BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO – POZWOLENIE NA BUDOWĘ CZY ZGŁOSZENIE

with 208 komentarzy

budowa budynku gospodarczegoPlanujesz budowę budynku gospodarczego? Sprawdź, jakie formalności powinieneś przeprowadzić w urzędzie. Kiedy potrzebne Ci będzie pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie.

 

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Jakie?

Jeśli chodzi o budynki gospodarcze to nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę:
 • parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;
 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich.
Budowa obiektów wymienionych wyżej w dwóch pierwszych punktach wymaga zgłoszenia właściwemu organowi (ten sam organ, który wydaje pozwolenia na budowę, czyli starostwo powiatowe bądź urząd miasta na prawach powiatu).

Co to jest budynek gospodarczy – definicja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budynek gospodarczy to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Budowa takich budynków, przy zachowaniu określonych ich parametrów wymienionych wyżej (m.in. powierzchnia zabudowy) nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia (z wyjątkiem obiektów w rodzinnych ogrodach działkowych).

Budowa budynku gospodarczego – zgłoszenie rozpoczęcia budowy – od czego zacząć:

1. jeżeli działka, na której zamierzasz wybudować budynek znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, musisz udać się do urzędu miasta lub gminy, by sprawdzić:
– czy działka jest „budowlana”, tzn. czy znajduje się w terenach, dla których dopuszczono możliwość zabudowy budynkiem gospodarczym,
– czy w planie określono parametry, które takie budynki winny spełniać (np. wysokość, kąt nachylenia połaci dachowej, rodzaj pokrycia dachu);
2. udać się do urzędu, gdzie będziesz zgłaszać budowę, by uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Twojego budynku – czy i ewentualnie jakie dokumenty będą potrzebne w Twoim konkretnym przypadku.
Prawo budowlane nie precyzuje dokładnie jakie dokumenty są wymagane w różnych przypadkach, tylko odsyła do odrębnych przepisów. Dlatego też w różnych urzędach wymagane mogą być różne dokumenty. Na przykład w przypadku budowy budynku związanego z produkcją rolną i uzupełniającego zabudowę zagrodową mogą być różne wymagania dot. udokumentowania tego faktu. Ponadto każdy przypadek jest inny i trudno przewidzieć różne sytuacje. Inaczej są też traktowane budynki sytuowane na obszarach znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków albo innych terenach chronionych np. Natura 2000 – wtedy może być potrzebne pozwolenie na budowę.
Poza tym często urzędy posiadają własne druki ułatwiające dokonanie zgłoszenia. Wtedy wystarczy wypełnić druk i dołączyć wymienione w nim załączniki. Należy podkreślić, że żadne druki (z wyjątkiem oświadczenia o posiadanym prawie do dsyponowania nieruchomością na cele budowlane) nie są określone przepisami, więc urząd nie może od Ciebie wymagać, żebyś zgłoszenia dokonał na jakimś konkretnym druku. Możesz wykorzystać wzór zgłoszenia przygotowany przez nas i zamieszczony w tekście „zgłoszenie – wzór”.

 

 

 

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego – co powinno zawierać?

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Reasumując w zgłoszeniu powinieneś:
 • podać miejscowość i numer działki (działek), na której budynek będzie się znajdował;
 • opisać budynek – wskazać z jakich materiałów będzie wybudowany, określić jego parametry – m.in. powierzchnia zabudowy (liczona po obrysie ścian zewnętrznych), wysokość, kąt nachylenia dachu; /Jeśli działka znajduje się w obszarze, dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym określono wskaźniki zabudowy konieczne może się okazać wskazanie w zgłoszeniu takich parametrów jak powierzchnia zabudowy pozostałych budynków na działce, powierzchnia terenów utwardzonych i zielonych działki, powierzchnia samej działki./
 • określić termin rozpoczęcia prac;
 • dołączyć rysunki/szkice budynku (rzut, elewacje), a także rysunek pokazujący usytuowanie budynku na działce. Ten ostatni warto zrobić na kopii mapy ewidencyjnej lub zasadniczej (do uzyskania w wydziale geodezji). Rysunki powinny zawierać wymiary budynku, jego odległość od granic działki i innych charakterystycznych obiektów (np. innych budynków na naszej działce i działkach sąsiednich);
 • dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – złożone na wymaganym przepisami prawa druku (o oświadczeniu tym piszemy w osobnym poście);
 • dołączyć ewentualne pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
W innym naszym tekście znajdziesz przykładowe zgłoszenie, na którym możesz się wzorować i które możesz wykorzystać.

Kiedy dokonać zgłoszenia i rozpocząć roboty?

Zgłoszenia musisz dokonać co najmniej 30 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Do budowy budynku możesz przystąpić po 30 21 dniach, jeżeli urząd nie wniósł w tym terminie sprzeciwu bądź nie wezwał Cię do uzupełnienia zgłoszenia (uwaga: liczy się data nadania pisma na poczcie, dlatego trzeba poczekać dłużej niż te 21 dni) i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac.
Zastanawiasz się, czy po dokonaniu zgłoszenia musisz przeprowadzać jeszcze jakieś formalności? Czy geodeta musi wytyczyć budynek? Czy potrzebny jest kierownik budowy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w innym naszym tekście: „Zgłoszenie przyjęte – co dalej?”.

Odległość budynku gospodarczego od granicy działki

Wymagania dot. odległości budynków od granicy działki określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Najogólniej mówiąc powinieneś zachować co najmniej następujące odległości od granicy działki budowlanej:
 • 4 m – ściana z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
 • 3 m – ściana pełna bez okien i drzwi.
W niektórych przypadkach – przy spełnieniu określonych w rozporządzeniu wymagań, możliwe jest usytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy bądź bezpośrednio przy granicy. Jednak czy wtedy wystarczy zgłoszenie, czy potrzebne jest pozwolenie – zależy to od wielu czynników. Więcej na ten temat znajdziesz w podlinkowanym tekście.
Musisz również wiedzieć, że budynek gospodarczy, nie może być sytuowany ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. Od powyższego również istnieje odstępstwo, ale nie dotyczy ono zgłoszenia budowy.
W niektórych przypadkach – m.in. ze względu na wymagania przeciwpożarowe, może się okazać konieczne zachowanie większych odległości. Ze względu na złożoność problemu nie będziemy tutaj omawiać wszystkich przypadków. Więcej na ten temat w tekście o odległościach budynków od granic działki, od lasu, a także odległościach pomiędzy budynkami.

Aktualizacja:

Część informacji zawartych w tekście jest nieaktualna. Na zgłoszenie można budować budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, a od 1.01.2017 r. w ramach zabudowy zagrodowej – bez formalności.
Podąrzaj Magda Myszura:

Prostym językiem wyjaśniam przepisy budowlane. Przedzieram się przez zawiłości prawa budowlanego po to, by dawać Wam gotowe odpowiedzi na trudne pytania.

208 Odpowiedzi

 1. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Wszedzie pisze sie o odleglosci budynku gospodarczego od granicy z dzialka budowlana. A jaka odleglosc musi byc zachowana, jezeli nie graniczy z dzialka budowlana, tylko rolna, lesna itp ? Moj przyklad. Mam dzialke lesna 1000m2 ktora graniczy rowniez z podobna. Ja i sasiad mamy pozwolenie na postawienie budynku gospodarczego. Z racji drzew, lokalizacja mojego domku wypada blisko granicy z sasiadem. Kwestia 2m. Co przepisy mowia w tej materii. Dodam , ze sasiadowi jest bez znaczenia gdzie postawie domek.

  • MGM
   |

   Witam.

   Pisaliśmy na ten temat w poście: http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Tam znajdzie Pan/Pani odpowiedź na pytanie.

   Dodam, że przepisy określają odległość budynku od lasu, która powinna wynosić dla niewielkich budynków gospodarczych:
   – 12 m – gdy ściany lub przekrycie dachu budynku wykonane są z materiałów nierozprzestrzeniających ognia,
   – 16 m – gdy ściany lub przekrycie dachu są z materiałów rozprzestrzeniających ogień.

   A tak na marginesie – pisze Pan/Pani że ma pozwolenie na postawienie budynku (domniemywam że na budowę?) – należy w takim przypadku wybudować budynek zgodnie z pozwoleniem lub skontaktować się z projektantem, gdyż może się okazać, że zmiana lokalizacji budynku będzie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu, co pociągnie za sobą konieczność zmiany pozwolenia.

 2. Anonimowy
  | Odpowiedz

  No wszystko fajnie, ja chce wybudować budynek gospodarczy na swojej działce która jest maluteńka.Działka a właściwie grunt pod budynek ma szerokość 5-5,5 metra i taki szeroki ma być mój budynek.Reasumując 3 ściany tylna i boczne będą leżały NA granicy działki mojej z trzema innymi czy to wypali??

  • MGM
   |

   Witam,
   zbyt mało informacji, aby udzielić jednoznacznej odpowiedź na pytanie. Postaram się jednak dać kilka wskazówek.

   Po pierwsze – granica to nieskończenie cienka linia, więc lokalizacja ścian budynku "NA granicy" jak Pan/Pani pisze spowoduje, że ściany będą częściowo leżały na sąsiednich działkach – taka lokalizacja powoduje konieczność posiadania zgód właścicieli tych działek. Inna możliwość (bez konieczności uzyskiwania zgód) to lokalizacja ścian bezpośrednio przy granicy działki, bez naruszania tej granicy.
   Po drugie – jeżeli w ogóle uda się tak zlokalizować budynek to na pewno będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.
   Po trzecie – najistotniejszy jest fakt, czy sąsiednie działki są działkami budowlanymi. Proszę zapoznać się z tekstem:

   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html

   piszemy w nim w jakich przypadkach możliwa jest lokalizacja budynku przy granicy.

   Pozdrawiam.

 3. Witam. Chciałem postawić budynek gospodarczy w którym będzie toaleta i prysznic. Czy do takiej budowy potrzebuje projekt?

 4. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Mieszkam w bloku wielorodzinnym. Na sąsiedniej posesji znajduje się sklep przemysłowy. Jego właściciel postawił dobudówkę – łączy się on z obiektem murowanym (jest to konstrukcja drewniana, długość powyżej 5,5 m, wysokość 3 m). Budynek gospodarczy, czy też ,,dobudówka'' nie ma okien. W jego stronę skierowane są okna mojego budynku wielorodzinnego. Odległość pomiędzy blokiem a tym obiektem to około 3m. Czy taka inwestycja mogła powstać zgodnie z prawem?

  • MGM
   |

   Witam.
   Raczej rozbudowa nie jest legalna – chociażby ze względu na odległość pomiędzy budynkami. Chyba że inwestor otrzymał odstępstwo od warunków technicznych, ale gdyby toczyło się postępowanie o pozwolenie na budowę na pewno byłby Pan/Pani stroną w sprawie (jeśli jest Pan/Pani właścicielem / współwłaścicielem sąsiedniej działki).
   Organem właściwym do sprawdzenia legalności budowy jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, do którego może się Pan/Pani zwrócić pisemnie.
   Pozdrawiam.

 5. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Ja chciałbym wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, lub dwa wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 25 m2. działka jest budowlana i ma ponad 0.67h dodam, że na działce nie znajdują się żadne zabudowania. Co przepisy mówią o takich działkach? czy w ogóle można coś wybudować na działce jeśli jest "goła"?

  • MGM
   |

   Witam.
   Można budować na działce niezabudowanej – w przeciwnym razie pozostałaby niezabudowana na zawsze ;)
   Natomiast z budynkiem gospodarczym jest tak, że czasem niektóre urzędy powołując się na definicję budynku gospodarczego, w której wskazano "(…) służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej (…)" wymagają, aby działka była zabudowana budynkiem mieszkalnym. Według mnie jest to bezpodstawne i jest to błędna interpretacja przepisów. Może Pan zgłaszać budowę takiego budynku (czy budynków) i myślę, że nie powinno być problemu. Trzeba tylko sprawdzić wcześniej jakie są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli jest uchwalony.
   Przydatne informacje na temat budynków gospodarczych znajdzie Pan w naszych tekstach:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/search/label/budowa%20budynku%20gospodarczego
   Pozdrawiam.

 6. Anonimowy
  | Odpowiedz

  A co jeśli budynek gospodarczy(22m) postawiony legalnie na zgłoszenie będzie używany np do prowadzenia działalności gospodarczej. jakie są za to kary?

  • MGM
   |

   Witam.
   W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, przy legalizacji, kara to iloczyn: 5000 zł, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości obiektu. Tak więc wysokość kary zależy m.in. od kategorii obiektu budowlanego.
   Aby uniknąć kar należałoby wcześniej zgłosić zmianę sposobu użytkowania. Więcej na ten temat w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html
   Pozdrawiam.

 7. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, wybudowaliśmy dom na działce o pow.4000m2 (szer. działki 15,5m) a teraz chcemy wybudować budynek gospodarczy o pow. do 35m2. Czy możemy wybudować budynek w odl. 1,5m od granicy?

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak, na działkach o szerokości mniejszej niż 16 m, w zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się takie sytuowanie budynku (ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych).
   Jednak takie usytuowanie powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania (tylko jeśli ta sąsiednia działka jest działką budowlaną). Choć przepisy nie mówią tego wprost – raczej konieczne będzie pozwolenie na budowę (właśnie z powodu tego obszaru oddziaływania).
   Pozdrawiam.

 8. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Postawiłem budynek na zgłoszenie z płyt ogrodzeniowych. Wprojekcie (własne szkice) powierzchnia budynku była 24 m/kw, jednak ze względu na wymiary płyt i słupków budynek w zarysie zewnętrznym ma 27 m/kw. Czy grozi mi rozbiórka lub inna kara. Potrzebuje nanieść budynek na mapy. Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę budynku lub przeprowadzić jego legalizację. Legalizacja nie zawsze jest możliwa – trzeba spełnić kilka warunków i wnieść opłatę legalizacyjną. Jednak w przypadku takiego budynku opłata może przekroczyć jego wartość. Może Pan też rozebrać budynek i dokonać ponownego zgłoszenia.
   Pozdrawiam.

