Kiedy stary projekt budowlany po 19 września 2021 r.

with 2 komentarze

Po 20 września 2021 r. z wnioskiem o pozwolenie na budowę musimy składać projekty wykonane według nowych zasad wprowadzonych przez dużą nowelizację 19 września 2020 r. Jednak w pewnych sytuacjach nadal musimy sporządzać stary projekt budowlany. Kiedy? – tego dowiesz się z tekstu.

kiedy stary projekt budowlany po 19 września 2021 r.

19 września 2020 r. weszła w życie duża nowelizacja całkowicie zmieniająca formę projektu budowlanego. Jednak zgodnie z przepisami przejściowymi projekty wykonane według dotychczasowych zasad mogły być składane z wnioskiem przez rok od wejścia w życie zmian, czyli do 20 września 2021 r. (19 to niedziela, więc termin przedłużył się do 20).

/Dalej, gdy używam sformułowań „stary projekt”, „projekt wykonany po staremu” lub „stare przepisy” to mam na myśli uregulowania obowiązujące przed 19 września 2020 r., a gdy używam „nowy projekt”, „projekt wykonany po nowemu” lub „nowe przepisy” to mam na myśli uregulowania wprowadzone przez dużą nowelizację 19 września 2020 r. i obowiązujące od tego dnia./

Do 20 września 2021 r. z wnioskiem o pozwolenie na budowę i ze zgłoszeniem można składać projekt wykonany według nowych lub starych przepisów. Od 21 września 2021 r. wszystkie projekty składane z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub ze zgłoszeniem muszą być wykonane według nowych zasad.

Jest jednak kilka sytuacji, kiedy nadal (nawet po 20 września 2021 r.) musimy wykonywać projekty według starych przepisów.

Kiedy stary projekt budowlany po 20 września 2021 r.

Stare przepisy prawa budowlanego stosujemy do zamierzeń budowlanych realizowanych na podstawie projektu budowlanego wykonanego po staremu w następujących przypadkach:

 1. do spraw wszczętych i niezakończonych przed 19 września 2020 r.,
 2. gdy inwestor skorzystał z przepisów przejściowych i w okresie między 19 września 2020 r. a 20 września 2021 r. złożył projekt wykonany po staremu,
 3. gdy przed 19 września 2020 r. wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia.

Jeżeli taki projekt budowlany wymaga uzgodnień na podstawie ustawy o drogach publicznych lub ustawy o ochronie przeciwpożarowej, uzgodnień dokonuje się na podstawie starych przepisów tych ustaw.

Mówiąc bardziej po ludzku i podając konkretne przykłady:

Jeśli występujemy o zmianę pozwolenia na budowę, a pozwolenie było wydane na podstawie starego projektu, to projekt składany z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę też wykonujemy po staremu (ale tu uwaga: kwalifikacji rodzaju odstąpienia dokonujemy według nowych przepisów).

Jeśli nadzór budowlany prowadzi postępowanie naprawcze, bo podczas budowy dokonano istotnego odstąpienia od projektu bez zmiany pozwolenia i nałoży na inwestora obowiązek wykonania projektu zamiennego, a pierwotny projekt był wykonany po staremu, to projekt zamienny też wykonujemy po staremu.

Podstawa prawna:

Art. 25-27 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i 782):

Art. 25. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 26. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym

Art. 27. 1. Do zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 25 i art. 26,
2) dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
– przepisy ustaw zmienianych w art. 1–4, art. 6 oraz art. 8–24 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
2. Jeżeli projekt budowlany, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia na podstawie przepisów ustaw zmienianych w art. 2 oraz w art. 3, uzgodnień tych należy dokonać na podstawie przepisów tych ustaw w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 28. Do spraw, o których mowa w art. 25–27:
1) stosuje się:
a) przepisy art. 36a ust. 5 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
b) przepisy art. 36a ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1;
2) nie stosuje się przepisów art. 36a ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1.

/Ustawą zmienianą w art. 1 jest prawo budowlane./

Zobacz poradniki i szkolenia, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Przestań tracić czas i nerwy na szukanie i analizowanie przepisów. Zdobądź pełną wiedzę i miej święty spokój.

Skąd termin 20 września

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 18 marca 2020 r. i zgodnie z jej art. 39 weszła w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia (z wyjątkiem kilku zmian w ustawie Prawo energetyczne). Natomiast zgodnie z art. 26 ww. ustawy cyt. „w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym”.

Naszym zdaniem termin, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. ustaw należy obliczyć w następujący sposób:

Terminy wejścia w życie aktów normatywnych są obliczane zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461). Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy termin wejścia w życie aktu normatywnego określony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. W związku z tym ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. (z wyjątkiem kilku zmian w ustawie Prawo energetyczne) weszła w życie 19 września 2020 r. (jej 6-miesięczny vacatio legis upłynął 18 września 2020 r.).

Art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. zawiera termin, który powinien być liczony zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 57 § 3 Kpa terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. W związku z tym termin 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy upływa 19 września 2021 r. Jednak ze względu na to, że jest to niedziela, to zgodnie z art. 57 § 4 Kpa termin ten upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, czyli w tym przypadku w poniedziałek 20 września 2021 r.

Jeśli masz dość szukania przepisów, analizowania ich i zastanawiania się, czy są obowiązujące, zajrzyj do naszych poradników i szkoleń, w których prostym językiem wyjaśniamy przepisy budowlane. Bardziej aktualnych opracowań prawdopodobnie nie znajdziesz na rynku:

Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

2 Odpowiedzi

 1. Antoni
  | Odpowiedz

  Z jakich przepisów wynika, że termin, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw przedłuży się do 20 września?

  • Magda Myszura
   |

   Dodałam tę informację do artykułu.

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.