Prawo budowlane od 19 września 2020 r. z błędami

with Brak komentarzy
prawo budowlane 2020

18 kwietnia 2020 r., ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r., zmieniono prawo budowlane. Jednak wygląda na to, że wprowadzając te zmiany, ustawodawca zapomniał (ale tylko częściowo), że wcześniej prawo budowlane zostało zmienione, a te zmiany zaczną obowiązywać dopiero 19 września 2020 r. W związku z tym 19 września (jeśli do tego czasu te uregulowania nie zostaną zmienione) będziemy mieć kolejny błąd w ustawie.


Poniższy materiał jest dostępny również w wersji audio – przewiń w dół, aby posłuchać.

Uwaga: w wersji audio nie ma aktualizacji artykułu z dnia 24 czerwca 2020 r., którą znajdziesz na końcu.


O tym, jak ciągłe i nieprzemyślane zmiany w prawie budowlanym doprowadzają do błędów w ustawie, pisałam już kiedyś w jednym z tekstów „Roboty bez pozwolenia i bez zgłoszenia, ale z projektem, czyli do jakich błędów w ustawie prowadzą zbyt częste nowelizacja”. Nie będę ponownie opisywać o co chodzi, zachęcam Cię do zajrzenia do tamtego tekstu. Natomiast teraz wspomnę, że tamten błąd (który cały czas funkcjonuje w prawie budowlanym) zostanie naprawiony 19 września 2020 r., kiedy to nowe przepisy wejdą w życie i wprowadzą obowiązek zgłoszenia budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Więcej o zmianach, które zaczną obowiązywać 19 września 2020 r. przeczytasz w e-booku „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booka „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Wróćmy jednak do ostatnich zmian.

18 kwietnia 2020 r. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniono prawo budowlane. Większość z wprowadzonych zmian ma obowiązywać podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. Jednak po raz kolejny ktoś nie przewidział (albo w zasadzie – przewidział tylko częściowo), że wcześniej prawo budowlane zostało zmienione, ale zmiany te jeszcze nie obowiązują (bo wejdą w życie dopiero 19 września 2020 r.).

Prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

Zobaczmy, jakie nowe przepisy w prawie budowlanym wprowadziła Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do prawa budowlanego:

W art. 3 dodano pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej”.

Art. 3 pkt 5a – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

W art. 29 dodano ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 12, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695)”.

Art. 29 ust. 5 – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

W art. 30 dodano ust. 5f-5i w brzmieniu:

„5f. Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1”.

Art. 30 ust. 5f – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

„5g. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5f, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie robót budowlanych lub obiektu objętego zgłoszeniem może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia”.

Art. 30 ust. 5g – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

„5h. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 5g, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązuje inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu”.

Art. 30 ust. 5h – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

„5i. Przepisy art. 29 ust. 5 i 5f-5h stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej”.

Art. 30 ust. 5i – prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r.

W powyższych zmianach w art. 30 chcę zwrócić uwagę na dwie kwestie:

  • ust. 5i, który – gdyby literalnie go czytać – odwołuje się do ust. 5f-5h w art. 29. Oczywiście jest to nieprawda, bo w art. 29 nie ma ust. 5f-5i. W związku z tym chodzi tutaj o odwołanie do ust. 5f-5h w art. 30. Ustawodawca mógł to lepiej przedstawić, np. zmieniając kolejność i pisząc „Przepisy ust. 5f-5h i art. 29 ust. 5 (…)”;
  • odwołanie do art. 29 ust. 5, które pojawia się w ust. 5f i 5i i odwołanie do art. 30 ust. 1, które jest w ust. 5f. W tym momencie nie ma z tymi przepisami żadnego problemu, natomiast pojawi się 19 września 2020 r., gdy w życie wejdzie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. Zobaczmy, o co chodzi.

Prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Zmiany, które zaczną obowiązywać 19 września 2020 r., uchwalono wcześniej niż te obowiązujące od 18 kwietnia 2020 r. Wprowadzono je Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa wprowadza zupełnie nowe brzmienie art. 29. Czyli wszystkie uregulowania wskazane w art. 29 zostają zastąpione tymi wskazanymi przez tę ustawę. Interesujący nas art. 29 ust. 5 od 19 września 2020 r. będzie brzmiał:

„5. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w ust. 1, lub robót budowlanych, o których mowa w ust. 3, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Art. 29 ust. 5 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Prawo budowlane od 19 września 2020 r. z błędem (a właściwie dwoma)?

