłowniczego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia danego obiektu do sieci, a jedynie weryfikuje możliwość spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, poprzez np. zwrócenie się do operatora sieci ciepłowniczej z zapytaniem o wskazanie, czy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej”.

Źródło: https://piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2020-07/oswiadczenie_projektanta_1.pdf [data dostępu: 9.07.2020 r.]

Przygotuj się do dużych zmian w prawie budowlanym już dziś.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booków „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku.

Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

23 Odpowiedzi

 1. Jola
  | Odpowiedz

  Bardzo wartościowy wpis. Dziękuję. Czy przy projekcie zamiennym też jest konieczne oświadczenie? W projekcie będzie wiele zmian. Jeśli pozwolenie było wydane przed styczniem?

  • Magda Myszura
   |

   Jeśli chodzi o zmianę pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a, to art. 32, czyli ten, w którym jest wymóg dołączania oświadczenia, stosuje się odpowiednio do zakresu zmiany (art. 36a ust. 3).

 2. Jola
  | Odpowiedz

  Dziękuję za szybką odpowiedź. Czy dobrze rozumiem, że jeśli zmiany nie dotyczą instalacji co to oświadczenie nie będzie konieczne?

  • Magda Myszura
   |

   Według mnie nie, ale nie wiem, czy tak samo zinterpretuje to dany organ.

 3. Krzysztof
  | Odpowiedz

  A skąd wiemy że de facto nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej? Wystarczy spojrzeć na mapę czy musimy mieć konkretne zapewnienie np.ciepłowni?

  • Magda Myszura
   |

   Myślę, że to zależy od konkretnego przypadku i od samego projektanta. Jeśli inwestycja jest gdzieś na wsi, gdzie w całej gminie nie ma sieci ciepłowniczej, to raczej nie ma sensu występowanie o warunki. Ale jeśli gdzieś w pobliżu ta sieć jest, to warto mieć warunki od ciepłowni, że nie ma możliwości przyłączenia do sieci. To już od projektanta zależy, na jakiej podstawie złoży to oświadczenie. To jemu grozi odpowiedzialność karna za złożenie fałszywego oświadczenia.

  • Jacek
   |

   Czy w przypadku obiektu liniowego (projekt budowy drogi) też należy takie oświadczenie załączyć?

 4. Iwona
  | Odpowiedz

  Czy oświadczenie składa się do projektu budynku, czy również do projektu instalacji gazowej budynku, który jest już użytkowany?

 5. Iwona
  | Odpowiedz

  Czy oświadczenie należy również składać do projektu instalacji gazowych budynków już istniejących i użytkowanych? Czy tylko do projektowanych obiektów?

  • Adrian
   |

   No i nikt nie odpowiedział Pani Iwonie, bo nikt tego dokładnie nie wie. W naszym kraju powstał kolejny gniot prawny. W śląskim niektóre miasta życzą sobie żeby dołączać takie pismo do każdego PB instalacji gazowej (budowy, przebudowy), niezależnie od tego czy projekt dotyczy nowego obiektu czy starego, domu czy mieszkania w bloku, co wg mnie jest totalnym idiotyzmem. 100-letnia kamienica, 99% lokatorów ma własne ogrzewanie gazowe, pan Kowalski też chce wywalić starego węglowego śmieciucha i przejść wreszcie na gaz a ja muszę pisać pismo odnośnie możliwości podłączenia jednego pana Kowalskiego do PEC-u. IDIOTYZM!

 6. marcin
  | Odpowiedz

  Czyli czytając ten akt prawny oraz Pani rozważania dochodzi się do wniosku, że każdy obiekt budowlany który idzie na pozwolenie na budowę wymagać będzie takiego oświadczenia. W urzędach się śmieją ,że robiąc sieć wodociągową też należy przedłożyć takie oświadczenie ponieważ jest ono częścią składową wniosku PNB / ktoś zapomniał dopisać, że ma to dotyczyć tylko obiektów kubaturowych/.
  Największą bolączką jest to kiedy w budynku wielorodzinnym gdzie połowa mieszkańców ma instalację ogrzewania gazowego kolejne osoby chcące przejść z ogrzewania etażowego węglowego na gaz nie będą miały takiej możliwości gdy jest możliwość podłączenia obiektu do pec?

  • Magda Myszura
   |

   Z ustawy rzeczywiście tak wynika, natomiast z moich rozważań nie, bo napisałam wyraźnie: „dołączamy je zawsze, gdy projektujemy obiekt budowlany wymagający podłączenia do źródła ciepła”. Takie jest w mojej ocenie racjonalne wytłumaczenie tego przepisu.

