Zmiany w prawie budowlanym 2021, czyli legislacyjny ekspres już pędzi

with 4 komentarze
zmiany w prawie budowlanym 2021

Gdy piszę ten tekst, jest 5 stycznia 2021 r. i dziś weszły w życie pierwsze w tym roku zmiany w prawie budowlanym. Nie są to niestety jedyne zmiany, jakie nas czekają w tej ustawie w 2021 r. Skąd o tym wiem?

[Artykuł aktualizowany]

To, co się dzieje w ostatnich latach nie tylko w prawie budowlanym, ale też w innych ustawach związanych z budownictwem, pozwala twierdzić (z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością), że w tym roku będziemy mieć co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście zmian w prawie budowlanym. Na ten moment wiadomo już o 5 zmianach, ale o tym w dalszej części tekstu.

Sprawdźmy najpierw, ile zmian wprowadzano w prawie budowlanym w ostatnich latach.

W 2018 roku prawo budowlane zostało zmienione 7 razy, do tego ogłoszono tekst jednolity, w 2019 roku tych zmian było 12 i też ogłoszono tekst jednolity, w 2020 roku tę ustawę zmieniono 6 razy i też ogłoszono tekst jednolity. W 2020 roku wprowadzono dużą nowelizację w prawie budowlanym i znacznie zmieniono wiele przepisów. W dodatku w nowych przepisach aż roi się od niedopowiedzeń i nieścisłości. Część z tych błędów naprawiła ustawa, która weszła w życie 5 stycznia 2021 roku. Tak – wiele z tych pierwszych styczniowych zmian odnosi się do stosunkowo nowych przepisów wprowadzonych we wrześniu 2020 roku.

Ile zmian w prawie budowlanym czeka nas w 2021 roku?

Na dzisiaj (5 stycznia 2021 roku) już wiadomo, że tych zmian będzie co najmniej pięć:

 • 1 lipca 2021 roku wchodzą zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320) – na razie jest ich niewiele, bo dotyczą tylko trzech przepisów: art. 12 ust. 4f, art. 30 ust. 6a, art. 62 ust. 1 pkt 3.
 • 5 stycznia, 19 stycznia, 4 lutego i 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone przez Ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

Jeśli chodzi o tę drugą ustawę, to ustawodawca chyba postanowił utrudnić życie wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, tak rozdrabniając zmiany i wprowadzając je w tylu różnych terminach.

Pierwsze z tych zmian – obowiązujące od 5 stycznia 2021 roku – w dużym stopniu odnoszą się do przepisów wprowadzonych bądź zmienionych przez dużą wrześniową nowelizację z 2020 roku. Jest to po prostu naprawienie niektórych błędów i nieścisłości z tej nowelizacji.

Jeśli chodzi o pozostałe zmiany, a zwłaszcza te, które zaczną obowiązywać dopiero w lipcu, to – jak pokazuje doświadczenie poprzednich nowelizacji – na ten moment szkoda czasu na poznawanie tych nowych przepisów, bo do lipca mogą zostać nawet kilka razy zmienione.

Opis zmian w prawie budowlanym wprowadzonych 5 i 19 stycznia oraz 4 lutego 2021 r. w dalszej części tekstu (pod grafikami).


Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.


Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone w styczniu 2021 r.

Niżej omawiam zmiany w prawie budowlanym, które zostały wprowadzone 5 i 19 stycznia przez Ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

W większości są to zmiany uregulowań wprowadzonych 19 września 2020 r. przez dużą nowelizację i naprawienie niektórych błędów, które pojawiły się wtedy w prawie budowlanym. Pojawia się też kilka nowych rozwiązań.

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 5 stycznia 2021 r.

Art. 3 pkt 3a – definicja obiektu liniowego

BYŁO:

„obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane oraz kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego”

JEST:

„obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego”

ZMIENIŁO SIĘ:
Dodano do definicji, że kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a – przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę

BYŁO:

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych”

JEST:

„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
a) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych”

ZMIENIŁO SIĘ:
Dodano przecinek, dzięki czemu naprawiono ewidentny błąd w ustawie, który pojawił się w wyniku dużej nowelizacji, która weszła w życie 19 września 2020 r. Wtedy z pozwolenia na budowę i ze zgłoszenia była zwolniona przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych wszystkich budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Po zmianie nie jest zwolniona z pozwolenia na budowę i ze zgłoszenia przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych wszystkich budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, a także budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Art. 29 ust. 8 – budowa i przebudowa masztów antenowych będących tymczasowymi obiektami wymagającymi zgłoszenia

BYŁO:

„Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne”.

