Kolejne absurdalne przepisy w prawie budowlanym

with Brak komentarzy

1 lipca wejdą w życie kolejne zmiany w prawie budowlanym, które zamiast uprościć przepisy i ułatwić ich stosowanie, znowu wprowadzą wątpliwości. Przyjrzyjmy się im.

Nowe przepisy w prawie budowlanym od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz.11) z dniem 1 lipca br. zmianie ulegnie m.in. art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

Nowe brzmienie otrzyma pkt 3 w ust. 3d art. 34 Prawa budowlanego – po nowelizacji tego przepisu do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego trzeba będzie dołączać „oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej”. Obecnie takie oświadczenie oprócz projektanta składa również projektant sprawdzający.

Art. 34 ust. 3d będzie brzmiał:

„Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu – w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej”.

Ponadto w wyniku nowelizacji w art. 34 Prawa budowlanego zostanie dodany ust. 3e o następującej treści:

„W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;
2) projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone jest oświadczenie”.

Jak teraz są interpretowane te przepisy prawa budowlanego

Zgodnie z dotychczasową praktyką, popartą zresztą orzecznictwem oraz stanowiskami organów administracji architektoniczno-budowlanej, projekt budowlany obejmujący roboty do projektowania których wymagane są uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach, jest sporządzany przez zespół projektantów, z których każdy załącza do projektu kopię uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Podobnie jest w przypadku projektantów sprawdzających.

Warto tutaj zaznaczyć, że w powstaniu tego, jak wydaje się już utrwalonego podejścia do pojęcia „projektant” rozumianego jako zespół projektantów różnych branż, nie przeszkadzały dotychczasowe nieprecyzyjne przepisy. Na przykład art. 20, w którym niezmiennie od wielu lat jest mowa o jednym projektancie i udziale w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności.

Jakie problemy spowoduje nowe brzmienie tych przepisów prawa budowlanego

Nowelizacja art. 34 Prawa budowlanego, która wejdzie w życie 1 lipca br., budzi wiele poważnych trudności interpretacyjnych. Ustawodawca w dodanym ust. 3e wyraźnie wskazuje, że status projektanta może mieć tylko jedna osoba. Pozostali członkowie zespołu projektowego będą określani osobami biorącymi udział w opracowaniu projektu.

I tu jest widoczna pierwsza niespójność i niekonsekwencja ustawodawcy – co z projektantem sprawdzającym?

Brak rozróżnienia w tym zakresie na projektanta sprawdzającego i na osoby biorące udział w sprawdzaniu projektu można interpretować na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że tak jak dotychczas będzie funkcjonował zespół projektantów sprawdzających (choć nie będzie już zespołu projektantów!). Drugi – absurdalny – że projektant sprawdzający musi mieć uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach, które występują w projekcie. Przyjmując za prawidłowe rozwiązanie pierwsze, bardziej racjonalne, choć jednocześnie będące przykładem braku konsekwencji ze strony ustawodawcy, pojawia się kolejna wątpliwość.

Dlaczego do projektu należy załączyć kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego projektantów sprawdzających, a obowiązek ten nie dotyczy osób biorących udział w opracowaniu projektu (czyli tak naprawdę projektantów)?

Jednak największe zastrzeżenia i wątpliwości budzi to, że od 1 lipca br. dołączane do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej będzie składane tylko przez jedną osobę, czyli projektanta. Pozostali członkowie zespołu projektowego, po nowelizacji określani osobami biorącymi udział w opracowaniu projektu, będą jedynie wskazywani w tym oświadczeniu. W związku z tym pojawia się pytanie na jakiej podstawie jeden z projektantów, najczęściej osoba mająca uprawnienia budowlane tylko w jednej specjalności, ma poświadczyć, że cały projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych to samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli działalności związane z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, czyli posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, wydaną przez organ samorządu zawodowego. W związku z tym osoba, która nie posiada uprawnień budowlanych w określonej specjalności, nie może projektować ani sprawdzać projektu w danej branży. Tym samym nie może również potwierdzić, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie wykraczającym poza jej uprawnienia.

Niekonsekwencja ustawodawcy jest również widoczna przy zestawieniu ww. przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br., z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1609). Na przykład zgodnie z §10 rozporządzenia na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę projektu zawierającą m.in. imię i nazwisko projektanta, numer posiadanych uprawnień budowlanych, datę sporządzenia rysunku i podpis projektanta. Wynika z tego, że osoby biorące udział w opracowaniu projektu nie muszą podpisywać rysunków, a musi to zrobić (we wszystkich branżach i niezależnie od posiadanych uprawnień) projektant – kolejny absurd.

Powyższe wątpliwości wysłaliśmy w pismach skierowanych do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Zadaliśmy im następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie projektant, czyli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jedna osoba z zespołu projektowego, ma potwierdzić, że cały projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, niezależnie od tego, czy jest ona autorem wszystkich części projektu i czy posiada uprawnienia budowlane wymagane do ich sporządzenia?
  2. Dlaczego zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1609) na wszystkich rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego musi podpisywać się projektant, czyli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jedna osoba z zespołu projektowego, niezależnie od tego, czy jest ona autorem tego rysunku i czy posiada uprawnienia budowlane wymagane do jego sporządzenia?
  3. Dlaczego obowiązek dołączania do poszczególnych elementów projektu budowlanego kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego dotyczy wyłącznie projektanta, czyli zgodnie ze znowelizowanymi przepisami jednej osoby z zespołu projektowego, a nie dotyczy pozostałych osób biorących udział w opracowaniu projektu? Na jakiej podstawie organ administracji architektoniczno-budowlanej ma sprawdzić, czy osoby te posiadają wymagane uprawnienia?

Jeśli otrzymamy odpowiedź, to oczywiście napiszemy o tym na blogu. Nie liczymy jednak na zbyt wiele ;).

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

Zostaw Komentarz

Jest już dostępne nowe szkolenie Co zrobić, by szybko uzyskać pozwolenie na budowę

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.