 9. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam .
  Chcę postawić budynek gospodarczy na działce rolnej niezabudowanej o powierzchni 15 m2 ,
  działka ma symbol "RP" w powiecie powiedzieli mi że muszę budować na pozwolenie a nie na zgłoszenie czy to prawda?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jak rozumiem – to nie działka ma powierzchnię 15 m2, tylko chce Pan/Pani budynek o takiej powierzchni? Nie wiem co oznacza symbol "RP" – każdy plan ma swoje oznaczenia. Budowa musi być zgodna z zapisami planu, i nie ma tu znaczenia czy to będzie pozwolenie czy zgłoszenie.
   Na zgłoszenie może Pan/Pani wybudować:
   1) obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
   a) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
   2) wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
   Nie wiem czemu powiedzieli, że konieczne będzie pozwolenie – może z powodu odległości budynku od granicy działki budowlanej? – więcej na ten temat w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 10. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam!
  chcialbym sie dowiedziec czy istnieje mozliwosc postawienia budynku gospodarczego do 35m na dzialce rolnej z tym ze odleglosc tego budynku bedzie znacznie mniejsza niz 100 metrow od lini brzegowej jeziora w sterfie ochronnej Natura 2000 Chce tez zaznaczyc ze posiadam tam w sumie 19 hektarow z czego wiekszosc to las i laki i budynek ten bylby wykorzystany na przechowywanie sprzetu i narzedzi potrzebnych do uprawy rolnej i lesnej. Moj dom znajduje sie w innym miejscu oddalonym o ok 2km ale w poblizu znajduja sie inne zabudowania jak domy mieszkalne i letniskowe.

  • MGM
   |

   Witam.
   Po pierwsze – co w Pana przypadku oznacza "działka rolna"? Jeżeli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – inwestycja musi być zgodna z tym planem. Jeżeli w planie nie dopuszczono możliwości zabudowy – to pozostaje starać się o zmianę planu.
   Po drugie – przedsięwzięcia wymagającego przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (a tak będzie prawdopodobnie w tym przypadku – skoro inwestycja leży w tym obszarze) wymagają pozwolenia na budowę.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam ,
   mam pytanie odnośnie budowy budynku gospodarczego poniżej linii brzegowej , działka jest Rolna i można tam postawić w/w obiekt ale czy mogę go usytuować mniej niż 100 m od jeziora , np.50 m ?

  • MGM
   |

   Witam.
   Wszystko zależy od tego jakie są zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacje na ten temat uzyska Pan/Pani w urzędzie gminy bądź miasta.
   Pozdrawiam.

  • Arkadiusz
   |

   Witam mam pytanie co najlepiej zgłosić aby móc zrobić poddasze A następnie zmienić sposób użytkowania .? Zgłaszalem już dwa razy pierwszym razem na rekreację indywidualną teraz na na gospodarczy i przyszedł list że gospodarczy jak najbardziej ale tylko parterowy czego bym nie chciał proszę o pomoc działka ma 3000m2 na której stoi dom jednorodzinnym

 11. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Nigdzie nie mogę znaleźć informacji dotyczącej wysokości na jakiej powinna znajdować się kalenica budynku gospodarczego. Czy sa jakieś ograniczenia w tej kwestii?

  • MGM
   |

   Witam.
   Informacji na ten temat należy szukać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
   Pozdrawiam.

  • Unknown
   |

   Witam

   a co, jak mpzp nie określa warunków budowy, budynków gospodarczych ? Czy w takim układzie obowiązuje przepis mówiący, że poza miastem może to być budynek 35 m2 i wysokość 5m? Pytam, dlatego, że mam działkę budowlaną i chciałbym na niej postawić budynek gospodarczy, wiadomo, że może mieć 35 m2 (poza miastem), ale pani kierownik referatu urbanistyki napisała mi, że mpzp tylko określa wysokość zabudowy jednorodzinnej która wynosi 9m dla tego terenu. natomiast stwierdziła: cyt: "W sytuacji gdy wystarczy Panu powierzchnia 35 m2 (wysokość nie jest ustalona ustawą prawo budowlane) może pan dokonać zgłoszenia w starostwie" I teraz pytanie: o co chodzi? Przecież przepisy mówią o dopuszczalnej wysokości 5m,no chyba, że w gminie w której mpzp nie określa warunków zabudowy budynku gospodarczego istnieje możliwość "podciągnięcia" wysokości budynku gosp. do wysokości budynku mieszkalnego wg. mpzp ? Co chyba raczej, nie bardzo, ponieważ byłby całkiem fajny budynek gospodarczy9m :)

  • MGM
   |

   Witam.
   Maksymalna wysokość 5m dotyczy budowy obiektów na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych i takie obiekty nie wymagają ani zgłoszenia ani pozwolenia. Z Pańskiego pytania wynika, że ma Pan działkę budowlaną pod zabudowę jednorodzinną.
   Postaram się wyjaśnić w kilku punktach.
   1. Nie wszystkie informacje zawarte w tym artykule są aktualne. Obecnie zgodnie z prawem budowlanym na zgłoszenie można budować (bez względu na to czy to miasto czy wieś): wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jeśli któryś z ww. warunków nie jest spełniony konieczne jest pozwolenie na budowę. Czyli najważniejsze: budynek musi być parterowy i o powierzchni zabudowy do 35 m2.
   Na zgłoszenie można też budować (ale podejrzewam że to Pana nie interesuje) obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m.
   2. Jeśli jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego każda inwestycja (bez względu na to czy budowana na zgłoszenie czy pozwolenie czy bez powyższych) musi być zgodna z tym planem, tj:
   a) przeznaczenie działki musi być takie, aby umożliwiać budowę danego budynku,
   b) jeśli w planie są określone (a nie muszą być) parametry danego rodzaju budynku (np. wysokość, kąt nachylenia dachu) to budynek musi spełniać te wymagania. Jeśli nie określono parametrów – pozostaje dowolność w tej kwestii.
   Nie wiem jakie dokładnie są zapisy Pańskiego planu, dlatego nie odpowiem jednoznacznie o wysokość. Natomiast możliwe jest, że to 9m dotyczy tylko budynków jednorodzinnych, albo też wszystkich z zabudowy jednorodzinnej. Niemniej jednak budynek gospodarczy budowany na zgłoszenie musi być parterowy.
   3. Jest jeden szczególny przypadek określający maksymalną wysokość i długość budynku, ale stosuje się go tylko w sytuacji chęci skorzystania z tego konkretnego przepisu. Dotyczy to sytuowania budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Więcej na ten temat w tekście:
   http://pozwolenienabudowe.blogspot.com/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 12. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  mam problem,
  kupiłem mieszkanie w budynku wielorodzinnym,z biegiem czasu wymyśliłem sobie że postawie sobie garaż – blaszak.Wszyscy udziałowcy (właścicielie) wyrazili zgodę poza jedną osobą,czy jest szansa żeby to jakoś przeskoczyć ? – garaż ma mieć wymiary 3,5 x 5,5 i ma stać na wylewce betonowej.

  • MGM
   |

   Witam.
   Żeby móc wykorzystać działkę na cele budowlane trzeba mieć zgodę wszystkich współwłaścicieli działki.
   Pozdrawiam.

 13. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, nie swiadomy iz w ogóle muszę zgłaszać fakt postawienia garażu blaszanego umiejscowiłem go w granicy z sąsiadem który juz wczesniej dostawił cos na zasadzie wiaty, od strony naszej granicy dostawil płoty lemanowe,zostały otwory 180cm szer. X 50 wys. , jeżeli odjalbym ściany boczne czy było by zaliczone do wiaty która jest bodajże bez zgłoszenia. Dodam ,ze garaż jest dołączony do budynku gospodarczego. Dziękuję i pozdrawiam.

 14. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Półtora roku temu dokonałam zgłoszenia budowy budynku gospodarczego i po 30 dniach na mocy tzw milczącej zgody mogłam rozpocząc budowę, budowe rozpoczęłam ale idzie ona bardzo wolno, ponieważ na rozpoczecie mam 2 lata teraz zaczęłam sie zastanawiac jak wykazać formalnie ze w ciągu tych dwoch lat rozpoczełam budowę czy powinnam prowadzić dziennik budowy, czy po zakończeniu budowy powinnam zgłosić budynek do uzytkowania czy też powinnam miec na płocie tablicę informacyjną ? Wszędzie są szerokie opisy jak dobrnąć do momentu zgłoszenia ale nigdzie nie ma informacji co dalej.

  • MGM
   |

   Witam.
   Przy budowie budynku na podstawie zgłoszenia nie trzeba prowadzić dziennika budowy, nie trzeba też mieć tablicy informacyjnej. Po zakończeniu budowy można przystąpić od razu do użytkowania – nie trzeba tego faktu nigdzie zgłaszać.
   Pozdrawiam.

 15. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, czy trzeba mieć pozwolenie na budowę przy zmianie okna na drzwi wejściowe oraz dobudowanie schodów do tego wejścia ? Pozdrawiam

 16. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Czy jest mozliwe wybudowanie budynku gospodarczego na dzialce objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jezeli w planie jest informacja, ze budynek gospodarczy ma stac za budynkiem mieszkalnym a budynku mieszkalnego nie ma ? W internecie sa rozne informacje na temat czy w ogole mozna budowac b. Gospodarczy na pustej dzialce i nie wiem czy warto kupic dzialke.

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli chodzi o prawo budowlane to nie widzę podstaw do tego, aby nie móc wybudować budynku gospodarczego na pustej działce (choć niektórzy powołują się pewnie na definicję budynku gospodarczego).
   Natomiast zupełnie inną kwestią jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i tu nie mogę odpowiedzieć na pytanie, gdyż nie znam dokładnych jego zapisów.
   Pozdrawiam.

 17. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Ja pisałem 26 listopada , w gminie dowiedziałem sie że można budować budynki mieszkalne w lini od 20 do 30 metrów od krawędzi drogi powiatowej która obok przechodzi a za nimi budynki gospodarcze , bo tak jest zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego . Ale mi teraz pasuje wybudować budynek gospodarczy okolo 20 metrów od tej drogi . Proszę o odpowiedź czy wolno mi to zrobić bo chce dokonać zgłoszenia do starostwa powiatowego i jakie dokumenty muszę tam dołczyć ?
  Pozdrawiam .

 18. Lulu
  | Odpowiedz

  Witam serdecznie, mam pytanie związane z budynkiem gospodarczym na działce. Planuję postawić namiot magazynowy o pow ok 100m2 (konstrukcja dach + ściany z blachy, przymocowane do podłoża słupami) przeznaczony na prowadzenie działalności gosp. – mała produkcja. Bardzo proszę o wskazanie przepisów i ewentualnych kroków w tym wypadku. Rozumiem, że przy takiej powierzchni zgłoszenie i zgoda na budowę jest wymagana? Czy ma znaczenie, że namiot nie będzie trwale przymocowany do podłoża? Czy do takiej konstrukcji potrzeba pozwolenia na zrobienie wylewki/podłogi na działce?

  • MGM
   |

   Witam.
   Budowa takiego obiektu wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę. W pierwszej kolejności trzeba w urzędzie gminy / miasta sprawdzić czy jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli plan jest należy sprawdzić jakie są jego zapisy – czy umożliwia budowę takich budowli na tej konkretnej działce. Jeśli planu nie ma konieczne będzie wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Kolejny krok to wizyta w biurze projektowym lub u projektanta, który sporządzi projekt budowlany.
   Pozdrawiam.

 19. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,

  Chciałbym postawić budynek gospodarczy którego sciana bez okien i drzwi będzie w odległości ok 4m od granicy mojej działki – działka graniczy od tej strony z drogą gminną. W miejscowym planie zagospodarowania jest wskazana nieprzekraczalna linia zabudowy -5m od drogi. Czy obowiązują mnie ogólne przepisy wynikające z rozporządzenia czyli odległość 4m od granicy czy w tym momencie ograniczają mnie przepisy szczególne w postaci miejscowego planu gdzie nieprzekraczalna linia zabudowy jest wskazana min. 5 metrów. Chodzi o działkę w pełni budowlaną. Z góry pięknie dziękuję za odpowiedź.

  • MGM
   |

   Witam.
   Obowiązują Pana wszystkie przepisy i te ogólne z rozporządzenia i plan miejscowy. W rozporządzeniu odległość 4 m dotyczy odległości od granicy działki budowlanej, droga działką budowlaną nie jest. W takim przypadku obowiązujący jest plan miejscowy i ustawa o drogach publicznych (jeśli droga jest drogą publiczną w rozumieniu ustawy).
   Jeśli plan miejscowy wyznacza nieprzekraczalną linię zabudowy i nie dopuszcza żadnych odstępstw od tego (np. po uzgodnieniu z zarządcą drogi) to trzeba te wymagania spełnić. Proszę jedynie zwrócić uwagę jakie są dokładnie zapisy planu – od czego ta nieprzekraczalna linia zabudowy jest mierzona – czy od granicy działki drogowej, czy np. od krawędzi jezdni.
   Pozdrawiam.

 20. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Chcę znieść współwłasność działki-rolne. Gmina nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdziła jednak uchwałą rady gminy, że nieruchomość znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością realizacji usług. Działka, którą wyodrębnił geodeta ma 351 mkw. Czy w takim razie ważna jest dla mnie minimalna powierzchnia działki rolnej czy pod zabudowę jednorodzinną? Czy jest możliwe wydzielenie takiej działki do odrębnej Księgi Wieczystej skoro minimalna powierzchnia działki rolnej to 3000 mkw? Cała "działka matka" ma założoną już KW. Na działce wyodrębnionej (351mkw – kształt kwadratu)jest już wybudowany budynek (100mkw – w bezpośredniej granicy do drogi głównej)natomiast nie posiada pomieszczenia gospodarczo-garażowego (które by były na równoległej granicy od budynku). Czy na takiej działce mogę wybudować (po zniesieniu współwłasności) pomieszczenia gospodarcze i garaż jeśli jedyną możliwością jest budowa tych pomieszczeń bezpośrednio przy granicy działki z obecnym jeszcze współwłaścicielem? Czy wymagana jest jego zgoda? Gdzie mogę upewnić się, że nie będzie żadnych problemów z działką o takiej powierzchni w kwestii ustanowienia odrębnej KW dla tej działki oraz budową pomieszczenia gospodarczo-garażowego? Działka posiada natomiast dojazd do drogi i są podłączone media. Na co muszę zwrócić jeszcze uwagę i czy istnieją jakieś przepisy, które by mówiły o tym, że takiej małej działki nie można wydzielić? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawo budowlane nie reguluje kwestii podziału działek i ustanawiania ksiąg wieczystych. Jeśli chodzi o budowę czy też w zasadzie rozbudowę budynku mieszkalnego o dodatkowe pomieszczenie to, jeśli nie ma planu miejscowego, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero posiadanie takiej decyzji umożliwi staranie się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje urząd gminy.
   Pozdrawiam.

