Zmiany w oświadczeniu projektanta o zgodności projektu z przepisami (i nie tylko) – 1 przepis 2 interpretacje

with 2 komentarze

1lipca 2021 r. kolejny raz w tym roku zmieni się prawo budowlane. Nie dość, że zmiany dotyczą stosunkowo nowych przepisów, bo wprowadzonych 19 września 2020 r., to jeszcze wprowadzają dodatkowe wątpliwości. Chodzi o zmiany w oświadczeniu projektanta o zgodności projektu z przepisami, które pociągają za sobą zmiany w dokumentach (uprawnieniach i zaświadczeniu z izby) dołączanych do projektu.

oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami

Mowa o art. 34 ust. 3d prawa budowlanego, zgodnie z którym do projektów zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicznego dołącza się:
– kopię decyzji o nadaniu uprawnień,
– kopię zaświadczenie o przynależności do izby,
– oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Decyzję, zaświadczenie i oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami wymienione wyżej będę dla uproszczenia nazywać dalej „dokumentami”.

Powyższe dokumenty dołącza do projektu każdy z projektantów i sprawdzających. Od 1 lipca, po wejściu w życie nowych przepisów, nie będzie to już takie oczywiste.

Zanim przejdę do nowych przepisów, kilka słów wyjaśnienia: mowa tu o dokumentach dołączanych do nowego projektu budowlanego. Jeśli sporządzasz jeszcze projekty według starych przepisów (obowiązujących przed dużą wrześniową nowelizacją z 2020 r.), to ten przepis Cię nie dotyczy. Ale warto już zacząć robić projekty według nowych zasad, bo na składanie ich po staremu nie zostało wiele czasu.

Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami – nowe brzmienie art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego

Art. 34 ust. 3d będzie brzmiał:

„Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
oraz projektu technicznego dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu – w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej”.

Zmieniło się to, że z punktu 3 usunięto projektanta sprawdzającego.

W art. 34 zostanie dodany nowy przepis (ust. 3e), który będzie brzmiał:

„W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;
2) projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone jest oświadczenie”.

Czy po zmianach oświadczenie o zgodności projektu z przepisami, uprawnienia i zaświadczenie z izby będzie składał tylko jeden „główny” projektant?

Skoro w oświadczeniu projektanta o zgodności projektu z przepisami mają zostać wymienieni pozostali projektanci („osoby biorące udział w opracowaniu projektu”), to wydaje się, że od 1 lipca oświadczenie to będzie składał tylko jeden projektant.

Pisałam o tym w artykule „Kolejne absurdalne przepisy w prawie budowlanym” i to stanowisko zostało potwierdzone przez Główny Urząd Nadzory Budowlanego w piśmie będącym odpowiedzią na nasze pytania.

Który z projektantów będzie składał oświadczenie o zgodności projektu z przepisami? Tego ustawa nie precyzuje, ale chodzi zapewne o tzw. głównego projektanta, czyli tego, który składa w jedną całość poszczególne projekty. W przypadku obiektów kubaturowych będzie to zazwyczaj architekt (choć nie musi tak być).

Co więcej: taka zmiana przepisu sprawia, że ustawa wyraźnie rozróżnia „głównego projektanta” (w domyśle – bo tak go nie nazywa) i „osoby opracowujące poszczególne części projektu”. W związku z tym, gdy pójdziemy tym tokiem rozumowania, to okazuje się, że również pozostałe dokumenty – uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do izby – będą dotyczyć tylko jednego tego „głównego” projektanta. Nie będzie trzeba dołączać uprawnień ani zaświadczenia z izby dla projektantów pozostałych branż. Niestety do tej kwestii GUNB już się nie odniósł, chociaż poruszaliśmy ją we wspomnianym piśmie.

Przyjrzyjmy się takiemu przykładowi: mamy projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W opracowaniu takiego projektu biorą udział różni projektanci: architekt, konstruktor, projektant instalacji sanitarnych, elektryk. Załóżmy, że „głównym” projektantem jest architekt. Czyli do projektu zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicznego dołączamy uprawnienia, izbę i oświadczenie wyłącznie architekta. Komplet tych samych dokumentów dołączamy do każdego z trzech projektów. Różnica będzie tylko w oświadczeniu projektanta o zgodności projektu z przepisami, w którym będą wskazane inne osoby opracowujące poszczególne projekty.

Ważne jest jeszcze to, że w tym przypadku organ nie będzie weryfikował posiadania uprawnień ani przynależności do izby pozostałych projektantów. Czy zatem zobowiązany do tego będzie „główny” projektant, który zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1a ma zapewnić udział w opracowaniu projektu osób z odpowiednimi uprawnieniami?

Trochę to dziwne, prawda? Czy wszystkie organy tak będą ten przepis interpretować? Wątpię.

Jeśli założymy, że to rozwiązanie jest prawidłowe (co nie jest takie oczywiste, o czym piszę dalej), to musimy pamiętać, że to, że pozostali projektanci nie będą składać oświadczenia, nie zwalnia ich z odpowiedzialności za projekt i z konieczności sporządzenia go zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 5 i 93 prawa budowlanego).

A może jednak oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami, uprawnienia i zaświadczenie z izby powinni złożyć wszyscy projektanci?

Dlaczego teraz myślę, że powyższe rozumienie przepisu niekoniecznie musi być prawidłowe?

Zauważmy, że dokumenty dołączamy do projektu zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego, technicznego. Nie dołączamy ich do projektu budowlanego, tylko do każdego z projektów z osobna.

Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z przepisami dotyczy każdego z projektów z osobna. Składamy trzy oświadczenia, każde dotyczące innego projektu (zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego, technicznego). Nie jest to oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z przepisami.

Natomiast w art. 20 ust. 1 pkt 1a, który określa obowiązki projektanta, wskazano, że projektant ma zapewnić udział w opracowaniu projektu budowlanego osób z odpowiednimi uprawnieniami. Jest tu mowa o projekcie budowlanym.

Czyli możemy przyjąć interpretację taką, jaka obowiązywała przed nowelizacją z września 2020 r. To, że w art. 20 jest mowa wyłącznie o jednym projektancie, wcale nie oznacza, że przepis ten dotyczy tylko jednego „głównego” projektanta. Dotyczy on wszystkich projektantów. W związku z tym możemy założyć, że za opracowanie poszczególnych projektów (zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego, technicznego) będą odpowiedzialni różni projektanci. I każdy z nich złoży oświadczenie o zgodności projektu z przepisami w „swoim” projekcie.

Za taką interpretacją przemawiają też przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokładniej:

– § 7 ust. 2 pkt 3, który wskazuje, że na stronie tytułowej zamieszcza się dane osoby opracowującej daną część projektu budowlanego – czyli każdą z części projektu budowlanego opracowuje inny projektant, w związku z tym dokumenty (oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby) w każdej z tych części dotyczą innego projektanta;

– § 8 ust. 1, w którym jest mowa o tym, że „w przypadku opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza się dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych projektów” – tu wyraźnie widać, że ustawodawca założył, że oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie z izby będą składane przez różnych projektantów, czyli będą musiały być składane przez wszystkich projektantów, a nie tylko przez jednego „głównego”;

– § 10, który wskazuje, że na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę zawierającą m.in. imię i nazwisko projektanta – gdybyśmy założyli, że chodzi tu o jednego „głównego” projektanta, to doszlibyśmy do takich absurdów, że np. architekt podpisywałby rysunki instalacji – to, że to jest bez sensu, potwierdził GUNB, w piśmie, które nam wysłał.

Muszę jeszcze wspomnieć, że trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Mimo że ma ono wejść w życie 1 lipca, czyli za 2 tygodnie, nie zostało jeszcze opublikowane. W projekcie rozporządzenia z 28 kwietnia 2021 r. nie planowano zmieniać przepisów, na które powołałam się wyżej (z wyjątkiem § 7, ale sens pozostanie ten sam).

Podsumowanie

W podsumowaniu chyba nie ma, o czym pisać. Znowu kolejna nowelizacja wprowadza chaos i zamieszanie i coś, co przed nowelizacją było jasne i nie powodowało problemów (choćby dlatego, że orzecznictwo było już ukształtowane) po nowelizacji znowu spowoduje sporo problemów, bo pewnie każdy będzie te przepisy interpretował po swojemu.

A Ty co myślisz? Która interpretacja jest Ci bliższa? A może masz jeszcze jakieś zupełnie inne zdanie?

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

2 Odpowiedzi

 1. Kamil
  | Odpowiedz

  Owszem, budzi kontrowersje nowy zapis, kto będzie składał oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast wydaje mi się, że to szkolenie, które odbyło się dla organów aab trochę rozwiewa te wątpliwości: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/obejrzyj-nowy-film-szkoleniowy-dla-organow-z-cyfryzacji-procesu-inwestycyjno-budowlanego (od min. 10:40). I wydaje mi się, że tak powinniśmy podchodzić do sprawy.
  Co do sprawdzania czy weryfikacji przez organ uprawnień projektantów uczestniczących w opracowywaniu projektu budowlanego, to wydaje mi się, że nadal ten obowiązek będzie ciążył na organie, a wynika to z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. d prawa budowlanego, i wydaje mi się nietrafionym stwierdzenie, że będzie za to brał odpowiedzialność „główny” projektant. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że brak podpisu czy brak złożenia przez „branżystów” oświadczenia, nie zwalnia ich z opracowania projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ponieważ rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego wyraźnie stanowi, że na stronie tytułowej każdego elementu projektu budowlanego, każdy z opracowywujących element projektu budowlanego ma złożyć podpis na stronie tytułowej, czyli niejako odpowiada za sporządzenie projektu i bierze odpowiedzialność na rozwiązania w nim zawarte.

  • Magda Myszura
   |

   Przepraszam, że dopiero dziś odpisuję, ale komentarz trafił do folderu ze spamem i przeoczyłam go wcześniej.
   Widziałam to szkolenie. Moim zdaniem dosyć istotne są tutaj słowa prowadzącego szkolenie „wydaje się” ;). Szkoda tylko, że szkolenie GUNB nie stanowi wykładni prawa i organy wcale nie muszą stosować przepisów w ten sposób, w jaki wskazuje GUNB. Szkoda też, że GUNB nie odniósł się do innych problemów, na które wskazywaliśmy w piśmie, które mu przesłaliśmy i które dotyczyły m.in. dołączania uprawnień pozostałych projektantów. Bo organ nie jest w stanie sprawdzić, czy projektant ma odpowiednie uprawnienia, jeśli nie otrzyma decyzji o nadaniu tych uprawnień, w której jest wpisane, do czego uprawniają. Chodzi tu przede wszystkim o starsze uprawnienia, bo tylko te obecne nie budzą wątpliwości co do zakresu (z nazwy specjalności i rodzaju uprawnień można wywnioskować, do czego uprawniają).

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.