Prawo budowlane od 19 września 2020 r. z błędami

with 1 komentarz
prawo budowlane 2020

18 kwietnia 2020 r., ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r., zmieniono prawo budowlane. Jednak wygląda na to, że wprowadzając te zmiany, ustawodawca zapomniał (ale tylko częściowo), że wcześniej prawo budowlane zostało zmienione, a te zmiany zaczną obowiązywać dopiero 19 września 2020 r. W związku z tym 19 września (jeśli do tego czasu te uregulowania nie zostaną zmienione) będziemy mieć kolejny błąd w ustawie.


Poniższy materiał jest dostępny również w wersji audio – przewiń w dół, aby posłuchać.

Uwaga: w wersji audio nie ma aktualizacji artykułu z dnia 24 czerwca 2020 r., którą znajdziesz na końcu.


O tym, jak ciągłe i nieprzemyślane zmiany w prawie budowlanym doprowadzają do błędów w ustawie, pisałam już kiedyś w jednym z tekstów „Roboty bez pozwolenia i bez zgłoszenia, ale z projektem, czyli do jakich błędów w ustawie prowadzą zbyt częste nowelizacja”. Nie będę ponownie opisywać o co chodzi, zachęcam Cię do zajrzenia do tamtego tekstu. Natomiast teraz wspomnę, że tamten błąd (który cały czas funkcjonuje w prawie budowlanym) zostanie naprawiony 19 września 2020 r., kiedy to nowe przepisy wejdą w życie i wprowadzą obowiązek zgłoszenia budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Więcej o zmianach, które zaczną obowiązywać 19 września 2020 r. przeczytasz w e-bookach „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”.

Poznaj zmiany, jakie wprowadzono w prawie budowlanym 19 września 2020 r. i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booków „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku.

Wróćmy jednak do ostatnich zmian.

18 kwietnia 2020 r. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniono prawo budowlane. Większość z wprowadzonych zmian ma obowiązywać podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. Jednak po raz kolejny ktoś nie przewidział (albo w zasadzie – przewidział tylko częściowo), że wcześniej prawo budowlane zostało zmienione, ale zmiany te jeszcze nie obowiązują (bo wejdą w życie dopiero 19 września 2020 r.).

Prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

Zobaczmy, jakie nowe przepisy w prawie budowlanym wprowadziła Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do prawa budowlanego:

W art. 3 dodano pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej”.

Art. 3 pkt 5a – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

W art. 29 dodano ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 12, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695)”.

Art. 29 ust. 5 – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

W art. 30 dodano ust. 5f-5i w brzmieniu:

„5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1”.

Art. 30 ust. 5f – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

„5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia”.

Art. 30 ust. 5g – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

„5h. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5g, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu”.

Art. 30 ust. 5h – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

„5i. Przepisy art. 29 ust. 5 i 5f-5h stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej”.

Art. 30 ust. 5i – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

W powyższych zmianach w art. 30 chcę zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 • ust. 5i, który – gdyby literalnie go czytać – odwołuje się do ust. 5f-5h w art. 29. Oczywiście jest to nieprawda, bo w art. 29 nie ma ust. 5f-5i. W związku z tym chodzi tutaj o odwołanie do ust. 5f-5h w art. 30. Ustawodawca mógł to lepiej przedstawić, np. zmieniając kolejność i pisząc „Przepisy ust. 5f-5h i art. 29 ust. 5 (…)”;
 • odwołanie do art. 29 ust. 5, które pojawia się w ust. 5f i 5i i odwołanie do art. 30 ust. 1, które jest w ust. 5f. W tym momencie nie ma z tymi przepisami żadnego problemu, natomiast pojawi się 19 września 2020 r., gdy w życie wejdzie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. Zobaczmy, o co chodzi.

Prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Zmiany, które zaczną obowiązywać 19 września 2020 r., uchwalono wcześniej niż te obowiązujące od 18 kwietnia 2020 r. Wprowadzono je Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa wprowadza zupełnie nowe brzmienie art. 29. Czyli wszystkie uregulowania wskazane w art. 29 zostają zastąpione tymi wskazanymi przez tę ustawę. Interesujący nas art. 29 ust. 5 od 19 września 2020 r. będzie brzmiał:

„5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Art. 29 ust. 5 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Prawo budowlane od 19 września 2020 r. z błędem (a właściwie dwoma)?

Jeśli uwzględnimy zmiany obowiązujące w prawie budowlanym od 18 kwietnia 2020 r. i te, które zaczną obowiązywać 19 września 2020 r., to okazuje się, że:

 • art. 30 ust. 5f będzie się odwoływał do:
  • zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, a tego ust. 1 nie będzie, bo zostanie uchylony;
  • inwestora, którym jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w art. 29 ust. 5 nie będzie mowy o żadnym szczególnym inwestorze;
 • przepisy art. 29 ust. 5 wskazujące, że inwestor zamiast dokonywać zgłoszenia może wystąpić o pozwolenie, będziemy stosować podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej (zgodnie z art. 30 ust. 5i odwołującym się do art. 29 ust. 5).