 21. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Mam działkę rolną o powierzchni 956m2, mam tam zbudowany budynek gospodarczy na zgłoszenie do 35m2, oraz altankę o pow 15m2. Pytanie moje dotyczy interpretacji prawa budowlanego względem ilości budynków wiem że mogą to być 2 na każde 500m2, czy na mojej powierzchni mogę postawić jeszcze domek letniskowy na zgłoszenie? Można ich postawić jeden na każde 500m2 działki, jak to interpretować.
  pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeśli chodzi o dopuszczoną do budowy na podstawie zgłoszenia ilość budynków to warunek będzie spełniony. Można wybudować domek letniskowy po warunkiem oczywiście, że plan miejscowy (jeśli jest uchwalony) dopuszcza sytuowanie takich budynków na tej działce.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Jeszcze zapomniałam zapytać czy taki domek może mieć komin, np. do małego piecyka aby się ogrzać w chłodniejsze dni, oraz czy może mieć np. antresolę do spania na poddaszu??
   jeszcze raz pozdrawiam:)

  • MGM
   |

   Witam,
   Myślę że z antresolą nie powinno być problemu, natomiast na drugą część pytania znajdzie Pani odpowiedź w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/budowa-domu-letniskowego-na-podstawie.html
   Pozdrawiam.

 22. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dziękuję za szybką odpowiedź, w starostwie dowiedziałam się że jeśli działka jest oznaczona jako rolna RIV i wzwyż mogę wybudować taki domek, natomiast jeśli jest RIII i niżej działka musiałaby być najpierw odrolniona. Moja działka ma właśnie oznaczenie RIV, w związku z tym obawiałam się jedynie o powierzchnię, na której można zbudować taki domek. Czyli jeśli mam na tej powierzchni zgłoszone już dwie mniejsze inwestycje, mogę bez obaw budować domek letniskowy. Proszę o zopiniowanie, czy wg tego dobrze zrozumiałam ten zapis w prawie budowlanym. Jeśli mogę wybudować 2 budynki gospodarcze na zgłoszenie na 500m2 działki, to mogę dodatkowo na tych samych 500m wybudować jeden domek rekreacyjny??( przypuśćmy,że ktoś ma działkę o całkowitej powierzchni 500m2)
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak. Domki letniskowe oraz budynki gospodarcze (i garaże) są w dwóch oddzielnych przepisach, więc powinny być traktowane osobno.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Bardzo dziękuję
   Pozdrawiam

 23. Marcin 1
  | Odpowiedz

  Witam
  Mam taką sytuację: Posiadam działkę rolną 0,3ha na której jeszcze nic nie ma(jest MPZP, działka zaznaczona jako R IIIb), jestem współwłaścicielem innej działki w tej miejscowości z zabudowaniami, jestem rolnikiem lecz nie mieszkam w danej gminie. W MPZP działki poza pkt. 1 tereny rolnicze oznaczone symbolem R, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe uprawy rolnicze, jest także pkt 3- jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio związane z produkcją rolną oraz jej obsługą i przetwórstwem płodów rolnych; zabudowę zagrodową; zabudowę związaną z rekreacją.
  1.Czy w związku z tym mogę wybudować na zgłoszenie obiekt pomieszczenia gospodarczego (pomieszczenie gospodarcze na narzędzia, magazynowanie i sortowanie płodów rolnych, może nawet w tym małą chłodnię) do 35m2. Jeśli tak to czy zgodnie z Art. 29 Ustawy PB będzie to pkt 1 obiekt gospodarczy związany z produkcją rolną …do 35m2 i rozpiętości nie większej niż 4,8m, czy równie dobrze mógłbym to budować jako pkt 2 wolnostojący parterowy budynek gospodarczy do 35m2 … – gdyż zależy mi na tym aby miał on wiecej niż 4,8m rozpiętości.
  2. Planuję także w ramach tego budynku gospodarczego mieć doprowadzoną wodę(ubikacja i zlew wewnątrz budynku)oraz prąd. Czy muszę uzyskiwać dodatkowe warunki przyłączy i inne opinie/uzgodnienia w starostwie gdzie składam także zgłoszenie na budowę? Czy wystarczy jak na składanym zgłoszeniu napisze o przyłączu wody, kanalizacji i prądzie, czy może na mapie zasadniczej składanej z zarysem obiektu muszę zaznaczę linie ich przebiegu.
  3.Będzie również zbiornik szamba bezodpływowy do 10m3, czy wystarczy również zaznaczyć go na mapie zasadniczej w odpowiedniej odległości od budynku i pociągniętą linią łączącą. Jakie są podstawowe zasady umiejscowienia takiego zbiornika (odległość od granicy działki, budynku itp).
  Z góry dziękuję za wszystkie opinię i sugestie.

 24. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Chcę wybudować budynek gospodarczy (garaż) na działce 0,72 ha na której istnieje już budynek mieszkalny. Dodam że jestem rolnikiem. Budynek będzie miał powierzchnię zabudowy 42 mkw. Czy w takim przypadku będzie potrzebna decyzja o warunkach zabudowy(brak planu miejscowego)?

  • MGM
   |

   Witam.
   Tak – decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę.
   Pozdrawiam.

 25. Anonimowy
  | Odpowiedz

  – parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80.Nie wiem czy dobrze zrozumiałem budynek 5 x 7 już nie mogę postawić?
  Powierzchnia przyległych działek to 9500 m2 z tego 600m2+700m2 to działka budowlana pozostałość to rola i łąki.Czy na działkach budowlanych mogę postawić obok siebie 2 blaszaki po 15m2 i budynek z płyt ogrodzeniowych 35m2

  • MGM
   |

   Witam.
   Na podstawie tego przepisu – nie. Proszę zwrócić uwagę, że powyższy tekst pochodzi z 2014 r. i jest już częściowo nieaktualny. Proszę spojrzeć na punkt 3 tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zmiany-w-prawie-budowlanym-2015-obiekty.html
   Nie rozumiem drugiej części pytania – jest kilka działek? Jeżeli plan miejscowy dopuszcza lokalizację takich budynków i ich ilość nie przekroczy tej określonej w ww. przepisie – to można nawet skorzystać z procedury zgłoszenia.
   Pozdrawiam.

 26. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Na podstawie zgłoszenia chcę postawić "budynek gospodarczy". Część tego budynku chcę przeznaczyć faktycznie na składowanie rowerów, sprzętów ogrodniczych etc. W drugie części planuje zrobić pokoik z aneksem kuchennym, które będą stanowiły alternatywę do spotkań ze znajomymi gdyby pogoda nie dopisywała. Budynek w technologii drewnianej chcę postawić na planie prostokąta 5x7m (35m2) z czego 5m2 będzie zadaszonym tarasem. Ponieważ budynek ma pełnić funkcję rekreacyjną poważnie zastanawiam się nad powiększeniem tarasu, który nie był by już pod zadaszeniem budynku ale byłby trwale związany z budynkiem konstrukcyjnie. Ten dodany taras miałby mieć wymiar 3x5m.
  Dodam że plan zagospodarowania przestrzennego zakłada na mojej działce ( zabudowanej domem jednorodzinnym)jako przeznaczenie podstawowe " zabudowę mieszkaniową jednorodzinną… a jako uzupełniającą wolnostojące budynki gospodarcze i garaże o łącznej powierzchni zabudowy do 60m2. Nigdzie nie ma nic na temat innej zabudowy stąd zgłoszenie chce zrobić na budynek gospodarczy.
  Tutaj dodam że zanim wybudowałem dom jednorodzinny całoroczny chciałem wybudować domek letniskowy ale dostałem informację że plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości zbudowania takowego.
  Pytania:
  1. Czy w zgłoszeniu podaję powierzchnię 35m2 (całego prostokąta zabudowy czy zadaszony taras nie jest już częścią do zgłoszenia)?
  2 Czy mogę dobudować niezadaszony taras (drewniany posadowiony na bloczkach betonowych) bez zgłoszenia?

  W planie zagospodarowania przestrzennego mam też informację o dopuszczalnych wysokościach zabudowy:
  "… budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji- do 3m(dachy płaskie) lub do 1,5 kondygnacji do 4,5m (dachy spadziste)
  Tu pytanie bo na zgłoszenie można wybudować budynek parterowy i ja taki właśnie chce zrobić i ma on mieć dach dwuspadowy i teraz jak to rozumieć w odniesieniu do kondygnacji? czy kondygnacja jest tożsama z piętrem ?
  Albo prościej czy mogę zbudować budynek o wysokości 3,5m bo taki właśnie mnie interesuje.

  Z góry dziękuję za odpowiedź
  Pozdrawiam. K

  • MGM
   |

   Witam.
   Powierzchnia zabudowy liczona jest po obrysie ścian zewnętrznych, więc to należy podać w zgłoszeniu, ale na rysunkach powinna być przedstawiona całość (budynek wraz z tarasem). Dobudowanie tarasu bez zgłoszenia może być uznane za samowolę budowlaną.
   Bez znajomości całego planu nie jestem w stanie odpowiedzieć na drugą część pytania.
   Tak na marginesie dodam, że w przypadku kontroli nadzoru budowlanego (mało prawdopodobne, ale możliwe – głównie dzięki "życzliwym" sąsiadom) – jeśli organ stwierdzi, że wybudowany został obiekt letniskowy zamiast gospodarczego, będzie musiał wszcząć postępowanie dotyczące samowoli budowlanej.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Witam ponownie.
   Poniżej wklejam wycinki planu zagospodarowania przestrzennego które być może pomogą ustalić czy możliwe jest zbudowanie budynku 3,5m wysokości

   "3. Wysokość zabudowy: zgodnie z definicją zapisaną w § 4 ust. 1 pkt. 21 plan ustala:
   a) wysokości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2,5 kondygnacji (dachy spadziste) lub do 2 kondygnacji (dachy płaskie)-do 12m,
   b) wysokości budynków gospodarczych i garaży do 1 kondygnacji-do 3m (dachy płaskie) lub do 1,5 kondygnacji-do 4,5m (dachy spadziste),
   c) wysokości budynków gospodarczych na działkach M/MR do 1,5 kondygnacji (przy dachach spadzistych) lub 2 kondygnacje (przy dachach płaskich) do 12m.

   Treść § 4 ust. 1 pkt. 21
   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
   21) maksymalnej liczbie kondygnacji lub maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
   a) nieprzekraczalną ilość użytkowych nadziemnych kondygnacji budynku, w tym kondygnacji poddasza określanej jako 0,5 kondygnacji i sutereny określanej jako 0,5 kondygnacji (wysokość sutereny określa się na 0,6 m do 1,2 m od poziomu terenu do poziomu 0,00, z tym że dla obiektów usługowych wysokość sutereny określa się na 0,6 m od poziomu terenu),
   b) maksymalną wysokość obiektu liczoną od poziomu 0,00 do najwyższego punktu dachu (kalenicy) lub najwyższego punktu ściany (przy dachach płaskich);

   Czy dobrze rozumiem że plan zagospodarowania w przypadku budowy budynku gospodarczego na zgłoszenie "faworyzuje" budynki z dachem płaskim? Dach dwuspadowy przy zachowaniu wysokości pomieszczenia ok 2,5m to przy 3 m w kalenicy nachylenie ok 8 stopni ( w moim przypadku)

  • MGM
   |

   Witam.
   Plan ma prawo "faworyzować" konkretne formy zabudowy – w zasadzie po to jest uchwalany, żeby ujednolicić zabudowę na danym terenie.Generalnie nie zajmujemy się interpretacja planu, ale: z zapisów, które Pan przytoczył wynika, że nie może Pan wybudować parterowego budynku gospodarczego o wysokości powyżej 3m. Jeśli chodzi o formę dachu to kluczowe tu są pojęcia dach płaski i spadzisty, nie ma mowy o tym, czy połać ma być jedno- czy dwuspadowa. Jednak z powyższych zapisów wynika, że plan w przypadku budynków gospodarczych parterowych dopuszcza tylko dachy płaskie. Jednak plany miejscowe często mają to do siebie, że ilu czytających – tyle interpretacji ;) więc niewykluczone, że uda się Panu zrealizować taki budynek jaki Pan planuje – odpowiednie uzasadnienie w tej kwestii może sporo zdziałać, a może Pański urząd inaczej interpretuje te zapisy.
   Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedź.
   Pozdrawiam. K

 27. Ronia
  | Odpowiedz

  Witam,
  Posiadam działkę rekreacyjną. W MPZP jest ,że można postawić budynek letniskowy do 2 kondygnacji z pochyleniem połaci dachowej min. 40 st.i drugą kondygnacją jako poddasze użytkowe. Czy na zgłoszenie mogę postawić domek drewniany (typowy konstrukcyjnie od producenta) o powierzchni zabudowy 34 m2 z pomieszczeniami na poddaszu przeznaczonymi na sypialnie? Producent domku i zarazem montażysta twierdzi, że wystarczy zgłoszenie bo to jest : "Domek letniskowy PARTEROWY z poddaszem". Mam wątpliwości co do jego "parterowości" z drugiej strony zapewniony jest skos dachu zgodnie z MPZP a wygospodarowane pomieszczenia kryją sie pod tym skosem.
  Definicji parterowego nie znalazłem (poza opiniami obiegowymi)i można pod to podciągnąć wiele. Powierzchnia poddasza- jeśli przyjąć definicje ustawowe nie kwalifikuje jej jako powierzchni budowlanej (skosy, wysokość w punkcie najwyższym w świetle do 2.2m, średnia poniżej 1.9 m).
  Dodatkowo mam pytanie czy do powierzchni zabudowy na zgłoszenie wlicza się powierzchnię tarasu posadowionego na gruncie (bloczki) jeśli jest on zadaszony połacią dachową pociągniętą z dachu (przedłużenie dachu nad taras o ok 2.2 m i oparcie tego przedłużenia na dodatkowych słupach)?