 7. marcin
  | Odpowiedz

  W kwestii podpisywania oświadczenia tego jest powiedziane że podpisuje PROJEKTANT nie jest określone jakiej branży. Co do kwestii, że każdy projektant podpisuje oświadczenie do własnej części bo ma uprawnienia w danym zakresie. Natomiast nie widzę przeciwwskazań aby to dowolny projektant mógł podpisać takie oświadczenie. Jeśli każde pozwolenie na budowę tego wymaga to czy budując obiekt, który wymaga PNB a nie będzie tam instalacji sanitarnych tym samym należałoby się zwrócić do proj. sanitarnego o opinię – raczej nie bo popierwsze byłoby to dziwne a po drugie , pisanie takiego oświadczenia już jest dziwne ;)

  • Magda Myszura
   |

   Z ustawy wynika, że oświadczenie dołączamy zawsze, natomiast w mojej ocenie oświadczenie powinniśmy dołączać, gdy projektujemy obiekt budowlany wymagający podłączenia do źródła ciepła – co zresztą napisałam w tekście. Jeśli chodzi o projektanta, to Pan nie widzi przeciwwskazań, żeby podpisywał je dowolny projektant, a ja widzę – co również wytłumaczyłam w tekście, więc nie będę powtarzać ;).
   Nie musimy się zgadzać w tej czy innej kwestii :).

  • rafał
   |

   Panie Marcinie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego projektant jest jeden. Pozostali projektanci to zgodnie z rozporządzeniem „osoby posiadające uprawnienia opracowujące poszczególne części projektu budowlanego”. Piszę to ironicznie, ale we Wrocławiu w ten dosłowny sposób interpretują ten zapis.

 8. Witek
  | Odpowiedz

  i zasadniczo mają rację. Cudowne rozmnożenie Projektanta w rozumieniu prawa budowlanego to moim zdaniem drobne nadużycie. Oświadczenie, o którym tutaj piszemy nie wymaga także wybitnej wiedzy specjalistycznej i powinien je podpisać Projektant a nie jeden z zapewnionych przez niego branżystów.

  • Magda Myszura
   |

   W którym miejscu w prawie budowlanym jest to rozmnożenie projektanta? Zgodnie z prawem budowlanym projektant składa również oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Załóżmy na przykład, że mamy projekt dużego obiektu kubaturowego, gdzie architekt jest tym projektantem (w domyśle – głównym). Czyli czytając literalnie ten przepis to właśnie architekt powinien oświadczyć, że konstrukcja i instalacje są zaprojektowane zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ale nie może tego zrobić, bo zgodnie z innym przepisem ma uprawnienia do projektowania tylko architektury (zresztą nawet nie sądzę, żeby chciał brać odpowiedzialność za konstrukcję i instalacje). Dlatego muszą to oświadczenie składać wszyscy projektanci (co zresztą potwierdza orzecznictwo). Dlatego moim zdaniem to nowe oświadczenie powinien złożyć projektant instalacji, których to oświadczenie dotyczy. Ale nie musimy się ze sobą zgadzać. Niestety takie mamy przepisy, są wewnętrznie sprzeczne nie w tym jednym przypadku. A ustawodawca zamiast zająć się ich „naprawą”, wprowadza coraz to nowe – tak samo niejednoznaczne. A na orzecznictwo musimy jeszcze długo poczekać.

 9. Witek
  | Odpowiedz

  Chodziło mi o to, że tego cudownego rozmnożenia przez nas Projektanta, w toku wykładni prawa budowlanego, być jednak nie powinno. Adekwatnie do art. 20 – odpowiedni branżysta jest zatrudniany przez Projektanta i opracowuje on jakąś część, jest ona sprawdzana przez „osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia”, która także składa wspomniane oświadczenie – nie czyni to z nich Projektanta, który koordynuje całość i za tę koordynację odpowiada. Nie znajduję miejsca gdzie te osoby są w prawie budowlanym nazywane Projektantami. Oczywiście są sprzeczności i daleko idące konsekwencje, o czym Pani wspomina i nic na to nie poradzimy, ale taka interpretacja moim zdaniem byłaby logiczna i najzdrowsza… Dlatego trzymałbym się tego, że gdy w omawianym przypadku ustawodawca chce wprost oświadczenia Projektanta to powinien podpisać się „główny projektant”. Mogę się mylić i oczywiście nie musimy się zgadzać, ale każda dyskusja to krok do przodu, żeby to sobie jakoś poukładać :) Pozdrawiam

  • Magda Myszura
   |

   Dziękuję i również pozdrawiam :)

 10. Kasia
  | Odpowiedz

  co jeśli nie ma sieci ciepłowniczej, a oświadczenie ma mówić, że nie ma możliwości podłączenia do istniejącej sieci

 11. Michał
  | Odpowiedz

  A moje pytanie brzmi czy jak mamy możliwość wpięcia się do sieci ciepłowniczej to czy musimy z niego korzystac skoro np taniej będzie podłączyć gaz?Wg. mnie tak ale ciekaw jestem opini innych

 12. Krzysiek
  | Odpowiedz

  A ja sugeruję podeprzeć się zapisem o „projektowanego obiektu budowlanego” gdzie projektowany to nie istniejący obiekt budowlany. Ponadto instalację gazu wg mnie kwalifikuje się do art. 3 pkt 9. urządzeń budowlanych „należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne” (a nie obiektów budowlanych) więc żądanie organu jest nieuzasadnione.

 13. kszyho
  | Odpowiedz

  Co w przypadku gdy jest możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej ale z uwagi na rodzaj paliwa w ciepłowni nie spełnimy wymogów projektowej charakterystyki energetycznej?

Zostaw Komentarz

Zobacz nowe poradniki o dużej nowelizacji prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.