Czy o to chodziło ustawodawcy? Nie sądzę.

Ale to nie wszystko…

Czy ustawodawca zapomniał o ustawie zmieniającej?

Nie można jednak powiedzieć, że ustawodawca zapomniał o tej ustawie zmieniającej prawo budowlane, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r., bo ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadził również zmiany w tej ustawie zmieniającej, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r. (wiem, skomplikowane to jest i łatwo można się pogubić), i do wcześniej zmienionego art. 29 dodał ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695)”.

Art. 29 ust. 8 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Zobaczmy, jak będzie brzmieć wspomniany ust. 6 i 7 w art. 29 prawa budowlanego (teraz uregulowania te w trochę innym brzmieniu znajdują się w art. 29 ust. 3 i 4):

„6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19”.

Art. 29 ust. 6 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

„7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia

– przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Art. 29 ust. 6 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Kolejny błąd czy celowe działanie?

Z powyższego wynika, że uregulowania, które teraz są w art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, wprowadzone 18 kwietnia 2020 r. i obowiązujące tymczasowo w określonych stanach nadzwyczajnych, od 19 września 2020 r., znajdą się w art. 29 ust. 8 prawa budowlanego (w trochę zmienionej formie) i będą obowiązywać na stałe (nie tylko podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej).

W dodatku, o ile teraz (w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 18 września 2020 r.) dotyczą budowy i przebudowy masztów antenowych, będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 (czyli tymczasowymi obiektami budowlanymi, niepołączonymi trwale z gruntem i przewidzianymi do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 180 dni), o tyle od 19 września 2020 r. będą dotyczyć budowy i przebudowy masztów antenowych, które już nie będą musiały być obiektami przewidzianymi do rozbiórki lub przeniesienia w ciągu 180 dni.

Źródło:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) – art. 21, art. 72

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) – art. 1 pkt 8

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2166 i poz. 2170 oraz z 2020 r. poz. 148)

Ale to nie wszystko

Błędy, które opisałam niestety nie są jedynymi. O innych nieścisłościach, które pojawią się w ustawie 19 września 2020 r., przeczytasz w poradniku „Nowelizacja prawa budowlanego 2020, część 2”. Dowiesz się z niego m.in., że:

 • kierownik budowy musi potwierdzać, że otrzymał projekt, którego – zgodnie z nowymi przepisami – nigdy nie otrzyma;
 • rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego budowanego na zgłoszenie wymaga innych formalności niż domu budowanego na pozwolenie (mimo że oba wymagają sporządzenia projektu);
 • z niektórych przepisów wynika, że projekt techniczny nie jest częścią projektu budowlanego (a zgodnie z innymi przepisami – jest).

Aktualizacja 24 czerwca 2020 r.

Wygląda na to, że ustawodawca dostrzegł jeden z błędów, które opisałam wyżej w pierwszej części tego materiału Prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r. i poprawił ust. 5i w art. 30 (szkoda, że tylko jeden z błędów i to w zasadzie mało istotny). Oprócz tego w tej samej nowelizacji usunął jeden z przepisów wprowadzonych 18 kwietnia. Co się zmieniło?

24 czerwca 2020 r. w prawie budowlanym wprowadzono następujące zmiany:

 • w art. 30 uchylono ust. 5h – czyli przepis ten obowiązywał niespełna dwa miesiące;
 • w art. 30 zmieniono ust. 5i – poprawiono kolejność przepisów, do których odwołuje się ten ustęp. Teraz mamy już jasne odwołanie do ust. 5f i 5g w art. 30 (bez ust. 5h, bo został uchylony). Przepis ten teraz brzmi:

„Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej”.

Art. 30 ust. 5i – prawo budowlane od 24 czerwca 2020 r.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – art. 33.


Poznaj zmiany, jakie wprowadzono w prawie budowlanym 19 września 2020 r. i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booków „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku.


Wersja do posłuchania. Jeśli lubisz taką formę, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jedna odpowiedz

 1. ijan
  | Odpowiedz

  od 5 lat staram się o rozbudowę istniejącej altany z kubatury 6m2 na 14 m2 ta powiększona kubatura będzie na istniejącym tarasie cały czas UM stwarza mi problem z zgłoszeniem prac budowlanych każe mi się starać o pozwolenie na budowę zaznaczyć chciałbym że budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków znajdującym się poza strefą oddziaływania . W zgłoszeniu powoływałem się na art.29 pkt.2 PB. w internecie znajduję informacje że taka budowla drewniana jest zwolniona z uzyskania pozwolenia jak i również że można budować nawet bez zgłoszenia.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępny nowy e-book Jak sporządzić kompletny projekt budowlany. Praktyczny poradnik nie tylko dla projektantów uwzględniający ostatnią dużą nowelizację prawa budowlanego.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.