 28. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Budynek gospodarczy buduje się na podstawie zgłoszenia jeśli jest budynkiem wolnostojącym. Jeśli ten sam budynek przylegałby do istniejącego budynku mieszkalnego , musielibyśmy traktować ten zamiar jako rozbudowę lub dobudowę do budynku , a wiec jak rozumiem konieczne byłoby pozwolenie na budowę. Jeśli tak to proszę o odpowiedź czy można zbudować budynek gospodarczy w odległości np 10 – 50 cm od ściany istniejącego budynku i traktować go wtedy jako wolnostojący a wiec bez rozbudowy istniejącego czyli bez konieczności uzyskania decyzji zgody na budowę(rozbudowę). Istniejący plan nie reguluje tej kwestii. Czy jakieś inne przepisy regulują minimalną odległość budynku gospodarczego od własnego mieszkalnego?
  pozdrawiam

 29. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  planuję postawić na zgłoszenie na działce budynek gospodarczy o wym. 3,5mx3,7m, w odległości 2m z jednej strony od granicy działki i 1,5 m od drugiej granicy, o dachu dwuspadowym o pochyleniu połaci dachowych 11 i 22 stopnie, kryty deskami i gontami z papy, za moim budynkiem mieszkalnym. W mpzp dla tego terenu ustalono – cyt.:"następujące przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna". Dalej z zapisów planu/zasad kształtowania zabudowy dla tego terenu wynika, że: 1. dachy strome o symetrycznych połaciach, o kącie nachylenia 30-40 stopni, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub blachą dachówkopodobną;
  2. zakaz stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy;
  3. dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej. Jak wobec powyższego odczytać te zapisy, czy mogę postawić budynek gospodarczy o parametrach, które wskazałem na początku pytania? Czy ze względu na odległość od granicy (też z działką budowlaną) może to pójść zgłoszeniem? (w mpzp jest jeszcze taki zapis: lokalizacja obiektów budowlanych na działce zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy; nadmienię, że budynek planuję posadowić tam, gdzie nie ma linii zabudowy, tj. "na tyłach" działki).

 30. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,
  Mam pytanie, czy budynek na zgłoszenie mający po obrusie 35m2 można rozbudować? Jeśli tak to jakie są tego procedury?
  Pozdrawiam.

 31. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  na jedno z powyższych pytań padła odpowiedź, że po zakończeniu budowy budynku gospodarczego budowanego na zgłoszenie można od razu przystąpić do jego użytkowania i nie trzeba tego faktu nigdzie zgłaszać.
  A co z podatkiem od nieruchomości? Czy w takim razie zakończoną budowę należy zgłosić w jakiś sposób do gminy aby mógł zostać naliczony podatek od budynku gospodarczego?
  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawo budowlane nie reguluje kwestii podatkowych. Trzeba spytać w gminie.
   Pozdrawiam.

 32. Tomek
  | Odpowiedz

  Witam,
  chciałbym wybudować budynek gospodarczy o powierzchni 24 m2 (obrys ścian)+ z jednej strony przedłużenie dachu podparte słupami drewnianymi (trzema) o powierzchni 18 m2,czy w takim przypadku powierzchnia "wiaty" nie jest wliczana do powierzchni zabudowy i wystarczy zgłoszenie na budynek do 35m2? Jaka jest minimalna odległość takiego zadaszenia od działki sąsiedniej?
  Z góry dziękuję za odpowiedz
  pozdrawiam
  Tomek

  • MGM
   |

   Witam.
   Powierzchnia zabudowy powinna być liczona po obrysie ścian zewnętrznych i nie wlicza się do niej drugorzędnych elementów typu wystający dach. Czy tak zostanie uznane w tej sytuacji – nie wiem. Myślę jednak, że warto złożyć zgłoszenie. Definicji powierzchni zabudowy nie ma określonej w przepisach. Mówi o tym jedynie polska norma. Odpowiedź na pytanie dotyczące odległości od granicy znajdzie Pan w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/odlegosc-budynku-od-granicy-dziaki.html
   Pozdrawiam.

 33. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam.. jezeli chce odbudowac budynek gospodarczy to jaki musze wypelnic wniosek. byl on pietrowy murowany, o powierzchni z pietrem okolo 40 m, czy wymaga to zgloszenia czy pozwolenia. chce odbudowac taki sam tylko drewniany. czy z takim calym metrazem to bedzie pozwolenie? Wolalbym zglosic a nie bawic sie w pozwolenia?

  • MGM
   |

   Witam.
   Konieczne będzie pozwolenie na budowę.
   Pozdrawiam.

 34. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Przeczytałam wpisy, są konkretne i bardzo przydatne. Nie znalazłam jednak opisu mojej sytuacji.
  Mam działkę o powierzchni 1,5 ha w większości rolną, w części leśną. Na części rolnej (która od wielu lat nie była przez nikogo użytkowana, ugór, rosną na niej samosiejki sosny, brzozy) chcę postawić jakieś schronienie. Myślę o garażu blaszanym, lub komórce. Ma to być małe, nie przekroczy 25 mkw. Obok są pola uprawne. Na działce nie ma wody ani prądu, jest to poza wsią- pola i laski. Czy mogę tam postawić coś i na jakich warunkach? Czy lepiej jako budynek gospodarczy, czy …? Nie ma tam żadnych zabudowań, wieś jest dalej. Ja nie prowadzę działalności rolniczej, ogrodziłam kawałek 25x35m, jest to dla mnie działka, na której próbuję uprawiać dla siebie warzywa, posadziłam kilka drzewek owocowych. Korzystam z narzędzi ręcznych: szpadel, grabie, taczki. Na razie wszystko inne trzymam w samochodzie, którym tam dojeżdżam, ale chciałabym mieć jakieś schronienie, w którym można odpocząć, posiedzieć. I jeszcze mam pytanie: czy można na taką działkę podłączyć prąd, słup z linią wysokiego napięcia jest w odległości około 200 m. Dziękuję za odpowiedź.

 35. Jarek
  | Odpowiedz

  Jestem właścicielem dwóch działek sąsiadujących ze sobą. Jedna ma status budowlanej i jest zabudowana domem jednorodzinnym, którego ściana zewnętrzna znajduje się w odległości 5 m od granicy z drugą działką. Druga działka ma status działki zagrodowej (niecałe 1000m2). Nie ma na niej żadnych budynków. Chciałbym na niej postawić budynek gospodarczy do 35m2, ale Starostwo Powiatowe żąda ode mnie decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, której uzyskanie wiąże się ze sporymi opłatami (grunt klasy RIIIb). Nawiasem mówiąc, to działka ta jest z trzech stron przyległa do działek budowlanych a z czwartej do drogi gminnej. Możliwość prowadzenia produkcji rolnej jest tam żadna.
  1. Czy Starostwo słusznie domaga się tej decyzji?
  2. Czy w ogóle mógłbym postawić budynek gospodarczy w odległości 1,5 m od granicy, która jest granicą pomiędzy moimi działkami?

 36. Unknown
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, chciałam się zapytać czy domek letniskowy lub gospodarczy do 35m2 na zgłoszenie musi być poprzedzony uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy ? Strasznie długo to trwa, a nie ukrywam, że bardzo zależy mi na czasie z postawieniem domku.

  • MGM
   |

   Witam.
   Proszę spojrzeć do zakładki "PYTANIA 1" na pytanie z dn. 15.09.2015 i odpowiedź z dn. 19.09.2015. Tam znajdzie Pani odpowiedź na swoje pytanie.
   Pozdrawiam.

 37. tomczi tomczi
  | Odpowiedz

  Witam, mam wybudowana wiatę na cele rolnicze została ona wybudowana ponad 20lat temu o wymiarach ok. 300m2 została ona umieszczona pomiędzy budynkami gospodarczymi z pełna dokumentacja i wszystkimi pozwoleniami niestety wyżej wymieniona wiata nie posiada żadnych planów ani dokumentacji. Moje pytanie jest teraz takie co mogę z tym zrobić, gdzie się udać i mniej więcej ile to może kosztować aby ją "zalegalizować" .

 38. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry, bardzo mnie zaciekawiła ta strona i wasze posty. Mam ogromną prośbę, rok temu z mężem kupiliśmy działeczkę o powierzchni 300m2. Chcielibyśmy tam postawić domek o powierzchni ok35m2. Problem polega w tym, że w wypisie ksiąg wieczystych SPOSÓB KORZYSTANIA to „S-SADY” (była rola). Ponadto z Urzędu Miasta i Gminy uzyskaliśmy zaświadczenie, „że dla wnioskowanego terenu jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie, że działka o nr.,…. BYŁA przeznaczona pod tereny pracowniczych ogródków działkowych, natomiast Gmina PRZEWIDUJE przeznaczyć działkę pod strefę zurbanizowaną. Działka znajduje się w otulinie parku krajobrazowego.” Na działce mamy prąd a także wodę, która jest czynna tylko latem. Ponadto w sąsiedztwie bywają domki o różnistych metrażach. Tylko czy one są legalnie? Od jakiegoś czasu już siedzę w intrenecie i szukam odpowiedzi na moje pytania, niestety mam wrażenie że im więcej czytam to mniej wiem. Chciałbym pozyskać od Państwa informację: co w danej sytuacji mam zrobić? czy dobrym pomysłem jest żeby udać się do UMIG ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę DOMKU REKREACYJNEGO. Co znaczą w/w słowa "BYŁA, PRZEWIDUJE"? Jakie ewentualnie możemy ponieść konsekwencje za postawienie domku a nie zgłoszenie tego? Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Domek rekreacyjny to zupełnie co innego niż budynek gospodarczy. Przy takiej powierzchni działki konieczne będzie na jego budowę pozwolenie. Proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/12/budowa-domu-letniskowego-na-podstawie.html
   Przed złożeniem wniosku o pozwolenie trzeba będzie uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Formalności będą takie jak przy budowie domu mieszkalnego. Wszystko na ten temat znajdzie Pani w tekście:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/pozwolenie-na-budowe-formalnosci-w-7.html
   Położenie działki w otulinie parku krajobrazowego sprawia, że trzeba będzie spełnić wymagania, które narzuca specjalne rozporządzenie ustanawiające ten park (jednak zwykle nie ma w nich żadnych konkretnych zapisów).
   W przypadku budowy budynku gospodarczego wystarczyłoby zgłoszenie, jednak proszę zapoznać się z definicją tego budynku zamieszczoną w artykule. Jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy należałoby spytać w starostwie (lub urzędzie miasta na prawach powiatu) czy do zgłoszeń wymagają takiej decyzji, albowiem przepisy w tej kwestii są niejednoznaczne.
   O konsekwencjach związanych z samowolą budowlaną pisaliśmy w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/legalizacja%20samowoli%20budowlanej
   Pozdrawiam.

 39. Xeo
  | Odpowiedz

  Witam,
  Na działce od wielu lat stoi budynek gospodarczy, jest uwzględniony w planach działki. Budynek ma jakąś tam wylewkę betonową, która jest bardzo nierówna, a całość (ściany, dach) jest drewniana. Niestety ale po wielu latach budynek zaczyna się brzydko mówiąc rozpadać. Chciałbym wymienić całość tak aby było kryte blachą, a wylewkę wyrównać. Całość prac nie będzie wychodziła poza ramy aktualnego budynku – chodzi o wielkość, jedynie zastanawiałem się czy trochę go nie podnieść.
  Czy takie prace muszę zgłaszać do starostwa/urzędu?

 40. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam moje pytanie jest takie czy moge postawic budynek gospodarczy tak jakby w formie dwóch pieter oczywiscie nie przekraczajac zezwolonej wysokosci? Dziekuje i pozdrawiam

 41. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, w jakiej odległości od linii brzegowej jeziora mogę postawić budynek gospodarczy? Moja działka to prostokąt wymiarach 25mx60m.

  • MGM
   |

   Witam.
   Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nic nie mówi na ten temat. Proszę sprawdzić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tam mogą być zapisy na ten temat.
   Pozdrawiam.

 42. Mariolcia
  | Odpowiedz

  Witam,
  Otrzymałam w darowiźnie działkę gruntu 600 m2 zabudowaną budynkiem gospodarczym. Darczyńcą była mama, która otrzymała to spadkiem po zmarłym bracie. Sąsiad zgłosił do PINB, iz budynek jest nielegalnie wybudowany. Jest tylko naniesiony na mapę. Nie mam żadnych dokumentów mówiących o zgłoszeniu tego budynku. W zasadzie żadnych prócz aktu notarialnego i mapy ewidencyjnej. Szczerze powiedziawszy obawiam się, że jest to inwestycja nielegalna. Powierzchnia zabudowy do 30 m2 Wysokość do 5 m2. Jest podpiwniczony i strych bardzo niski. W dodatku stoi nieopodal granic, z dwóch stron 0,5 m od granicy i z drugiej strony też 0,5 m. Posiada dwa okna od wewnętrznej strony działki czyli nie na granicy. Czy jest szansa zalegalizowania takiego budynku? Na czym miałaby polegać ta legalizacja? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź

 43. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam działka rolna 70000m2 chce postawić 3 pomieszczenia gospodarcze na zwierzęta kozy konie po 35m2 na zgloszenie sąsiednie działki rolne 1 budowlaną ale bez budynków nigdy ich tam nie było pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Budynek służący do hodowli zwierząt to budynek inwentarski, na budowę którego konieczne jest pozwolenie (a wcześniej decyzja o warunkach zabudowy). Definicja budynku gospodarczego znajduje się w tekście powyżej.
   Pozdrawiam.