JEST:

„Przepisów ust. 6 i 7 nie stosuje się do przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 7, polegających na budowie i przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875)”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Dodano odwołanie do ust. 1 pkt 7 zapewne z zamiarem doprecyzowania, że zwolnienie zawarte w art. 29 ust. 8 dotyczy wyłącznie tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. Niestety zmiana wprowadziła jeszcze więcej chaosu. Literalna wykładnia zmienionego przepisu prowadzi do absurdalnego wniosku, że budowa może być przebudową.

Art. 30 ust. 5f – zmiany redakcyjne naprawiające błędne odwołanie do przepisów

BYŁO:

„Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 5, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1”.

JEST:

„Do wykonywania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie przenośnych wolno stojących masztów antenowych w przypadku, gdy inwestorem jest podmiot, o którym mowa w art. 29 ust. 8, można przystąpić w terminie 3 dni roboczych następujących po dniu doręczenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1b”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Naprawiono błąd w przepisie. Przed zmianą przepis odwoływał się do:
– inwestora z art. 29 ust. 5, a wtym ustępie nie było mowy o żadnym inwestorze,
– art. 30 ust. 1 – a takiego przepisu nie było, bo został uchylony.
Po zmianach przepis odwołuje się do inwestora wskazanego w art. 29 ust. 8, czyli do inwestora będącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym lub podmiotem, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).

Art. 30 ust. 5i – zwolnienie masztów antenowych wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000 z pozwolenia na budowę, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej

BYŁO:

„Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej”.

JEST:

„Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 8 stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Naprawiono błąd w ustawie. Przed zmianą z przepisów wynikało, że inwestor zamiast dokonania zgłoszenia może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie jedynie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. Teraz inwestor zawsze może wystapić o pozwolenie zamiast dokonywać zgłoszenia, czyli przywrócono w tym zakresie stan prawny, który obowiązywał przed 18 kwietnia 2020 r.
W wyniku zmiany art. 30 ust. 5i ze zwolnień zawartych w art. 29 ust. 8 można korzystać wyłącznie podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Art. 40 ust. 2 i 4 – stosowanie przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę

Art 40 ust. 2:

BYŁO:

„Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4”.

JEST:

„Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4”.

Art. 40 ust 4:

BYŁO:

„Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio”.

JEST:

„Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1, 1a i 3 stosuje się odpowiednio”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Naprawiono błąd w ustawie wprowadzony przez dużą nowelizację. Dodano odniesienie do ust. 1a, który wprowadziła duża nowelizacja.

Art. 41 ust. 4 – obowiązek zawiadomienia nadzoru o rozpoczęciu budowy domu jednorodzinnego realizowanego na zgłoszenie

BYŁO:

„Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2–4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d”.

JEST:

„Inwestor jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanie zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub dokonanie zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Inwestor budujący dom jednorodzinny na zgłoszenie musi zawiadomić organ nadzoru budowlanego o rozpoczęciu budowy.

Art. 45a ust. 3 i 3a – zmiana obowiązku kierownika budowy w zakresie potwierdzania, że otrzymał projekt budowlany

BYŁO:

„3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych”.

JEST:

„3. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa.
3a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:
1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3) obiektów liniowych”.

ZMIENIŁO SIĘ:
W przypadku budowy obiektów liniowych kierownik budowy musi potwierdzić wpisem w dzienniku budowy, że otrzymał od inwestora zatwierdzony projekt budowlany z projektem technicznym.

Art. 45a ust. 5-7 – możliwość składania w wersji elektronicznej wniosku o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust. 1

BYŁO:
Nie było tych przepisów. Są to całkiem nowe uregulowania.

JEST:

„5. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

7. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Umożliwiono składanie w wersji elektronicznej wniosku o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust. 1 określających obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy.

Art. 59i ust. 1 – dostosowanie przepisu do pozostałych uregulowań

BYŁO:

„W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55 organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych”.

JEST:

„W przypadku stwierdzenia użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i art. 55 organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub właściciela, że obiekt budowlany nie może być użytkowany bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Naprawienie błędu i dostosowanie nazewnictwa użytego w pozostałych przepisach (w art. 54 jest mowa o zawiadomieniu o zakończeniu budowy).

Zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie 19 stycznia 2021 r.

Art. 30 ust. 3a – uzgodnienie projektu zagospodarowania lub jego kopia dołączane do projektu zagospodarowania

BYŁO:
Nie było przepisu.

JEST:

„Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, albo jego kopię, dołącza się do projektu zagospodarowania działki lub terenu”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Przyjrzyjmy się najpierw art. 30 ust. 3, do którego odwołuje się nowy ust. 3a:
„Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”.

Z art. 30 ust. 3 wynika, że w przypadku niektórych inwestycji projekt zagospodarowania dołączany do zgłoszenia należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej. Z kolei z nowego art. 30 ust. 3a – że uzgodnienie projektu zagospodarowania albo jego kopię należy dołączyć do projektu zagospodarowania.

Art. 30 ust. 4a – kopia dokumentów przy zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej

BYŁO:

„W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych”.

JEST:

„W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię;
2) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, albo jego kopię”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Umożliwiono składanie kopii audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i uzasadnienia zarządcy drogi. wymaganych do zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 4 lutego 2021 r.

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od 4 lutego 2021 r. wprowadziła Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. W większości są to zmiany dotyczące elektronizacji procesu budowlanego – wprowadzające uregulowania umożliwiające składanie niektórych wniosków w formie elektronicznej.

Art. 30 ust. 2a pkt 3 – kopie dokumentów do zgłoszenia

BYŁO:

„Do zgłoszenia należy dołączyć:
(…)
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
(…)”

JEST:

„Do zgłoszenia należy dołączyć:
(…)
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;
(…)”

ZMIENIŁO SIĘ:
Wskazano wyraźnie, że do zgłoszenia można dołączać kopie dokumentów.


Art. 30 ust. 4d-4f – zgłoszenie w formie elektronicznej

BYŁO:
Nie było tych przepisów.

JEST:

„4d. Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4f.
4e. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
4f. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4d, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.”

ZMIENIŁO SIĘ:
Umożliwiono składanie zgłoszenia w formie elektronicznej.

Art. 30b, art. 33 ust. 4-5 –rozbiórka wymagająca pozwolenia

BYŁO:
Art. 33 ust. 4 i 5:

„4. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–4, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej przechowywane przez inwestora”.

JEST:

„Art. 30b. 1. Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

2. Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wydaje na wniosek organ administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:
1) zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów – nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) projekt rozbiórki lub jego kopię – w zależności od potrzeb.

4. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 6.

5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

6. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-nie podmiotowej obsługującego go urzędu”.

Art. 33 ust. 4 i 5:

4. uchylony

5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o których mowa w ust. 2–3, zawierające informacje niejawne mogą być za zgodą organu administracji architektoniczno-budowlanej przechowywane przez inwestora.

ZMIENIŁO SIĘ:
Kwestie związane z pozwoleniem na rozbiórkę obiektu zostały uregulowane w nowym przepisie – art. 30b. Oprócz tego, co ciekawe, dopuszczono możliwość dołączania do wniosku kopii projektu. Ponadto wprowadzono możliwość składania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w formie elektronicznej.

Art. 31, 31a – rozbiórka niewymagająca pozwolenia, zgłoszenie rozbiórki

BYŁO:

„Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
1) budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;
3) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 33 ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego”.

JEST:

„Art. 31. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.
1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:
1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;
2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.
1b. Przepisów ust. 1 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych:
1) wpisanych do rejestru zabytków lub
2) objętych ochroną konserwatorską.
1c. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
1d. Zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1f.
1e. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia rozbiórki, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
1f. Formularz zgłoszenia rozbiórki, o której mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

2. W zgłoszeniu rozbiórki, o której mowa w ust. 1, należy określić zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki. Przepisy art. 30 ust. 5, 5aa, 5c, 5d i 6a oraz art. 30b ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
2a. uchylony

3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
1) może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
2) wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

5. uchylony”

„Art. 31a. 1. Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub przed dokonaniem zgłoszenia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

2. Rozpoczęcie robót, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę lub dokonania zgłoszenia”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Z pozwolenia i zgłoszenia była zwolniona rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegały ochronie jako zabytki. Teraz nie ma takiego wymogu, to znaczy nawet, jeśli te obiekty i urządzenia podlegają ochronie jako zabytki – ich rozbiórka jest zwolniona z pozwolenia i zgłoszenia. Pojawia się pytanie, czy to celowe działanie, czy kolejny błąd ustawodawcy. Zwłaszcza, że w nowym ust. 1b mowa jest o obiektach i urządzeniach budowlanych, a w przepisach do których odwołuje się ten ust. 1b (czyli w ust. 1 i ust. 1a pkt 2) – mowa jest wyłącznie o obiektach budowlanych (budynkach i budowlach), nie ma w nich urządzeń budowlanych.
Umożliwiono składanie zgłoszenia rozbiórki w postaci elektronicznej.
Pozostałe zmiany to zmiany redakcyjne nie wprowadzające nowych uregulowań.

