Nowa-stara mapa do celów projektowych i kilka innych zmian w prawie budowlanym (od 31.07.2020)

with 1 komentarz
mapa zmiany lipiec

31 lipca wejdą w życie kolejne w tym roku zmiany w prawie budowlanym. Nie są one wielkie (w przeciwieństwie do tych, które czekają nas 19 września), ale istotne, bo dotyczą mapy do celów projektowych i kwestii, które od lat wzbudzają kontrowersje (czy mapa musi mieć klauzulę, czy można projekt zagospodarowania sporządzać na kopii mapy). Przyjrzyjmy się nowym przepisom.


Materiał dostępny również w wersji do słuchania – przewiń w dół lub obejrzyj na na YouTube.


Poznaj zmiany, jakie wprowadzono w prawie budowlanym 19 września 2020 r. i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booków „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku.

Nowe definicje – mapa do celów projektowych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Do art. 3 zawierającego wyjaśnienie niektórych pojęć wykorzystywanych w ustawie zostaną dodane dwie nowe definicje:

 • mapy do celów projektowych,
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Mapa do celów projektowych – to mapa do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782).

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowy przepis – obowiązki inwestora i kierownika budowy

W rozdziale 3 „Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego” zostanie dodany nowy przepis (art. 27a) wskazujący obowiązki inwestora i kierownika budowy związane z zapewnieniem wykonania czynności geodezyjnych podczas projektowania i budowy.

Wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii będzie zobowiązany zapewnić:

 • inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
 • kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.

Projekt zagospodarowania terenu na nowej starej mapie

Obecnie art. 34 ust. 3 pkt 1 prawa budowlanego wskazuje, że projekt budowlany powinien zawierać m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie. 31 lipca zostanie wskazane, że projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Przepis zostanie więc doprecyzowany przez określenie, że projekt zagospodarowania można sporządzać na kopii mapy i że ta kopia może być potwierdzana za zgodność z oryginałem przez projektanta.

Ale to nie wszystko.

Pojawi się również nowy przepis (art. 34b) wskazujący, że mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone:

 • klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

albo

 • oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Rozporządzenie

Art. 43 ust. 4 wskazujący, że minister określa w drodze rozporządzenia rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie zostanie uchylony.

Zakończenie budowy – załączniki

W art. 57 ust. 1 wskazującym dokumenty dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie zostanie lekko zmodyfikowany punkt 5. Do ww. dokumentów będziemy dołączać:

dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Stosowanie dotychczasowych przepisów

Przepisy dotychczasowe (czyli stare – niezmienione) będziemy stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca.

Przy czym przez wszczęcie sprawy należy rozumieć:

 • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia;
 • wniesienie zgłoszenia albo zawiadomienia;
 • wszczęcie postępowania z urzędu przez organ nadzoru budowlanego;
 • rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do ich rozpoczęcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych.

Natomiast przez zakończenie sprawy należy rozumieć:

 • wydanie prawomocnej decyzji lub postanowienia organu;
 • niewniesienie w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia albo zawiadomienia;
 • zakończenie wykonywania robót budowlanych – w przypadku gdy do przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienie o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.

Podstawa prawna

Powyższe zmiany wprowadza Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782) – art. 3.

Poznaj zmiany, jakie wprowadzono w prawie budowlanym 19 września 2020 r. i dowiedz się, kiedy stosować nowe, a kiedy stare przepisy.

Jeśli nie chcesz tracić czasu i nerwów na szukanie i analizowanie nowych przepisów, zajrzyj do e-booków „Nowelizacja prawa budowlanego 2020”. Drugiego takiego opracowania prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku.

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Jedna odpowiedz

 1. Karol
  | Odpowiedz

  Warto wspomnieć, że wraz z uchyleniem rozporządzenia z 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie zniesiony został wymóg, żeby mapa obejmowała bufor 30 m wokół inwestycji. Teraz niezbędny zakres geodeta ma ustalać z projektantem. Nowe zasady reguluje rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, §30-§33. Inne zmiany to brak obowiązku wnoszenia linii z planów zagospodarowania i większy nacisk na konieczność ustalania granic działek.

Zostaw Komentarz

E-book przedstawiający nowe prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach jest już dostępny.

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.