 44. Kuba
  | Odpowiedz

  Witam. Posiadam działkę rolną bez miejscowego planu zagospodarowania oraz bez warunków zabudowy 650m, chciałbym na zgłoszenie postawić domek narzędziowy/gospodarczy 3x3m powołując się na Art. 29 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
  pkt 2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  Czy starostwo może odrzucić mój wniosek chociażby ze względu na oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane – działka rolna z założenia nie jest przeznaczona na cele budowlane.

  Oraz czy uzyskam takie pozwolenie w przypadku chęci prowadzenia działalności rolniczej z zakresu Działów specjalnych produkcji rolnej?

  • MGM
   |

   Witam.
   Starostwo nie może dać sprzeciwu powołując się na oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościa na cele budowlane. Proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/07/zgoszenie-zamiaru-budowy-badz-wykonania.html
   Wymieniono w nim przypadki, kiedy organ wnosi sprzeciw.
   Nie wiem dokładnie do czego ma Panu służyć ten budynek – proszę spojrzeć na definicję zawartą w tekście powyżej. Taki budynek o takim przeznaczeniu można wybudować na zgłoszenie. Przykładowo – na zgłoszenie nie można budować budynków inwentarskich, tj. takich w których prowadzona będzie hodowla zwierząt. Definicję zabudowy zagrodowej znajdzie Pan tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/zabudowa-zagrodowa-definicje-i-przykady.html
   W zależności od klasy gruntu i od tego, do czego będzie Panu służył ten budynek, może być konieczne wyłączenie gruntu pod nim z produkcji rolnej. O szczegóły najlepiej pytać w wydziale geodezji starostwa powiatowego.
   I ostatnia sprawa – starostwo może zarządać decyzji o warunkach zabudowy, albowiem przepisy w tej kwestii są dosyć niejednoznaczne i sprzeczne ze sobą.
   Pozdrawiam.

 45. Jakub Niemiec
  | Odpowiedz

  Dziękuje za szybką odpowiedź… Działka jak wspomniałem jest działką rolną w opisie łąki trwałe klasy niestety nie znam… Domek gospodarczy/narzędziowy ma służyć głównie do przechowywania narzędzi… Chciałbym konkretnie wiedzieć czy wg prawa mogę postawić taki domek na takiej działce na zgłoszenie… Rozchodzi mi sie o konkretny zwrot "oświadczenie o posiadaniu nieruchomości na cele budowlane" przy czym jak wspominałem wcześniej działka rolna nie jest działką budowlaną… Obawiam sie, ze starostwo nie bedzie przychylne w zwiazku z powyższym…

  • MGM
   |

   Proszę sobie spojrzeć do oświadczenia (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Pan w nim oświadcza, że ma prawo dysponować daną działką na cele budowlane na podstawie jednego konkretnego tytułu (własności, współwłasności, itd.), a nie że działka jest budowlana – to zweryfikuje urząd. Jest tak, jak napisałam poprzednio – w najgorszym wypadku będzie Pan musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.
   Pozdrawiam.

 46. Jakub Niemiec
  | Odpowiedz

  Ok to jedna kwestia wyjaśniona, podejrzewam ze to i tak zależy na kogo trafimy w urzędzie i interpretacji lokalnych władz. Druga kwestia, że starostwo nie chce wystawiać warunków zabudowy zasłaniając sie tym iż sa to działki rolne, a istniejąca infrastuktura typu domki, woda która naniesiona jest na plan jest samowola budowlana :( wiec zastanawiam sie czy w ogóle zgłaszać cokolwiek

  • MGM
   |

   Decyzji o warunkach zabudowy nie wydaje starostwo tylko gmina. Można złożyć wniosek, a od negatywnej decyzji się odwołać. Proszę spojrzeć do tekstu (wskazano tam, kiedy WZ-ka może być wydana):
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/decyzja-o-warunkach-zabudowy.html
   Z drugiej strony uważam, że jak najbardziej jest sens zgłaszać, ponieważ – jak już wcześniej wspomniałam, przepisy dotyczące wydawania warunków zabudowy są dosyć niejednoznaczne. Z jednej strony w ustawie (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) jest napisane, że to co nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga też ustalania decyzji o warunkach zabudowy, a zaraz potem jest zapis, że każda zmiana zagospodarowania terenu wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Jednak jest jeszcze osobny punkt, który mówi o wymogu uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy do domów jednorodzinnych budowanych na zgłoszenie (bez pozwolenia), a po co by go wprowadzano, jeżeli wymagana byłaby WZ-ka do wszystkich obiektów (tych na zgłoszenie też). Kiedyś w odpowiedziach cytowałam dokładnie te przepisy.
   Pozdrawiam.

 47. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Posiadam działkę rolną w rejonie osiedla Marcelin w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie budowy domu zgodnie z pozwoleniem uzyskanym w 2013r. Dodatkowo chciałbym wybudować na zgłoszenie budynek gospodarczy 4m x 6m. Złożyłem więc dokumenty w Urzędzie Białołęka i niestety dostałem decyzję odmowną, ze względu na obowiązujący MPZP (M.p.z.p. osiedla Marcelin), w którym nie przewidziano budowy budynku gospodarczego wraz z budynkiem mieszkalnym. Poinformowano mnie o możliwości złożenia odwołania. Czy istnieje szansa na zmianę decyzji po odwołaniu się? Na co mogę się powołać przy składaniu takiego odwołania?

  Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli rzeczywiście takie są zapisy planu to odwołanie nic nie da – każda inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak zapisy planu są niejednoznaczne, to warto się odwołać. Odwołanie nie musi mieć jakiegoś szczególnego uzasadnienia, chociaż najlepiej dokładnie przeanalizować plan miejscowy i jeśli dopuszcza od budowę takiego budynku to powołać się na jego zapisy (ale bez tego też można złożyć odwołanie).
   Pozdrawiam.

 48. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Zgłosiłam do Starostwa Powiatowego chęć postawienia budynku gospodarczego metalowego o powierzchni 20m i altanki ażurowej drewnianej,odczekałam 30 dni i postawiłam w/w obiekty – czy mam obowiązek zlecić geodecie naniesienie w/w obiektów na mapkę czy zrobi to Starostwo.

 49. Anonimowy
  | Odpowiedz

  W 1999r kupiłam na wsi posesję na której stał mały ok 50m parterowy drewniany budynek mieszkalny.Prawdopodobnie wybudowany w 1936r, oddalony jest on od granicy sąsiedniej działki ok 0,70m jeden róg a drugi ok 2m. Nie posiadam żadnych dokumentów związanych z budową domu i wszystko było dobrze do momentu gdy zmienił się właściciel sąsiedniej działki który na dzień dobry złożył donos do Nadzoru Budowlanego i żąda rozbiórki mojego domku.Nadzór Budowlany nie może odnalezć dokumentów dotyczących budowy domu.Nic dziwnego przecież była wojna.Nadmieniam,że działka jest wąska 12,50m i w między czasie były dwie komasacje gruntów. Co ja mam robić, do kogo mogę się zwrócić o pomoc.Jestem emerytką.

  • MGM
   |

   Dzień dobry.
   Nie bardzo wiem, jakiej pomocy Pani oczekuje. Może poprosić Pani o pomoc jakiegoś prawnika specjalizującego się w prawie budowlanym, ale nie sądzę, żeby na tym etapie było to konieczne – nie wiadomo co zrobi nadzór budowlany w takiej sytuacji, bo sprawa będzie trudna i skomplikowana. Tutaj kluczowe jest udowodnienie w jakim okresie powstał budynek i czy powstał zgodnie z wtedy obowiązującymi przepisami. Poza tym nawet gdyby był wybudowany nielegalnie, nie oznacza to, że od razu grozi za to rozbiórka. Moja rada jest taka, żeby w razie jakichkolwiek negatywnych dla Pani decyzji czy postanowień nadzoru budowlanego, odwoływała się Pani od nich. Koniecznie też proszę odbierać wszelkie pisma od nadzoru budowlanego i uczestniczyć we wszystkich wizjach – będzie wtedy Pani wiedziała na jakim etapie jest postępowanie. Może też Pani podejść do nadzoru budowlanego, dowiedzieć się kto prowadzi Pani sprawę i zwyczajnie zapytać na jakim etapie jest postępowanie i jak ewentualnie może się zakończyć.
   Pozdrawiam.

 50. Don Pedro
  | Odpowiedz

  Czy budynek gospodarczy do 35 m (na zgłoszenie) może przylegać do ściany budynku mieszkalnego (nie będąc z nim trwale związany ) ?

 51. Don Pedro
  | Odpowiedz

  No dobrze, czyli jaką w praktyce muszę zachować odległość od domu mieszkalnego (i czy w ogóle muszę ) ?

  • MGM
   |

   Nie jestem w stanie Panu powiedzieć nic więcej poza tym, co napisaliśmy w tekście wcześniej podlinkowanym. Praktyka jest bowiem bardzo różna.
   Pozdrawiam.

 52. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam złożyłem do Urzędu Miasta zgłoszenie o zamiarze budynku gospodarczego. Posiadam aktualne warunki zabudowy – lecz nie wymagano ich w trakcie dokonywania zgłoszenia.
  Po dwóch tygodniach dostałem pismo iż mam w ciągu 21 dni dostarczyć:
  – ostateczną decyzję zabudowy
  – przedłożenie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. 2013 . 1205 j.t. ze zm. )

  Dodam że działka znajduję się z mieście.
  Czy Urząd powinien żądać dostarczenia decyzji o wyłączeniu z gruntów leśnych??

  Proszę o pomoc

  Pozdrawiam Kuba

  • MGM
   |

   Witam.
   Wyłączenie z produkcji leśnej (bądź rolnej – bo w innym komentarzu napisał Pan o odrolnieniu) konieczne jest jeżeli działka ma użytek leśny lub rolny o określonej klasie. Wtedy wykorzystanie na cele nierolnicze bądź nieleśne wymaga takiej decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku lasu może nie wystarczyć wyłączenie pod samym budynkiem. Proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/odlegosc-budynku-od-lasu-kilka.html
   Czy w Pana przypadku decyzja jest konieczna – tego dowie się Pan w wydziale geodezji starostwa. Podejrzewam jednak, że w ewidencji gruntów działka ma użytek Ls – stąd to żądanie urzędu.
   Pozdrawiam.

 53. Czy do postawienia budynku gospodarczego potrzebne jest odrolnienie działki oraz wycena działki rzeczoznawcy??

  • MGM
   |

   Witam.
   Wyłączenie z produkcji rolnej może być potrzebne, jeśli działka ma użytek rolny o określonej klasie i będzie wykorzystywana na cele nierolnicze. Czy w Pani przypadku decyzja jest potrzebna – tego dowie się Pani w wydziale geodezji starostwa. Do zgłoszenia budowy żadna wycena rzeczoznawcy nie jest potrzebna.
   Pozdrawiam.

 54. Witam.
  Posiadam na wsi ogrodzoną działkę (nieużytek rolny VI kalsa ziemi) ok 3000m2 działka ma już wodę z sieci wodociągowej.Z tego co wiem nie ma dla tych terenów MPZP.
  Moje pytanie jest następujące
  – czy mogę postawić budynek gospodarczy na płycie fundamentowej na zgłoszenie do 35m2

 55. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Dostałem od rodziców nieruchomość rolną {powyżej 1,2 ha},z murowaną z białej cegły stodołą, która jest do spółki z sąsiadem.Stodoła ta była budowana przez dziadka, który nieopatrznie podzielił gospodarkę na dwie części. Granica przechodzi przez środek stodoły, nad którą jest belka drewniana z dachem wykonanym z eternitu. Co ja muszę w takiej sytuacji zrobić i jakie muszę mieć dokumenty aby uniezależnić się od sąsiada i korzystać w 100% z mojej własności.Granica między tymi dwiema działkami przebiega po betonowym klepisku.Czy mogę postawić ścianę na klepisku? Czy i w tym przypadku musi być jakaś odległość od działki sąsiada? Czy mogę rozebrać część dachu, która jest na mojej części i zmienić eternit na blachę? A co z sąsiadem? Czy musi być jego zgoda? Pozdrawiam.

  • Anonimowy
   |

   Dziękuję za odpowiedź. Reasumując sam nie mogę z tą stodołą nic zrobić, muszę mieć zgodę sąsiada. Czy ogrodzenie wykonane na mojej części mogę zrobić sam { mowa tu oczywiście o wspólnej części stodoły}? Czy może to być płot z płyt betonowych lub murek z pustaków { do jakiej wysokości może on być}?

  • MGM
   |

   Nadal nie bardzo rozumiem, jak wygląda sprawa własności, ale postaram się wyjaśnić. Jeśli chce Pan wykonać roboty budowlane na części, która należy tylko i wyłącznie do Pana – nie musi mieć Pan zgody sąsiada. Jeśli jesteście Panowie współwłaścicielami – to musi mieć Pan zgodę sąsiada. Jeśli są to 2 odrębne działki, ale roboty chciałby Pan wykonać w tzw. granicy (czyli w rzeczywistości na obu działkach) – to też zgoda jest potrzebna. Jeżeli chodzi o budowę ogrodzenia to te o wysokości poniżej 2,2 m mogą być budowane bez żadnych formalności (wyższe wymagają zgłoszenia). Ale obowiązuje tu ta sama zasada – bez zgody może Pan budować tylko na działce, której jest Pan właścicielem. Druga sprawa – ogrodzenie musi spełniać wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest uchwalony). Więcej o ogrodzeniu tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/05/zgoszenie-budowy-ogrodzenia-przykad.html
   Natomiast, jeżeli chodzi Panu niezupełnie o ogrodzenie, tylko o podzielenie stodoły na dwie części, to sprawa się komplikuje. Takie roboty mogą być uznane za przebudowę budynku – a wtedy raczej będzie potrzebne pozwolenie na budowę (chyba że stodoła ma powierzchnię mniejszą niż 35m2). W kategoriach z lewej strony znajdzie Pan hasło "przebudowa", a pod nim teksty na ten temat.
   Pozdrawiam.

 56. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Bardzo Panu dziękuję.