Art. 39 ust. 2 – decyzja o pozwoleniu zamiast pozwolenia

BYŁO:

„Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków”.

JEST:

„Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydana po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków”.

ZMIENIŁO SIĘ:
W przepisie zmieniono „pozwolenie” na „decyzja o pozwoleniu”.

Art. 40 ust. 1, 5-7 – przeniesienie pozwolenia lub zgłoszenia

BYŁO:

„1. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy:
1) oświadczenie:
a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana”.

JEST:

„1. Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy:
1) oświadczenie:
a) o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2) zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody.
(…)

5. Wniosek o przeniesienie:
1) decyzji o pozwoleniu na budowę,
2) decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4,
3) praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
– składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 7.

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosków, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.

7. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Jeśli chodzi o wniosek dotyczący przeniesienia pozwolenia lub zgłoszenia to umożliwiono:
– dołączanie do wniosku kopii zgody dotychczasowego inwestora,
– składanie wniosku w formie elektronicznej.

Art. 41 ust. 4a, 4b-4d – zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

BYŁO:

„4a. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony
– oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
2) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem za-gospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami do-tyczącymi zamierzenia budowlanego”.

JEST:

„4a. Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor dołącza:
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli został on ustanowiony
– oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
2) oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
4b. Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 4d.
4c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
4d. Formularz zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Umożliwiono składanie w postaci elektronicznej zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych i dołączanie do niego kopii oświadczenia o sporządzeniu projektu technicznego.

Art. 42 ust. 1 pkt 2 – kierownik budowy przy rozbiórce objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę

BYŁO:

„Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
(…) 2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4; (…)”.

JEST:

„Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany:
(…) 2) ustanowić kierownika budowy w przypadku:
a) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę,
b) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e,
c) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,
ca) rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę,
d) robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
e) robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4; (…)”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Wprowadzono obowiązek ustanowienia kierownika budowy w przypadku rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę.

Art. 47 ust. 2a-2c – wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

BYŁO:
Nie było tych przepisów.

JEST:

„2a. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 2c.
2b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozu-mieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
2c. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2a, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Umożliwiono składanie w postaci elektronicznej wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Art. 71 ust. 2, 2b-2d – zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

BYŁO:

„2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

JEST:

„2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopię takiej ekspertyzy;
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii”.
„2b. Zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 2d.
2c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
2d. Formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2b, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”.

ZMIENIŁO SIĘ:
Umożliwiono składanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w formie elektronicznej oraz dołączanie do zgłoszenia kopii niektórych dokumentów.

Art. 93 pkt. 3 – zmiana redakcyjna dostosowująca przepis do innych uregulowań

BYŁO:

Kto:
„(…) 3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2,
(…)
podlega karze grzywny.”

JEST:

Kto:
„(…) 3) dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 30b ust. 1 lub art. 31 ust. 1,
(…)
podlega karze grzywny.”

ZMIENIŁO SIĘ:
Zmiana redakcyjna dostosowująca odwołanie wskazane w przepisie do nowych przepisów.

Źródło:

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11)

Zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 18 lutego 2021 r.


Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:


Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

4 Odpowiedzi

 1. Adrian
  | Odpowiedz

  Cudownie Pani Magdaleno, że zawsze świeża dawka informacji… Myślałem, że po wrześniowej rewolucji w PB już będzie spokój na jakiś czas w przepisach… Naiwny byłem ;)

  Pozdrawiam

  • Magda Myszura
   |

   Ja też tak myślałam Panie Adrianie.
   Również pozdrawiam :).

 2. Ania Z.
  | Odpowiedz

  Świetne podsumowanie! Na Pani newsletter czekam bardziej, niż ten z Izby ;)

Zostaw Komentarz

Jest już dostępne nowe szkolenie Co zrobić, by szybko uzyskać pozwolenie na budowę

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.