Jeśli uwzględnimy zmiany obowiązujące w prawie budowlanym od 18 kwietnia 2020 r. i te, które zaczną obowiązywać 19 września 2020 r., to okazuje się, że:

  • art. 30 ust. 5f będzie się odwoływał do:
    • zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, a tego ust. 1 nie będzie, bo zostanie uchylony;
    • inwestora, którym jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, a w art. 29 ust. 5 nie będzie mowy o żadnym szczególnym inwestorze;
  • przepisy art. 29 ust. 5 wskazujące, że inwestor zamiast dokonywać zgłoszenia może wystąpić o pozwolenie, będziemy stosować podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej (zgodnie z art. 30 ust. 5i odwołującym się do art. 29 ust. 5).

Czy o to chodziło ustawodawcy? Nie sądzę.

Ale to nie wszystko…

Czy ustawodawca zapomniał o ustawie zmieniającej?

Nie można jednak powiedzieć, że ustawodawca zapomniał o tej ustawie zmieniającej prawo budowlane, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r., bo ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadził również zmiany w tej ustawie zmieniającej, która zacznie obowiązywać 19 września 2020 r. (wiem, skomplikowane to jest i łatwo można się pogubić), i do wcześniej zmienionego art. 29 dodał ust. 8 w brzmieniu:

„8. Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695)”.

Art. 29 ust. 8 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Zobaczmy, jak będzie brzmieć wspomniany ust. 6 i 7 w art. 29 prawa budowlanego (teraz uregulowania te w trochę innym brzmieniu znajdują się w art. 29 ust. 3 i 4):

„6. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 17-19”.

Art. 29 ust. 6 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

„7. Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1-4, wykonywane:

1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,

2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia

– przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

Art. 29 ust. 6 – prawo budowlane od 19 września 2020 r.

Kolejny błąd czy celowe działanie?

Z powyższego wynika, że uregulowania, które teraz są w art. 29 ust. 5 prawa budowlanego, wprowadzone 18 kwietnia 2020 r. i obowiązujące tymczasowo w określonych stanach nadzwyczajnych, od 19 września 2020 r., znajdą się w art. 29 ust. 8 prawa budowlanego (w trochę zmienionej formie) i będą obowiązywać na stałe (nie tylko podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej).

W dodatku, o ile teraz (w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 18 września 2020 r.) dotyczą budowy i przebudowy masztów antenowych, będących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 (czyli tymczasowymi obiektami budowlanymi, niepołączonymi trwale z gruntem i przewidzianymi do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce przed upływem 180 dni), o tyle od 19 września 2020 r. będą dotyczyć budowy i przebudowy masztów antenowych, które już nie będą musiały być obiektami przewidzianymi do rozbiórki lub przeniesienia w ciągu 180 dni.

Źródło:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) – art. 21, art. 72

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) – art. 1 pkt 8

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186; zmieniony przez: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815, poz. 2166 i poz. 2170 oraz z 2020 r. poz. 148)


Aktualizacja 24 czerwca 2020 r.

Wygląda na to, że ustawodawca dostrzegł jeden z błędów, które opisałam wyżej w pierwszej części tego materiału Prawo budowlane od 18 kwietnia 2020 r. i poprawił ust. 5i w art. 30 (szkoda, że tylko jeden z błędów i to w zasadzie mało istotny). Oprócz tego w tej samej nowelizacji usunął jeden z przepisów wprowadzonych 18 kwietnia. Co się zmieniło?

24 czerwca 2020 r. w prawie budowlanym wprowadzono następujące zmiany:

  • w art. 30 uchylono ust. 5h – czyli przepis ten obowiązywał niespełna dwa miesiące;
  • w art. 30 zmieniono ust. 5i – poprawiono kolejność przepisów, do których odwołuje się ten ustęp. Teraz mamy już jasne odwołanie do ust. 5f i 5g w art. 30 (bez ust. 5h, bo został uchylony). Przepis ten teraz brzmi:

„Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej”.

Art. 30 ust. 5i – prawo budowlane od 24 czerwca 2020 r.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone przez Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) – art. 33.


Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booka „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Wersja do posłuchania. Jeśli lubisz taką formę, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube.


Jeśli uważasz ten materiał za przydatny, to proszę, udostępnij go. Gdy użyjesz poniższych przycisków, zajmie Ci to tylko chwilę, a dzięki temu Twoi znajomi też skorzystają.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać ludziom gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Zobacz e-book Jak zlokalizować budynek (i inne obiekty) na działce, wyd. 2 rozszerzone. Zamiast narzekać na przepisy, poznaj je tak, by nie dać się zagiąć. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.