 57. Jakub Niemiec
  | Odpowiedz

  Witam ponownie… 16.06.2016 zgłosiłem w odpowiednim starostwie zgłoszenie o chęci rozpoczęcia prac budowlanych, tego samego dnia sprawie nadano odpowiedni nr… Minęło 30 dni i pełnia szczęścia – nie otrzymałem sprzeciwu ani wezwania do uzupełnienia dokumentacji ze starostwa. Radość była tym większa ponieważ jak pisałem wcześniej działka jest działka rolną bez miejscowego planu zagospodarowania i warunków zabudowy a lokalne władze nie sa przychylne przekształcaniu działek… Nie mnie jednak aby nie było zbyt różowo starostwo wysłało wezwanie o uzupełnienie braków formalnych m. in: 1. Wskazania precyzyjnej lokalizacji zgłaszanego budynku na aktualnej mapce z zasobu geodezyjnego (w zgłoszeniu zamieściłem mapkę z Google z zaznaczonym kwadracikiem i opisem odległości) 2. Graficznego sposobu połączenia z gruntem 3. (Wisienka na torcie) dostarczenia wyłączenia działki z produkcji rolnej – przypominam iż brak jest planu zagospodarowania wiec nie na mowy o wyłączeniu… pismo jakie otrzymałem jest z datą 12.07, nadane 13.07, awizowane 18.07 a odebrane 20.07. Przypominam ze 16.07 minęło 30 dni… Co dalej w tej sytuacji??? Opcje które rozważam: 1. Mam 30 dni na uzupełnienie braków formalnych choć uzyskanie wyłączenia z działalności rolnej jest nie do uzyskania (pierwotny plan w przypadku odmowy budowy zakładał iż bede prowadził na terenie działki hodowle dżdżownic – specjalna działalność rolna – wiec teoretycznie nie potrzebuje wyłączać działki z działalności rolnej. 2. Przyjmuje, iż brak odpowiedzi starostwa w ciagu 30 dni daje mi zgodę na budowę i nie uzupełniam braków formalnych, ewentualnie informuje starostwo o tym iż wezwanie jest bezsasadne…

  • MGM
   |

   Witam.
   Wezwanie zostało wysłane w terminie. Nie minęło 30 dni, ponieważ liczy się data nadania, więc nie może Pan rozpoczynać budowy.
   Jeśli chodzi o wyłączenie z produkcji rolnej – to czy próbował Pan je uzyskać? Skąd pewność, że Pan go nie dostanie?
   Jeżeli budynek będzie związany z produkcją rolną to musi Pan to udowodnić. W jaki sposób? – przepisy tego nie precyzują, więc to zależy od urzędu. Mogą być potrzebne dokumenty potwierdzające, że jest Pan rolnikiem albo pismo z wydziału geodezji, że w tym przypadku uzyskiwanie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej nie jest konieczne (ale w wydziale geodezji też pewnie trzeba będzie jakoś udowodnić tą produkcję rolną).
   Pozdrawiam.

 58. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam
  Nieawno kupiłem dom na którego działce była mała drewutnia oraz wylana betonowa posadzka pod domek gospodarczy (drewutnia stala na tej posadzce).Własciciel twierdził ze chciał w niedalekiej przyszłości rozebrać ta drewutnie i postawić domek.Ja, przekonany ze wszystko jest ok.,zaraz po kupnie domu rozebrałem drewutnie i postawiłem domek gospodarczy ok.15m.kw , ok.0,5 m od granicy z sąsiadami (brak okien od ich strony, domek stoi w rogu mojej działki , drewniany związany z gruntem (ta betonowa wylewka) kotwami. Teraz dowiedziałem się ze na domek nie było zadnego pozwolenia a ja postawiłem go właściwie bez jakiegokolwiek pozwolenia. Co mam zrobić w takim przypadku aby legalnie móc "zarejestrować" ten budynek ?

 59. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Serdecznie dziekuje za odpowiedz. domek jest niestety przy granicy z dzialka budowlana.mam jeszcze pytanie czy sa jakies kontrole budowlane które po prostu chodza co jakiś czas i sprawdzają takie rzeczy? czy tez raczej można przyjąć ze będzie to ktoś "życzliwy" który doniesie na brak pozwolenia? dodam ze mieszkam w lesie gdzie jest w sumie paru sąsiadów oddalonych od siebie dość znacznie

  • MGM
   |

   Nie spotkaliśmy się z kontrolami przeprowadzanymi ot tak sobie. Nadzory budowlane i bez tego mają sporo pracy. Zwykle przeprowadzają kontrole na czyjś wniosek.
   Pozdrawiam.

 60. Anonimowy
  | Odpowiedz

  a jak to się ma do zgłoszenia w gminie? chciałbym chociaż na tyle być uczciwym i płacic podatek (bo przecież powinienem).czy jeżeli w jakikolwiek sposób zgłosze to do gminy chcąc uiścic podatek to mogę mieć z tego tytułu problem? domek gospodarczy nigdzie nie figuruje a ja mam zamiar płacic za to podatek.czy lepiej po prostu siedziec cicho i czekac na "wyrok" ? :)

  • MGM
   |

   Nie wiem co lepiej, ani co się stanie :) Gmina też może zawiadomić nadzór.

 61. Anonimowy
  | Odpowiedz

  ok.serdecznie dziekuje za odpowiedzi i żeby spokojnie spać chyba rozbiore bo to nie problem (sciany i dach przyjechały w całości – tylko rozmontować )i zaczne od pozwoleń

 62. Witam.
  Kupiliśmy z żona lokal w domu jednorodzinnym(coś podobnego do bliźniaka). Front naszej połowy jest 6 m od ulicy, w linii nieprzekraczalnej zabudowy. Bok, gdzie mamy wejście 4.2 m od granicy z sąsiadem.
  Z racji braku miejsca chcemy dobudować jakieś pomieszczenie gospodarcze obok domu (tam gdzie mamy wejście). Chcielibyśmy dobudować jak największy, najchętniej kolo 30 m2, ale jak będzie mniejsze to i tak dobrze.

  I pytanie do Pana, jak taki budynek miałby wyglądać od strony technicznej aby zaliczał się do budynku na zgłoszenie lub najlepiej bez.

  1. Ile minimalnie od granicy z sąsiadem, choć i tak chcemy zachować 1.5 m aby można było przejść na ogródek bez wchodzenia do domu (oczywiście bez otworów okiennych od strony sąsiada).
  2. Czy dany budynek może mieć fundament, i być ocieplony (osobny fundament)
  3. Czy może być być bezpośrednio przy naszym domu, praktycznie łączyć się z nim (osobna konstrukcja)

  Jestem na bieżąco z pana blogiem z racji wykonywanego zawodu, ale teraz sam już nie wiem jak interpretować prawo w tej sytuacji. Pozdrawiam

  • MGM
   |

   Witam.
   1) O odległościach od granicy działki pisaliśmy w tekstach:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87%20od%20granicy%20dzia%C5%82ki
   2) Posiadanie bądź nie posiadanie fundamentów nie ma wpływu na formalności. Powiedziałabym, że nawet gorzej jest, gdy obiekt ich nie ma – tymczasowy obiekt budowlany wymaga pozwolenia na budowę, jeśli ma być wybudowany na stałe.
   3) zależy od obiektu (byleby nie była to rozbudowa budynku istniejącego – wtedy konieczne będzie pozwolenie:
   Na zgłoszenie można wybudować przydomowy ganek:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/budowa-garazy-i-przydomowych-gankow.html
   Budynek gospodarczy budowany na zgłoszenie musi być wolno stojący:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2015/10/wolno-stojacy-co-oznacza-to-pojecie.html
   Nie widzę możliwości budowy niczego bez pozwolenia i bez zgłoszenia, no chyba że wiatę.
   Pozdrawiam.

  • Krzysztof Krzyś
   |

   Dziękuję za odpowiedz.

   W MPZP są takie zapisy:

   2) dopuszcza się lokalizację:
   b) jednego budynku garażowo-gospodarczego na działce,

   e) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego, zblokowanego z budynkiem mieszkalnym lub jako pomieszczenia garażowo-gospodarczego
   wbudowanego w budynek mieszkalny,
   f) dopuszcza się realizację budynków garażowo-gospodarczych bliźniaczych na granicy działek sąsiadujących ze sobą,

   Jak rozumieć te zapisy w stosunku do mojej sytuacji, może lepiej będzie postarać się o rozbudowę o garaż z pozwoleniem na budowę. Czy w takim przypadku gdy z zapisu wynika że można budować budynki garażowe na granicy działek czy istnieje możliwość rozbudowy domu o garaż którego ściana będzie 1.2 m od granicy działki sąsiada ? Od mojego boku do najbliższych zabudowań sąsiada jakieś 12m.

  • MGM
   |

   Nie podejmuję się interpretacji planu, gdy nie znam całej jego treści, ani dokładnie planowanej inwestycji. Natomiast zabudowa bliźniacza to zabudowa, w której dwa budynki znajdują się obok siebie ("przyklejone" do siebie) po obu stronach granicy, tak więc nie ma możliwości usytuowania budynku w odległości 1,2 m od granicy działki. Jeżeli chce Pan budynek gospodarczy albo garaż to pozwolenie będzie konieczne, ponieważ na zgłoszenie można wybudować jedynie przydomowy ganek. Ponadto proszę spojrzeć do tekstu:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/czy-mozliwa-jest-budowa-na-zgoszenie.html
   Pozdrawiam.

 63. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam, kupiłam działkę z przeznaczeniem pod zabudowę, na której znajdują się ściany budynku, bez dachu (kiedyś był to budynek gospodarczy), których nie ma na mapie. Chciałabym je ponownie zaadaptować na budynek gospodarczy i o ile wymagania metrażowe spełnia to nie wiem jak wygląda kwestia pozwolenia, ponieważ jedna ze ścian biegnie równo z granicą działki (sąsiaduje z drogą gminną, polną). Ściany te wymagają poprawy od góry i zadaszenia, nie byłaby więc to budowa "od zera", co w takim przypadku?

 64. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam. Zgłosiłem 08.08.2016 chęć budowy budynku rekreacji indywidualnej na działce budowlanej. Dopiero 12.09.2016r. otrzymałem pismo z dnia 07.09.2016 (stempel Poczty Polskiej 09.09.2016) ze sprzeciwem, ponieważ plan zagospodarowania nie przewiduje budynków rekreacyjnych i budynek, który chcę wybudować nie jest parterowy (w planie zawarłem, że będzie miał strych). O ten strych można się kopać z koniem, co do planu zagospodarowania – kwestia nazewnictwa (mogłem nazwać budynek gospodarczy), ale czy przypadkiem Urząd Starosty nie przegapił terminu? czy nie wiążące dla mnie jest termin nadania w Urzędzie Pocztowym? Jeśli tak, to który przepis WPA to reguluje i co mam dalej robić? Zacząć budowę, czy pisemnie powiadomić Urząd, o przekroczeniu terminu zgłoszenia sprzeciwu?

  • MGM
   |

   Witam.
   Jeżeli 08.08.2016 dostarczył Pan pismo do starostwa, a decyzja sprzeciwu została nadana na poczcie 09.09.2016 to rzeczywiście po terminie, ale tylko, jeżeli nie było postanowienia nakładającego obowiązek uzupełnienia zgłoszenia. Jeśli było postanowienie – to ono przerywa bieg 30 dni.
   Nawet jeżeli jest po terminie, to ja nie wykonywałabym tych robót, ponieważ po pierwsze – ma Pan świadomość, że obiekt jest niezgodny z planem miejscowym, gdyż otrzymał Pan decyzję. A po drugie – w przypadku kontroli z nadzoru – będą z tym problemy, jeśli rzeczywiście jest niezgodne z planem. Może się Pan odwołać od tej decyzji – ciekawe, co zrobi organ odwoławczy. Myślę, że nie zaszkodziłoby jeszcze poradzić się prawnika, ponieważ tu już trochę wykraczamy poza prawo budowlane.
   Pozdrawiam.

  • szczypiorek 3323
   |

   Budynek, który chciałem wybudować, to budynek rekreacji indywidualnej, o powierzchni podstawy 35m2. Zastrzeżeniem Starostwa było to, że plan nie przewiduje budynków rekreacyjnych (czyli gra słów – jako budynek gospodarczy mógłby być w niezmienionej formie) i zwrócili uwagę na piętro, które ja w zawiadomieniu określiłem jako strych (również gra słów – poddasze użytkowe nie może być, musi być zabudowa parterowa, ale strych nie jest zaliczany do kondygnacji). Napisałem do Starostwa pismo zawiadamiające o przekroczeniu przez nich terminu co jest jednoznaczne z brakiem sprzeciwu co do zamiaru budowy (art 57 § 1 i 5 pkt 2 KPA oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

   To nie ma być budynek jednorodzinny, na który trzeba mieć pozwolenia, plan i kierownika budowy, to ma być budynek na zgłoszenie.

   Inną kwestią jest to, że odwołać się mogę, ale do decyzji, która zgodnie z przepisami została mi dostarczona w terminie. Obecna decyzja nie ma mocy prawnej, ponieważ wg mojej wiedzy nie dochowany został termin.

  • szczypiorek 3323
   |

   Dodaję, że nie było przez miesiąc żadnego pisma ze Starostwa dot. uzupełnienia dokumentacji

  • MGM
   |

   Budynek gospodarczy a budynek rekreacji indywidualnej to są dwa różne rodzaje budynków – o innej funkcji i przeznaczeniu. Prawo budowlane ich budowę na zgłoszenie uzależnia od różnych czynników (m.in. inna powierzchnia działki).

 65. Na polu, na którym mam działkę stoi już kilka małych budynków, z czego jeden piętrowy o powierzchni podstawy niecałe 50m2. Rozmawiałem z właścicielem, budował budynek gospodarczy na zgłoszenie (wtedy jeszcze do 25m2), z poddaszem użytkowym. Następnie wybudował drugi obok, zachowując 30cm odstępu i później zgłosił połączenie. Nasze działki są jednakowej wielkości. Wszystkie te budynki są na zgłoszenie, prawdopodobnie wszystkie figurują jako gospodarcze i każdy z nich jest budynkiem, w którym przebywają ludzie (przyjeżdżają rekreacyjnie na weekendy) – nikt nie trzyma w nich siana czy grabi.

  • MGM
   |

   Ciekawe na podstawie jakiego przepisu "zgłosił połączenie" ;) Jeśli chodzi o nielegalną zmianę sposobu użytkowania i kary z tego tytułu to stanowi o tym art. 71a prawa budowlanego.

  • szczypiorek 3323
   |

   W sumie użyteczna była ta podpowiedź, mianowicie, teraz napiszę do Starostwa powiadomienie o zmianie sposobu użytkowania budynku. Nie powinni mieć zastrzeżeń, ponieważ zgłoszę zmianę z budynku rekreacji indywidualnej, której nie przewiduje plan zagospodarowania na budynek gospodarczy.

   Pytanie, jak w budynku gospodarczym ma się nazywać kondygnacja? Obecnie nazwałem strych, a w budynku gospodarczym może być poddasze użytkowe?

  • MGM
   |

   Nie bardzo rozumiem. Zmiana sposobu użytkowania jest wtedy, gdy budynek juz istnieje. Wspomniałam o tym, by Pana przestrzec, że jeśli wybduje Pan bud. gospodarzy, a będzie użytkował jako letniskowy i jakiś "życzliwy" sąsiad poinformuje nadzór budowlany – to mogą byc z tego kłopoty.
   O zmianie sposobu uzytkowania pisaliśmy tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2014/07/zmiana-sposobu-uzytkowania-obiektu.html
   Jeśli chodzi o drugą część – budynek gospodarczy i letniskowy budowany na zgłoszenie musi być parterowy, tzn, nie może mieć poddasza użytkowego. Pisaliśmy o tym tutaj:
   http://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/02/czy-budynek-parterowy-moze-miec-poddasze.html
   Przydatny może być jeszcze wyrok: II SA/Gd 286/10

  • szczypiorek 3323
   |

   1. Teoretycznie mogę wybudować budynek, ponieważ sprzeciw nie ma mocy prawnej. Po jego wybudowaniu mógłbym zgłosić zmianę sposobu użytkowania z budynku letniskowego na gospodarczy. Wtedy Starostwo miałoby problem, żeby znaleźć podstawę do sprzeciwu, ponieważ zgłaszam zmianę ze złej na dobrą (zabudowy letniskowej plan zagospodarowania nie przewiduje, ale budynek gospodarczy już może być). W takim zawiadomieniu zawarłbym zmiany polegające na braku okien na strychu i nie byłoby wzmianki o kondygnacji (strychu). Jeden z Waszych artykułów wskazuje, że strych, bez podziału na pomieszczenia do przebywania osób nie jest kondygnacją, i tylko ta kwestia staje na przeszkodzie do swobodnego pobudowania domku.

   2. "Życzliwych" sąsiadów bym się nie obawiał, ponieważ na większości działek obok stoją budynki na zgłoszenie i skoro plan nie przewiduje budynków letniskowych, to na 100% są to budynki gospodarcze. Wszystkie z nich służą jako letniskowe i jeden jest na stałe zamieszkały.

   3. Przeczytałem wskazany wyrok i trochę odbiega od mojej sytuacji, tam Starosta wydał w terminie sprzeciw. Podpowiedzią jest jedynie określenie obowiązku nałożonego na organ dot. powiadomienia zgłaszającego o konieczności uzupełnienia dokumentacji, w przypadku gdy organ tego nie zrobi, nie powinien wydawać decyzji w postaci sprzeciwu. Istotną informacją jest również to, że w przypadku budynku na zgłoszenie nie wszczynane jest postępowania administracyjne i organ I instancji nie może przekazać sprawy do rozpatrzenia przez Wojewodę, ponieważ sam nie wydał żadnej umocowanej prawnie decyzji.

   Reasumując: przypuszczam, że jeśli podejmę decyzję, żeby wykorzystać gwiazdkę z nieba jaką dał mi urzędnik w postaci spóźnienia się ze sprzeciwem, to w przyszłości Starostwo może mi przysłać nadzór budowlany, który w ostateczności może, ale nie musi wydać decyzji o rozbiórce. Jeśli to nastąpi, będę musiał poszwędać się po Sądach. Kontaktowałem się z nadzorem budowlanym, obecnie panuje zwyczaj legalizowania, chyba, że widoczne są bardzo duże odstępstwa od przepisów (postawiona willa 200m2 zgłoszona jako budynek letniskowy).

   Jest ryzyko, jest zabawa.

 66. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  Chciałbym postawić budynek gospodarczy (na zgłoszenie) na działce o szerokości 15,6 m. Budynek o wymiarach 7×5 m zlokalizowany w poprzek działki, w taki sposób że z jednej strony będzie oddalony od granicy 3 m (ściana bez okien), z drugiej w odległości 5,6 m. Problem polega na tym że po tej stronie gdzie mam 5,6 m po granicy działki stoi budynek z okami na moją działkę (budynek to warsztat w którym niewiele się dzieje). Czy prawdą jest że mój budynek muszę postawić w odległości 8 m od tego budynku? Jeśli tak, to czy jest sposób aby to obejść? (może z pozwoleniem budowlanym?)
  Pozdrawiam

 67. Unknown
  | Odpowiedz

  mam zamiar wykonać budynek gospodarczy 5x5m o wysokości 4,5 m z dachem dwuspadowym
  chciałbym aby w przestrzeni dachu było miejsce do składowania na jakiś "regałach" i tu pojawia się pytanie czy zostawiając strop nie wypełniony izolacją i poszyciem (same belki stropowe) będzie można go zakwalifikowac do budynku parterowego

 68. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,
  czy jest możliwość budowy domku letniskowego na zgłoszenie na działce o powierzchni mniejszej niż 500m? Pozdrawiam.

 69. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  mam budynek gospodarczy(garaż) o powierzchni 70m2 w odległości 3 m od granicy działki.Ponieważ nad garażem jest poddasze, które może być wykorzystane(niedokończone). Od strony sąsiada, ściana parteru garażu jest 3 m ,dach i strych w linii prostej jest oddalony od granicy 1,5 m. Dach jest dwuspadowy. Czy tak może zostać? Czy muszę przebudować dach z poddaszem? Oczywiście od sąsiada nie ma okien. Czy dach ze strychem może być wysunięty w stronie sąsiada tworząc podcień?

 70. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,
  czy przebudowa szklarni po powierzchni powyżej 35m2 będzie wymagała odrębnego pozwolenia na budowę wraz z koniecznościa wykonania dokumentacji projektowej przygotowanej przez uprawnionego projektanta? Przebudowa ma na celu zmniejszenie pow. szklarni oraz zmianie konstrukcji dachu z dwuspadowego na jednospadowy. Obecna szklarnia jest obiektem wybudowanym kilkadziesiąt lat temu i znajduje sie na przydomowej działce. Czy wówczas równiż wymagane były pozwolenia na budowę dla takich obiektów?

  • MGM
   |

   Jeśli zmieni się powierzchnia zabudowy to formalnie nie będzie to przebudowa. Niemniej jednak żadne roboty związane ze szklarnią nie zostały wymienione w art. 29 jako niewymagająca pozwolenia, więc – tak. Kilkadziesiąt lat temu to dosyć ogólne określenie ;)

 71. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie co z budynkiem gospodarczym z poddaszem?(strop drewniany) w zgłoszeniu podaliśmy 25m2 a wybudowaliśmy 35m2. w 2010r można było na zgłoszenie wybudować tylko do 25m2. czy można zgłosić rozbudowę budynku do 35m2 żeby było ok w papierach?

 72. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam,
  co z budynkiem gospodarczym, który został zgłoszony jako 25m2 (5mx5m), po zakonczeniu budowy okazało się, że jest 35m2 w obrysie zewnętrznym budynku (5mx7m). Jakiś czas po budowie został przekształcony w mieszkalny, ale nie zostało to zgłoszone. gdzie trzeba byłoby udać się po poradę, żeby sprostować papiery i uniknąć opłaty legalizacyjnej(jeśli będzie taka szansa oczywiście). Czy ten budynek w kategorii obiektów budowlanych będzie się kwalifikował jako gospodarczy czy dom jednorodzinny? Z tego co wiem opłata legalizacyjna dla budynków gospodarczych wynosi 25tys a dla domów jednorodzinnych 50tys
  dziękuję za odpowiedź.

 73. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałabym sprostować tekst z 27 października o budynku gospodarczym, został zbudowany w 2011r, wtedy można było na zgłoszenie stawiać 25m5, ścianki działowe też zostały postawione(z profili), był pan z elektrowni, który poprowadził instalację elektryczną i założył licznik. w 2013r został zamieszkany. Czy w chwili obecnej obiekt ma kategorię gospodarczego(bo taki został zgłoszony)czy domu jednorodzinnego? Teraz pytanie co trzeba zrobić i gdzie się udać żeby zalegalizować obiekt? Od czego trzeba zacząć? Z góry dziękuję za odp i pozdrawiam.

 74. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.Na działce budowlanej którą posiadam są posadowione dwa budynki dom i budynek gospodarczy.Budynek gospodarczy zbudowany jest z kamienia bez fundamentów ,ponieważ jest w bardzo złym stanie technicznym postanowiłem go zburzyć . Moje pytanie ,czy potrzebuję pozwolenie na wyburzenie plus oddzielnie pozwolenie na budowę nowego budynku gospodarczego do 35 m2 , czy obie czynności mogę umieścić w jednym zgłoszeniu .

  • MGM
   |

   Witam. Pozwolenie na budowę/rozbiórkę a zgłoszenie to zupełnie różne formalności. Piszemy o tym w najnowszym tekście. Jeśli rozbiórka kwalifikuje się na zgłoszenie (http://www.oprawiebudowlanym.pl/search/label/rozbi%C3%B3rka) to myślę, że można to zawrzeć w jednym wniosku, ale musi zostać porządnie przygotowany, żeby dokładnie z niego wynikało co i jak. Uważam, że w tym przypadku zdecydowanie łatwiej będzie przygotować dwa oddzielne wnioski zgłoszenia.

 75. CiociaKlocia
  | Odpowiedz

  potrzebuje ziemianke na maly spichlerzyk, co z tym obrysem zewnetrznym? wszystko bedzie wpuszczone w ziemie, a strop betonowy pokryje trawa. obok chce domek Hobbita, wiec tez w ziemi, co przepisy na ten temat? czy moge tam mieszkac na stale? czy plany zabudowy moga byc moje wlasne/nieprofesjonalne?

  • MGM
   |

   Na zgłoszenie można wybudować jedynie parterowy budynek gospodarczy. Budynek zagłębiony w gruncie z każdej strony nie jest parterowy, ponieważ ma kondygnację podziemną. By mieszkać na stałe – potrzebny jest budynek mieszkalny. Zatem – w obu przypadkach potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

 76. CiociaKlocia
  | Odpowiedz

  Przepraszam, gdzie jest moj post? czekam na komentarz a post zniknal.

  • MGM
   |

   Nie zniknął, tylko nie został jeszcze opublikowany. Komentarze są moderowane i pojawiają się dopiero po akceptacji.

 77. CiociaKlocia
  | Odpowiedz

  3-ci dzien a mojego komentarza nie ma!

  • MGM
   |

   Nie minęły jeszcze dwie doby od pierwszego komentarza, a Pani/Pan pisze już 3-ci :) To jest prywatny blog. Na pytania odpowiada jedna osoba. Odpowiedzi udzielam w wolnym czasie, w miarę możliwości. Jeśli zależy Pani/Panu na czasie, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby skonsultować się z projektantem, prawnikiem, a najprościej spytać w urzędzie.

 78. Mirek Badura
  | Odpowiedz

  Witam,jestem właścicielem działki o pow 480 m2 w planie zagospodarowania przestrzennego miasta jest to zieleń nieurządzona, czy mogę postawić tam domek letniskowy o pow. Zabudowy do 35m2 np 5×7 m?

 79. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam
  proszę o odpowiedź:
  czy można wybudować na działce mieszk. jednorodzinnej obok budynku jednorodzinnego, garaż wolnostojący z pokojem mieszkalnym na poddaszu. W starostwie powiedzieli że nie mogę bo jest to niezgodne z ustawą o własnosci lokali. A ja wcale nie chcę wyodrębniać tego pokoiku nad garażem. Czy Urząd postępuje zgodnie z prawem? pozdrawiam Jacek

  • MGM
   |

   Nie znam ustawy o własności lokali. Tutaj raczej należałoby się zastanowić, co to będzie za budynek (jak go nazwać) i czy spełni wymagania stawiane przez przepisy, tj. m.in. warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli spełni wymagania tych przepisów, to nie wiem co ustawa o własności lokali ma wspólnego z taką inwestycją. Do takiej inwestycji będzie potrzebny projekt budowlany sporządzony przez projektantów z uprawnieniami. Pozdrawiam.

 80. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.Czy muszę wyłączyć działkę z terenu rolnego , by zbudować dom jako rolnik? Mam już decyzję o warunkach zabudowy (zabudowy zagrodowej) Dom będzie użytkowany na cele rolnicze.Proszę o odpowiedż.

  • MGM
   |

   Takich kwestii nie reguluje prawo budowlane, tylko ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Najlepiej spytać w wydziale geodezji starostwa.

 81. ???
  | Odpowiedz

  Witam zgłosiłam budowę budynku gospodarczego do 35 m2 w którym narysowałem komin i zaznaczyłam kominek, ponieważ mąż chciał sobie tam zima majsterkować. Niestety otrzymałam telefon ze starostwa ze budynki gospodarcze nie mogą mieć kominków i mam przyjechać i poprawić szkice albo będzie sprzeciw. Nie mogę nigdzie znaleźć informacji jak to jest? Proszę o informacje czy postępowanie starostwa jest właściwe ?

 82. ???
  | Odpowiedz

  Witam chciałabym się dowiedzieć dlaczego budynki gospodarcze nie mogą mieć komina?

 83. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,

  chciałbym postawić garaż na granicy działki. Urząd Gminy pozwala mi pójść na ustępstwo w odległości 5,5 m na granicy z sąsiadami i wysokości do 3 metrów.
  Garaż chciałbym pobudować na granicy z dwoma sąsiadami. Czy to prawda że maksymalnie długość garażu musi byc 5,5 metra, jesli nawet odsunąłbym sie od granicy z drugim sąsiadem o 3m? To nawet w głąb mojej działki nie moge pobudować dłuższego niż 5,5 metra? Tylko w kwadracie o bokach maksymalnie 5,5 na 5,5?

  Bardzo proszę o pomoc, jeśli trzeba więcej informacji chętnie przekażę.

  Z poważaniem

 84. DANIEL Koz
  | Odpowiedz

  Witam.Działka szer 12m,dom ukończony 2016r.Moje pytanie czy jest możliwe postawienie jakiegokolwiek budynku gospodarczego NA ZGŁOSZENIE W GRANICY DZIAŁKI? Pozdrawiam

 85. Anonimowy
  | Odpowiedz

  witam.na dziłce z wydanymi warunkami na dom jednorodzinny i budynki gospodarcze, zacząłem budowę dwóch drewnianych budynków gospodarczych na bloczkach betonowych na zgłoszenie. Po skończeniu budowy doszedłem do wniosku iż mógłbym przekwalifikować przedmiotowe budynki na domki do rekreacji tymczasowej. Musiałbym chyba wystąpić o nowe warunki zabudowy na które pewnie trochę poczekam. Moje pytanie brzmi: Co z tymi już postawionymi budynkami gospodarczymi? Czy robić inwentaryzację geodezyjną i nanieść je na mapy, bo obawiam się że jeśli będą oględziny tej działki to ktoś w urzędzie weźmie te budynki za samowolę.

 86. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam

  Jestem współwłaścicielką działki budowlano-rolnej o pow.1999m2. Jest 5 współwłaścicieli tej działki.

  Na części budowlanej stoi dom mieszkalny i budynek gospodarczy mieszkalny
  Na części rolnej nic nie jest uprawiane od lat i na tej części o pow.700m2 chcemy postawić kontener mieszkalny 25m2

  Granice umowne ma wydzielic nam geodeta. Gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie więc raczej nie można liczyć na uznanie podziału?

  Co należy zrobić w sytuacji gdy:

  1. Działka jest rolno-budowlana o pow.1999m2

  2. Ma 5 współwłaścicieli

  3. Troje z nich chce na swojej lacznej części tj 1/3 calej dzialki wydzielić granice i postawić kontener mieszkalny 25m2 czyli na części rolnej o pow.700m2

  Gdzie i co należy zgłosić
  Nieruchomość od 60 lat jest uzywana tylko do celów rekreacyjnych

  Z góry dziękuję za pomoc

 87. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Chce postwic budynek gospodarczy 3m na 3.50m z blachy trapezowej czy musze to zglaszac oczywiscie z zachowaniem odleglosci od granicy.Wg nowelizacji przepisow nie musze ale jeden przepis mowi to a drugi co innego I nie jestem pewna

 88. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam.
  Moja działka ma 20x30m, dom postawiony mniej więcej na środku działki o wymiarach 9x14m. Więc zostaje po 5 m z jednych stron i po 3 m z drugich stron. Jako, że mamy stosunkową małą działkę i miało miejsca, a nie mamy piwnicy, chciałabym postawić wiatę pod auto a centralnie obok tej wiaty mały domek gospodarczy, ponieważ zostały nam pustaki, więc trzeba je jakoś wykorzystać ;) a poza tym trzeba gdzieś chować rowery kosiarkę i te sprawy. Tylko teraz tak, jeżeli miałabym się sugerować odległościami od granicy sąsiadów, to 3m od jednej granicy i 3 m od drugiej granicy to jestem krótko mówiąc w "czarnej d***e" bo już nagle praktycznie musiałabym to wybudować obok domu i nie mam miejsca praktycznie nawet do przejścia a nie mówiąc do przejechania (mamy za domem szambo, a trzeba je jakoś wypompowywać). Czy jest mi ktoś w stanie doradzić co mam z tym zrobić? I dlaczego mój domek gospodarczy bez okien od strony sąsiadów nie może być praktycznie nieopodal mojego ogrodzenia i sąsiadów? Czy w ogóle mogę coś z tym zrobić?

  Proszę o pomoc.
  Z góry serdecznie dziękuję…

  • MGM
   |

   Odpowiedź znajdzie Pani w tekstach:
   "Odległość budynku od granicy działki"
   "Czy możliwa jest budowa na zgłoszenie budynku usytuowanego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej albo w odległości 1,5 m od tej granicy?"
   "Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych"

 89. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, w jaki sposób dokonać zgłoszenia budowy altany, czy pomieszczenia gospodarczego … kwestia odpowiedniego nazewnictwa, na terenie działki rolnej na której w zagospodarowaniu przestrzennym widnieje zapis zieleń bez prawa zabudowy. Czy mogę wybudować budynek jeden 35m2 na 500m2 działki, czy dwa 25m2 na 500m2. W jaki sposób nazwać zgłoszenie budynków. Jak do tego podejść. Dodam że działka ma 1500m2, chce na niej postawić dwa budynki albo 25m2 albo 35m2. Na jednym z nich będzie taras. Oprócz tego jakiej wysokości przy dachu skośnym muszę się trzymać (5m?)

  • MGM
   |

   Jeśli plan miejscowy nie dopuszcza żadnej zabudowy, to nic Panu/Pani nie da nazewnictwo. Więcej na ten temat znajdzie Pan/Pani na blogu w tekście na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Anonimowy
   |

   no tak, ale mam prawo postawić obiekty służace mi do utrzymania terenu….

  • MGM
   |

   Nie wiem co to są za obiekty, ale nieważne. Powtórzę jeszcze raz tylko innymi słowami – może Pan/Pani wybudować tylko to, co dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 90. luc
  | Odpowiedz

  witam poprosiłbym o przepisy odnośnie antresoli, ile może mieć wysokości oraz jaką cześć budynku może zajmować aby nadal być antresolą a nie piętrem, czy mogę wykonać zwykłe wąskie schody z przystankiem w kształcie litery L( np 100 cm) do niej czy może być tylko drabina? chcę taką antresolę około 20m2 (2/3 powierzchni budynku) wykonać w budynku gospodarczym przy rozpiętości 4,8m stawianego na zgłoszenie ( u mnie uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej do 35m2 z dachem mansardowym (w Ameryce zwanym jako gambrel). z tego co się orientuję to piętro (poziom, poddasze) jest wtedy jeśli jest ścianka kolankowa na wieńcu ścian zewnętrznych lub zamknięty strop; w tym przypadku byłby dach. co w sytuacji kiedy działka została by podzielona a budynek byłby na tej wydzielonej części. może to brzmi chaotycznie ale mam trochę wiedzy nie uporządkowanej. dziękuję.

 91. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Dzień dobry
  Jakie są koszty budowy budynku gospodarczego na pozwolenie? Chodzi mi o mapki, geodeta, kierownika budowy? I co będzie jeszcze potrzebne? Zamierzam wybudować budynek do 35 m ale jak najbliżej granicy z sąsiednia działka budowlana. Nie wiem czy jest sens wydawać kasę i marnować czas czy lepiej odsunąć się te parę metrów od granicy?

 92. Unknown
  | Odpowiedz

  Witam,

  Posiadam dzialke 10ar z warunkami zabudowy. Po adaptacji projektu musze odrolnic obszar pod dom, czy obszar pod mały budynek gospodarczy który chce wybudować szybciej też muszę odrolnić ?

  Pozdrawiam
  Mateusz

  • Magda /MGM/
   |

   Prawdopodobnie tak, chyba że budynek będzie związany z produkcją rolną.

 93. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam, chciałbym na działce rolnej postawić budynek rekreacji indywidualnej. W planie tereny oznaczone i opisane są:

  "1. Wyznacza się Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R1.
  2. Ustala się przeznaczenie terenów R1:
  1) przeznaczenie podstawowe pod:
  a) uprawy rolne,
  b) zadrzewienia i zakrzewienia,
  2) przeznaczenie dopuszczalne pod:
  a) niekubaturowe urządzenia służące gospodarce rolnej, w tym urządzenia melioracji,
  b) drogi dojazdowe, ścieżki turystyczne i rowerowe,
  c) urządzenia służące regulacji i utrzymaniu wód,
  d) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
  3. Ustala się następujące zasady, warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania
  wszystkich terenów R1:
  1) dopuszcza się wymianę substancji, rozbudowę, przebudowę oraz uzupełnianie istniejącej
  zabudowy w granicach działki siedliskowej,
  2) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i gospodarczych, z wyłączeniem
  istniejących siedlisk,
  3) obowiązuje zachowanie istniejących cieków wraz z zabudową biologiczną. "

  Budowa taka nie jest bezpośrednio 'dopuszczona' ale nie jest też bezpośrednio zakazana, jak budownictwo mieszkaniowe i gospodarcze.
  Działka rolna, pusta, przy asfalcie, blisko prąd, klasa IVa i IVb, 0,9ha, brak obszaru ochr. krajobrazu i środowiska. Dookoła nieużytki, lasy, średnio między gospodarstwami ok 200m, najbliższy sąsiad ma na działce siedlisko (3 budynki), na terenach rolnych.

  Pytania:
  1. Czy jest w tym MPZP podstawa prawna do sprzeciwu lokalizacji budynku rekreacji indywidualnej/lub altany/(niebędącego ani budynkiem mieszkalnym ani gospodarczym) oczywiście spełniającego ustalenia PB

  2. Jak wygląda sprawa wykopania studni

  3. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (zgłoszenie, zgłoszenie eksploatacji, ale jak na działce rolnej)?

  4. Czy w myśl o ustawie o ochronie gruntów… na ten cel możliwe będzie wyłączenie małego fragmentu z produkcji rolnej, czy bywają z tym problemy przy nieużytkach 4a i 4b (póki nie zostanie odrolniona chciałbym postawić budynek rekreacji indywidualnej na rolnej.

  5. Czy wiata 35 m2 jest tu możliwa?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź

  • Magda /MGM/
   |

   Zasada jest taka – można budować jedynie to, na co pozwala plan. Dlatego nie można na tym terenie wybudować ani budynku letniskowego, ani altany, ani wiaty. Można budować "obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej", dlatego studnia i oczyszczalnia byłyby możliwe.

 94. Anonimowy
  | Odpowiedz

  Witam.
  Chcę postawić budynek gospodarczy na niezabudowanej działce siedliskowej. Mam pytanie jak maź wysoki może on być i czy można przedłużyć dach na jednym spadzie i zrobić tak jakby werande

 95. Patryk
  | Odpowiedz

  Witam, mam pytanie czy w ramach obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa, czy na działce budowlanej w zabudowie jednorodzinnej jest możliwość postawienia budynku gospodarczego do 35m2 (podst.prawna Ust. Prawo budowlane Art 29 ust 1 pkt 2 ) bez zgłoszenia właściwemu organowi. Mam wątpliwość ponieważ Art 30, który określa które budynki wymagają zgłoszenia, brak jest wyszczególnionego pkt 2 z Art. 29 ust 1).

  Druga sprawa w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest nowelizacja par 12 ust 4 pkt 3 że dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m
  bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

  Prośba o fachową radę jak interpretować te przepisy.

 96. Łukasz
  | Odpowiedz

  Dzień dobry,

  chciałbym wybudować budynek gospodarczy w odległości 3 m od krawędzi drogi gminnej. Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o drogach publicznych zarządca drogi może zmniejszyć odległość z 6m. Przypadek, na który się powołuję to utrzymanie linii zabudowy. Czy zarządca drogi wyda to w formie zwykłego pisma czy decyzji? Od decyzji mogę się odwołać, ze zwykłego pisma nie.

  Prośba o radę, najlepiej z podaniem podstawy prawnej żeby odpisali decyzją.

 97. michal
  | Odpowiedz

  witam serdecznie mam działkę z warunkami zabudowy 0.5 ha planuje budowę domu mieszkalnego i domku do 35 metrów na zgłoszenie .moje pytanie w jakiej odległości powinny znajdować się od siebie te dwa budynki ,czy mogą się łączyć w jakiś sposób

 98. Edmund
  | Odpowiedz

  Witam .Posiadam odrębna działke 1,5 h ,w planie zagospodarowania widnieje RZ ,mozna budowac obiekty magazynowe zwiazane z prowadzona działalnoscia rolnicza w gospodarstwie rolnym,
  o powierzchni urzytków w zwartym kompleksie na terenie miasta conajmniej 1 h
  Wiec moje pytanie brzmi czy jest mozliwosc budowy domu mieszkalnego który bedzie związany z działalnoscia rolnicza i jednoczesnie obiektem gospodarczym??

 99. Beata
  | Odpowiedz

  jestem właścicielką działki (o powierzchni 0,38 ha) na której jest dom mieszkalny i budynek gospodarczo-inwentarski(OTRZYMAŁAM TO DAROWIZNĄ w 1993 r).Nie posiadam więcej ziemi.Na chwile obecną chciałabym zmienić sposób użytkowania tego budynku gospodarczego na mieszkalny.Byłam dowiedziec sie w URZEDZIE GMINY jakto mogę zrobić i otrzymałam odpowiedz ze jest to nie mozliwe gdyż nie jestem rolniczką.,Jak to zrobić ?,żeby przebrnąć przez papierologię.Zalezy mi na tym abym mogła mieszkać w budynku gospodarczym,bo dom mieszkalny będzie zamieszkany przez córkę

 100. Malwina
  | Odpowiedz

  Witam, czy wiec taki budynek może mieć wymiary 5×7 m oraz wysokość 6m? Nie rozumiem co oznacza rozpiętość. Przecież jeżeli ma ona mieć nie więcej niż 4,80 m to budynek nie będzie miał 35m2. Jeżeli wiec zgłosiłabym budowę budynku o wymiarach 5×7 m nie dostałabym zgody?

Zostaw Komentarz

Zapisz się do bezpłatnego newslettera

Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach na blogu, informacje o ofercie i materiały dostępne tylko dla subskrybentów? Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz niczego. Przy okazji otrzymasz też bezpłatne materiały.

 


Chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać na mój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach związanych z blogiem oprawiebudowlanym.pl.

 

Z newslettera w każdej chwili będziesz mógł się wypisać. Nie będziemy wysyłać Ci spamu. Z polityki prywatności dowiesz się, jak chronimy Twoje dane.